Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Sanistål A/S: 2019 nr. 11 - Sanistål justerer forventningerne til 2019 og offentliggør ny strategi med ambitiøse, finans...

Aalborg, den 13. november 2019

* Forventningerne til 2019 i de tilbageværende aktiviteter sænkes pga.
lavere omsætning end ventet og restruktureringsomkostninger til
omlægninger af organisationen i forbindelse med implementering af ny
strategi
* Den nye strategi skal hæve EBITDA-marginen til 9% i 2022 og sikre
Sanistål en unik markedsposition
* Den nye strategi styrker kunderettede koncepter, digitale services,
indkøb og organisationsudvikling samt fuld udnyttelse af det nye
forretningssystem
* I strategiperioden realiseres omkostningsbesparelser i niveauet 65
mio. kr. primært ved synergier fra sammenlægning af divisionerne
Byggeri og Industri
* Strategien kan gennemføres uden væsentlige nyinvesteringer
* Goodwill vedr. Carl F i byggeridivisionen nedskrives til 0 kr.

Sanistål lancerer den nye forretningsstrategi: Genesis. Genesis skal
udbygge Saniståls position som den værdiskabende sourcingvirksomhed og øge
lønsomheden markant. Målsætningen er at hæve EBITDA-marginen til 9% i 2022.
Som konsekvens af den nye strategi iværksættes en omfattende
organisationsændring, der medfører yderligere engangsomkostninger i
niveauet 35 mio. kr.  

Sanistål sænker samtidig forventningerne til driftsindtjeningen (EBITDA) i
niveauet 45 mio. kr. i de tilbageværende aktiviteter i 2019 som følge af
lavere end ventet salg til danske kunder. Forventningerne til
driftsindtjeningen (EBITDA) i de tilbageværende aktiviteter i 2019 udgør
herved 60-80 mio. kr. mod tidligere 140-160 mio. kr.

Opdaterede forventninger til 2019
Som tidligere oplyst (meddelelse nr. 08, 25. august 2019) oplevede Sanistål
et fald i omsætningen til danske byggekunder efter de omfattende ændringer
af forretningen med indførelsen af et nyt forretningssystem og salget af
stålaktiviteterne. Sanistål forventede, at salget til danske byggekunder
ville være tilbage på normalt niveau sidst på året, men det tager længere
tid end ventet at normalisere salget. Desuden er Sanistål i efteråret
blevet ramt af et fald i aktiviteten på industrimarkedet. 

?Vi har løst de SAP-udfordringer, der fik visse byggekunder til at holde
igen. Vi vinder igen nye projekter og er godt i gang med at genoprette
samhandlen, men det går langsommere end ventet. Oven i rammes vi i industri
af lavere efterspørgsel fra bl.a. vindmølleproducenter og deres
underleverandører, og derfor ventes salget til industri nu at blive på
niveau med sidste år, hvor vi tidligere forventede en vækst i salget til
dansk industri i år,? siger adm. direktør Christian B. Lund. 

Effekten af den lavere omsætning er et fald i årets forventede EBITDA i
niveauet 45 mio. kr. Desuden ventes restruktureringer af organisationen i
forbindelse med den nye strategi at udløse yderligere engangsomkostninger i
niveauet 35 mio. kr., som afholdes i 4. kvartal 2019. De reviderede
forventninger til 2019 er herefter:

Driftsindtjeningen (EBITDA) i de tilbageværende aktiviteter ventes nu at
blive 60-80 mio. kr. mod tidligere 140-160 mio. kr. Samlet set ventes
EBITDA at være belastet af engangsomkostninger i niveauet 65 mio. kr. til
det nye SAP-system og de førnævnte restruktureringsomkostninger.

Forventningerne til de frasolgte stålaktiviteter samt til ophørende
aktiviteter er uændrede i forhold til halvårsrapporten.

