Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Saniona: Delårsrapport för Saniona AB (PUBL)

SANIONA FICK EN FLYGANDE START I Q1 MED TRE NYA SAMARBETEN OCH EN
INTÄKTSÖKNING MED 227 %

Finansiella nyckeltal

Q1 2016 (Q1 2015)

· Nettoomsättningen uppgick till KSEK 15 853 (4 848)
· EBIT uppgick till KSEK -1 058 (-5 103)
· Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,12 (-0,30)
· Resultat per aktie efter utspädning SEK -0,12 (-0,30)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2016

· Saniona och Upsher-Smith tecknar samarbetsavtal genom sitt helägda
brittiska dotterbolag Proximagen, för forskning och utveckling av
läkemedel för neurologiska sjukdomar. Proximagen beviljas exklusiva
världsrättigheter att utveckla, tillverka och kommersialisera
läkemedel som identifierats genom samarbetet. Saniona har rätt till
förkommersiella milstolpesbetalningar om upp emot MUSD 30 och
differentierade royaltyer på nettoförsäljning av produkter.

· Saniona och Medix ingår ett utvecklings- och
kommersialiseringssamarbete. Medix ges ensamrätt att utveckla och
kommersialisera tesofensine och Tesomet i Mexiko och Argentina. Medix
kommer att finansiera den kliniska utvecklingen i de båda länderna.
Medix avser att inleda kliniska Fas 3-studier med tesofensine för
fetma senare i år. Saniona behåller alla rättigheter till tesofensine
och Tesomet i resten av världen inklusive kliniska data som utvecklas
av Medix. Medix kommer att göra en initial betalning på MUSD 1,25 (ca
MSEK 10,5), följt av regulatoriska milstolpesbetalningar och
tvåsiffriga royaltyer på produktförsäljning.

· Saniona mottar forskningsanslag på upp till USD 590 700 (cirka SEK
5,1 million) från Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research
för att utveckla läkemedelskandidater för Parkinsons sjukdom.

· Saniona erhåller patent i USA för kombinationen av tesofensine och
metoprolol fram till 2033.

· Saniona anlitar Laika Consulting för IR- och PR-tjänster och
distribuerar ett första nyhetsbrev.

· Saniona erhåller godkännande av BfArM för att inleda klinisk fas
2a-studie med Tesomet för typ 2-diabetespatienter tillsammans med
Profil i Tyskland.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Saniona påbörjar rekrytering av patienter för klinisk fas
2a-studie med Tesomet för typ 2-diabetes. Studien omfattar totalt 60
patienter. Saniona räknar med att rapportera resultaten från studien
inom ett år.

· Saniona ansöker om en notering på Nasdaq First North Premier som
ett steg i Sanionas planer att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm
Small Cap senare under 2016.

· Saniona initierar utökade prekliniska studier på back-up-substans
till AN363; AN363 pausas

· Saniona investerar i ett nytt bolag, Initiator Pharma A/S och
knoppar av tre program som inte tillhör kärnverksamheten och Saniona
inte planerar att driva internt

Kommentar från Vd

"Saniona fick en flygande start under Q1 2016 där vi tecknat tre nya
samarbetsavtal. Det hade direkt inverkan på intäkterna, som ökade med
227 % jämfört med Q1 2015. Efter utgången av kvartalet har vi startat
en fas 2a-studie för Tesomet och meddelade vår avsikt att noteras på
Nasdaq First North Premier i maj, ett steg närmare på vägen mot
Nasdaq Stockholm Small Cap. Jag ser stora möjligheter för bolaget i
framtiden", säger Jørgen Drejer, VD på Saniona.

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Feldthus, vVd och CFO, Saniona, Mobil: +45 2210 9957, E-post:
tf@saniona.com

Vd kommenterar

"Vi har fått en fantastisk start på 2016 med tre nya samarbetsavtal
under första kvartalet. Alla avtal är viktiga för oss och ger oss
möjlighet att rapportera betydligt högre omsättning jämfört med
första kvartalet föregående år.

· Avtalet med Upsher-Smith avser en av våra ett av våra tidiga
forskningsprogram som vi inte har offentliggjort tidigare. Det visar
att vi kan skapa betydande värden för våra aktieägare genom
forsknings- och utvecklingssamarbeten i tidig fas baserade på
tillgångar som tillhör vår breda pipeline av upptäcktsprogram. På
lång sikt kan Saniona erhålla upp till 30 miljoner US-dollar (cirka
250 miljoner kronor) i milstolpsersättningar samt royalty på
nettoförsäljning av produkter som kommer av detta samarbete.

· Avtalet med Medix är mycket intressant och visar hur Saniona kan
finansiera sen klinisk utveckling av specifika program. Genom
samarbetet tar bolaget ett stort steg framåt i riktning mot marknaden
och potentiella royaltyintäkter eftersom Medix har för avsikt att
starta fas 3-studier i år.

· Avtalet med Michael J. Fox Foundation for Parkinsons Research
(MJFF) gäller även ett av våra tidiga forskningsprogram som vi inte
har offentliggjort tidigare. Vi är mycket stolta över att MJFF stöder
utvecklingen av vår teknologi och vi är glada över att få samarbeta
med en så välrenommerad organisation. Dessutom visar
forskningsanslaget hur Saniona kan finansiera forskningsprogram på
ett tidigt stadium och ändå behålla de kommersiella rättigheterna.

Under kvartalet bör även två andra viktiga framgångar noteras. Först
fick vi ett patent i USA som omfattar kombinationen av tesofensine
och metoprolol, som är de aktiva ingredienserna i vår interna ledande
kandidat, Tesomet. För det andra fick vi godkännande av de tyska
myndigheterna, BfArM att inleda klinisk fas 2a-studie för Tesomet i
typ 2-diabetes.

