Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Saniona: Kommuniké från årsstämma den 10 maj 2016

Idag, den 10 maj 2016, hölls årsstämma i Saniona AB (publ). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition och
ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även
att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för
räkenskapsåret 2015 samt att tillgängliga medel balanseras i ny
räkning.

Ansvarsfrihet för styrelse och VD

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Claus Braestrup,
Anker Lundemose, Leif Andersson, Jørgen Drejer och Carl Johan
Sundberg. Claus Braestrup omvaldes som styrelseordförande.
Styrelsearvode ska utgå med 75 000 kronor till Carl Johan Sundberg
medan något styrelsearvode inte ska utgå till övriga
styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja Deloitte AB som revisionsbolag
samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och
godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av
konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska
kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat
villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse
från aktieägarnas företrädeserätt ska antalet aktier som ska kunna
emitteras (alternativt kunna tillkomma vid konvertering av
konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) sammanlagt högst
uppgå till ett antal motsvarande trettio procent av totalt antal
aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman samt ska
emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att
kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera
företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella
partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

Årsstämman beslutade att en valberedning ska utses inför kommande val
och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka är
representanter för de två största aktieägarna per den siste
september, jämte styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion
och arbetsordning för valberedningen.

Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en
ersättningspolicy för bestämmande av lön och andra villkor för VD och
andra ledande befattningshavare.

Malmö den 10 maj 2016

Saniona AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail:
tf@saniona.com

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på?
läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna
sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en
omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk
eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på?? jonkanaler som utgör
en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av
laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med
Upsher-Smith Laboratories Inc., Productos Medix, S.A de S.V och
Sanionas Bostonbaserade spinout Ataxion Inc., som är finansierad av
Atlas Venture Inc. och Biogen Inc. Saniona har sitt kontor i
Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell
klass. Saniona är noterat på?? AktieTorget sedan april 2014 och har
cirka 3 700 aktieägare. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer
www.saniona.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/saniona/r/kommunike-fran-arsstamma-den-10-maj-...
http://mb.cision.com/Main/11240/2006196/513804.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.