Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-07

Sandvik: Årsstämma i Sandvik Aktiebolag

Aktieägarna i Sandvik AB kallas till årsstämma tisdagen den 13 maj
2014 kl. 17.00 på Göransson Arena, Sätragatan 15, Sandviken.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den
7 maj 2014, dels anmäla sitt deltagande i stämman till Sandvik AB
senast onsdagen den 7 maj 2014.

Anmälan om deltagande i stämman ska göras till Sandvik AB, c/o
Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd, per telefon 026-26 09 40
vardagar kl. 09.00-16.00 eller på bolagets webbplats www.sandvik.se.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste onsdagen
den 7 maj 2014 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat
aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Observera
att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks
aktieägardepå.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress
och telefonnummer samt antalet eventuella biträden. Sker deltagande
med stöd av fullmakt bör fullmakten skickas in före stämman.
Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.sandvik.se.

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Anförande av verkställande direktören.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören för den tid redovisningen omfattar.

11. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. I
anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
14. Val av styrelse och styrelseordförande.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014).
17. Förslag från aktieägare:
a) Särnotering och utdelning till aktieägarna av koncernens affärsenheter.
b) Tillsättande av oberoende granskningskommitté (Independent Audit Committee).
18. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 11 - Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 3,50 kronor
per aktie. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 16 maj 2014. Om
stämman så beslutar, beräknas utdelningen utsändas genom Euroclear
Sweden AB:s försorg onsdagen den 21 maj 2014.

Valberedningens förslag

Valberedningen utgörs av dess ordförande Anders Nyberg, AB
Industrivärden, Håkan Sandberg, Handelsbanken AB, Handelsbankens
Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa, Kaj Thorén,
Alecta, Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder, och Anders Nyrén,
Sandviks styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar följande:

Punkt 2 - Advokat Sven Unger som ordförande vid stämman.

Punkt 12 - Sju styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13 - Arvode till styrelsen:

· Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget: 600 000 kronor
(tidigare 550 000 kronor)

· Styrelsens ordförande: 1 700 000 kronor (tidigare 1 650 000
kronor)

· Stämmovald ledamot i revisionsutskottet: 150 000 kronor
(oförändrat)

· Ordförande i revisionsutskottet: 175 000 kronor (oförändrat)
· Stämmovald ledamot i ersättningsutskottet: 100 000 kronor
(oförändrat)

· Ordförande i ersättningsutskottet: 125 000 kronor (oförändrat)
Punkt 14 - Omval av Olof Faxander, Jürgen M Geissinger, Johan Karlström, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Simon Thompson och Lars Westerberg. Omval av Anders Nyrén som styrelsens ordförande. Fredrik Lundberg har meddelat att han inte är tillgänglig för omval.

Punkt 15 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till
årsstämman 2015, vilka i allt väsentligt motsvarar de riktlinjer som
antogs av årsstämman 2013.

Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, rörlig lön, pension
och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens
prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling.

Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig
rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade
instrument i Sandvik AB. Rörlig kontant lön ska förutsätta
uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad i
förhållande till den fasta lönen. Långsiktig rörlig lön i form av
aktier och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB ska kunna
utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av
bolagsstämman. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen,
om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att
begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd
bedöms som rimlig.

I särskilda fall kan överenskommelser träffas om ersättning av
engångskaraktär, förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett
belopp motsvarande individens årliga fasta lön och maximala rörliga
kontanta lön, och inte utges mer än en gång per år och individ.

Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda
eller en kombination därav. För verkställande direktören ska
pensionsåldern infalla vid 60 år och för övriga medlemmar av
koncernledningen vid 62 år.

Avgångsvederlag ska, normalt sett, utgå vid uppsägning från Sandviks
sida. Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid
om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande
6-12 månaders fast lön. För VD kan alternativt gälla en
uppsägningstid om 24 månader och inget avgångsvederlag. Inget
avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade
riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är
verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Punkt 16 - Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt
incitamentsprogram (LTI 2014)

Bakgrund
Sedan 2011 har Sandviks årsstämma årligen beslutat om långsiktiga
incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i
form av personaloptionsprogram. Förutom att sammanlänka deltagarnas
och aktieägarnas intressen är avsikten med dessa program att även öka
Sandvik-koncernens möjlighet att kunna attrahera, behålla och
motivera kompetent personal samt förstärka Sandviks fokus och
inriktning för att uppfylla de långsiktiga affärsmålen.