Vi har fortsatt i hög takt efter utgången av kvartalet.

Först påbörjade vi en fas-2 klinisk studie för Tesomet. Detta är på
alla sätt en viktig milstolpe för bolaget. Vår vision för Tesomet är
att utveckla en ny typ av behandling för typ 2-diabetes som kan ge
vissa grupper av patienter fullständig remission. Marknaden är enorm
och det kliniska behovet betydande. Därför har Tesomet potential att
bli en blockbuster om den utvecklas framgångsrikt.

För det andra har vi lämnat vi in en ansökan om notering på Nasdaq
First North Premier under maj som ett led i bolagets planer att lista
sina aktier på Nasdaq Stockholm Small Cap senare i år. Syftet med
noteringen på Nasdaq Stockholm är att göra företaget mer synligt för
utländska investerare och inte minst institutionella investerare, som
i de flesta fall inte har mandat att investera i bolag som är
noterade på AktieTorget och First North.

För det tredje bestämde vi oss för att inleda utökade icke GLP
prekliniska studier på en back-up-substans till AN363. Vi är fortsatt
mycket entusiastiska över konceptet att använda GABAA ?2, ?3 subtyp
specifika föreningar för kronisk smärta. Men, vi är fortfarande
oroade över att använda AN363 för kronisk smärta utan en tydlig
förklaring av de observerade toxikologiska fynden på råtta. Snarare
än att fortsätta en dyr och tidskrävande utredning av detta fynd utan
någon garanti för framgång, har vi kommit fram till att en mer
konstruktiv väg framåt är att fokusera på en back-up-förening från
det breda prekliniska programmet.

Slutligen har vi medverkat i tillkomsten av ett nytt bolag, Initiator
Pharma A/S, och knoppat av tre program som vi inte planerar att driva
internt. Saniona kommersialiserar sina forskningsinsatser genom tre
olika affärsmodeller: intern utveckling i tidiga faser av
läkemedelsutveckling, genom forskningssamarbeten i ett tidigt skede,
och genom spin-outs. Bildandet av Initiator Pharma representerar en
variant av den tredje modellen. Avsikten är att Initiator Pharma
ansöker om notering på AktieTorget i Sverige och att Sanionas
aktieinnehav i Initiator Pharma distribueras till Sanionas aktieägare
före noteringen. Vi har ansökt om Lex ASEA i Sverige med syfte att
dela ut vårt ägande i Initiator Pharma som en särskild utdelning till
våra aktieägare. Genom denna möjlighet hoppas vi skapa ett nytt
intressant bolag till förmån för patienter och Sanionas aktieägare.

Om jag ska sammanfatta det första kvartalet i ett ord skulle det vara
"fantastiskt". Men vi vet att superlativ i det förflutna inte hjälper
oss i framtiden. Vi har fortsatt i hög takt efter kvartalet och vi
har för avsikt att fortsätta att ha det i framtiden. Vi har
fortfarande en hel del att göra, möjligheterna är stora och framtiden
ser ljus ut."

Jørgen Drejer

VD, Saniona AB

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på?
läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna
sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en
omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk
eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på?? jonkanaler. Bolaget
samarbetar med Upsher-Smith Laboratories Inc., Productos Medix, S.A
de S.V och Sanionas Bostonbaserade spinout Ataxion Inc., som är
finansierad av Atlas Venture Inc. och Biogen Inc. Saniona har sitt
kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög
internationell klass.

Vision
Saniona ska vara en ledande läkemedelsinnovatör inom
jonkanal-avhängiga sjukdomar.

Affärsidé

Saniona ska erbjuda bättre medicinska behandlingar inom områden med
stora medicinska behov genom modulering av jonkanaler.

Övergripande målsättning

Sanionas övergripande målsättning är att i egen regi och tillsammans
med partners utveckla och tillhandahålla nya läkemedel för svåra
sjukdomar, mer specifikt inom sjukdomar i det centrala nervsystemet,
autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och behandling av smärta.

Affärsmodell

Saniona kommersialiserar sina forskningsinsatser genom tre olika
affärsmodeller:

· Genom egen utveckling av utvalda program genom de tidiga faserna
av läkemedelsutvecklingen före utlicensiering till läkemedelsbolag
som kommer att ta över den fortsatta utvecklingen av Sanionas program
och betala förskotts- och milstolpesbetalningar samt
royaltybetalningar på produktförsäljning till Saniona;

· Genom forsknings- och utvecklingssamarbeten i tidig fas med
läkemedelsbolag som kommer att finansiera forskning och utveckling
och betala förskotts- och milstolpesbetalningar samt
royaltybetalningar på produktförsäljning till Saniona; och

· Genom joint ventures eller spin-outs, där Sanionas finansiella
partner kommer att få en del av uppsidan genom att finansiera
utvecklingen av ett av Sanionas program, alternativt genom en
spin-out som finansieras genom en oberoende börsnotering.

Pipeline

Saniona har för tillfället nio verksamma program i pipeline, varav fem
finansieras genom anslag, genom samarbete med partners eller
genomförs i så kallade joint ventures/spin-outs. Se Sanionas pipeline
i bifogad pdf.

Utöver Sanionas aktuella pipeline enligt ovan har bolaget en rad
projekt för läkemedelsforskning samt projekt som genomgått klinisk
fas (till exempel AN788 och AN 761) och som positionerats för
partnerskap eller spin-outs.

Marknad

Sanionas forskning är inriktad p...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.