Styrelsen anser att ett prestationsbaserat aktiesparprogram med krav
på investering för samtliga deltagare, i större utsträckning än de
nuvarande personaloptionsprogrammen, kommer att främja de avsikter
som anges ovan. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om
ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och
nyckelpersoner för 2014 ("LTI 2014") i form av ett prestationsbaserat
aktiesparprogram, i enlighet med de huvudprinciper som framgår nedan.

Styrelsens avsikt är att även inför årsstämmorna 2015 och 2016 föreslå
att beslut fattas om långsiktiga incitamentsprogram i enlighet med
nedan föreslagna principer. Det totala antalet aktier som kan komma
att tilldelas enligt de långsiktiga incitamentsprogrammen under åren
2014-2016 ska vara högst 12 540 000 aktier, vilket motsvarar cirka 1
procent av antalet utestående aktier i Sandvik.

Allmänt
LTI 2014 riktar sig till cirka 350 ledande befattningshavare och
nyckelpersoner i Sandvik-koncernen, uppdelade på fyra kategorier, och
omfattar högst 3 500 000 Sandvik-aktier.

För deltagande i LTI 2014 krävs att den anställde till marknadspris
senast den 13 juni 2014 investerar i Sandvik-aktier
("Investeringsaktier"). Den anställde kan inom ramen för LTI 2014
investera upp till ett belopp motsvarande 10 procent av sin fasta
kontantlön före skatt för år 2014.

Förutsatt sådant förvärv av Investeringsaktier kommer deltagare i LTI
2014 ges rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas
Sandvik-aktier enligt de villkor som anges nedan.

Matchningsaktier
Varje förvärvad Investeringsaktie ger deltagare, inom samtliga fyra
kategorier, rätt att tilldelas en Sandvik-aktie ("Matchningsaktie").

Prestationsaktier
Varje förvärvad Investeringsaktie ger deltagare rätt att, utöver
Matchningsaktier, tilldelas ytterligare Sandvik-aktier förutsatt att
vissa prestationsmål uppnås ("Prestationsaktier"). Maximalt antal
Prestationsaktier som kan komma att tilldelas för varje förvärvad
Investeringsaktie är:

- 7 för verkställande direktören,
- 6 för övrig medlem i utökade koncernledningen (12 personer),
- 5 för högre chef (ca 60 personer), och
- 4 för nyckelperson (ca 277 personer).
Koncernledningen ska nominera de personer som ska erbjudas deltagande
i LTI 2014 och som ska ingå i kategorierna högre chef respektive
nyckelperson, baserat på befattning, kvalifikation och individuell
prestation. Beslut härom fattas av verkställande direktören.

Antalet Prestationsaktier som deltagaren slutligen tilldelas för varje
förvärvad Investeringsaktie är beroende av hur Sandvik-koncernens
justerade vinst per aktie utvecklas under räkenskapsåret 2014 i
förhållande till justerad vinst per aktie för räkenskapsåret 2013.
Styrelsen fastställer de nivåer avseende justerad vinst per aktie
under 2014 som måste uppnås för tilldelning av visst antal
Prestationsaktier. För att tilldelning över huvud taget ska bli
aktuell krävs en ökning av justerad vinst per aktie för
räkenskapsåret 2014 med mer än 5 procent i förhållande till justerad
vinst per aktie för räkenskapsåret 2013. De nivåer som fastställs
samt i vilken utsträckning de har uppnåtts kommer att redovisas i
årsredovisningen för 2014.

Förutsättningar för tilldelning
Tilldelning av Matchnings- respektive Prestationsaktier förutsätter
fortlöpande anställning och att samtliga Investeringsaktier innehas
under en period om tre år från det att Investeringsaktierna
förvärvades ("Intjänandeperioden"). Styrelsens ordförande har rätt
att i särskilda fall medge undantag från kravet att
Investeringsaktierna ska innehas under hela Intjänandeperioden.

Om villkoren för tilldelni...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.