Herudover er der, i forbindelse med ændret segmentering, som følge af
sammenlægningen af Byggeri og Industri, gennemført en impairment test i de
segmenter, Sanistål har anvendt frem til i dag. Det har medført, at
goodwill på 103 mio. kr. i Byggeridivisonen fra købet af Carl F i 2007
nedskrives til 0 kr. Nedskrivningen er en konsekvens af den reducerede
indtjening i den hidtidige Byggeridivision. Den tilsvarende test i den
hidtidige Industridivision har ikke medført et nedskrivningsbehov.

Ny forretningsstrategi og finansielle mål for 2020-2022
Sanistål lancerer en ny forretningsstrategi ? Genesis - med ambitiøse
finansielle mål for 2020-2022. Strategien skal udbygge Saniståls position
som den værdiskabende sourcingvirksomhed og øge lønsomheden markant. 

Adm. direktør Christian B. Lund siger: "Vores mål er at blive en af de
allerbedst indtjenende danske grossist- og servicevirksomheder. Det kræver,
at vi er den partner, der tydeligst skaber værdi for de kunder, vi
betjener. Derfor organiserer vi os på en helt ny måde, går anderledes til
markedet og videreudvikler innovative, digitale løsninger, der hjælper alle
kunder til at øge deres indtjening. Vores mål er ambitiøse, men
realistiske.?   

Afsættet for strategien er det seneste års gennemgribende fokusering og
modernisering af koncernen med salget af stålaktiviteterne i Danmark og
Letland, afviklingen i Tyskland og udrulningen af et nyt forretningssystem.
Sanistål fastholder i den nye strategi fokus på aktiviteterne i Danmark og
Østeuropa, og der er ikke planlagt tilkøb eller frasalg i
kerneforretningen.

Ambitionen er at hæve EBITDA-marginen til 9% i 2022 mod forventet 4% i
2019, opgjort før engangsomkostninger. Fremgangen skal drives af
reorganiseringen af den danske forretning og Operational
Excellence-initiativer, understøttet af en mindre vækst i salget. Der er
særlig fokus på kunderettede koncepter, digitale services, indkøb og
organisationsudvikling samt fuld udnyttelse af det nye forretningssystem.

Den nye strategi bygger bl.a. på en grundig analyse og fremskrivning af
udviklingen på markeder, delmarkeder, produktkategorier, kanaler og hos
kunder og konkurrenter. Analysen har afdækket behov og potentialer i fem
kundesegmenter, som har ensartet indkøbsmønstre og ensartede
problemstillinger. Sanistål vil målrette indsatsen mod disse fem segmenter.
Med dette udgangspunkt forventer Sanistål en gennemsnitlig, årlig, organisk
vækst i sin danske forretning på ca. 3% i 2020-2022, mens der forventes
nulvækst på Saniståls markeder.

Sanistål venter at øge salget til udvalgte kundegrupper. Centralt i
strategien er unikke værditilbud, hvor salg, processer, teknisk rådgivning
og prismodeller i endnu højere grad indrettes til kundernes behov, og
kommunikation via digitale services, apps, web-shops, butikker og call
centre yderligere tilpasses kunderne.

Derudover vil Sanistål udvikle flere værdiskabende koncepter og teste og
skalere dem hurtigere. Afsættet er de succesrige erfaringer med
lagerstyringskoncepter som EasySupply og StockMaster, der har gjort
Sanistål til markedsleder i dansk industri, fordi koncepterne sænker
kundernes omkostninger og vareforbrug, ligesom automatiserede processer for
genopfyldning, forecasting og fakturering sparer kunderne for tid.

Reorganiseringen af den danske forretning ventes at sænke de faste
omkostninger med ca. 35 mio. kr. på årsbasis med næsten fuld effekt fra
2020. De tilknyttede restruktureringsomkostninger bliver væsentligst
afholdt i 4. kvartal 2019. Effekten af Operationel Excellence-initiativerne
ventes at fordele sig jævnt henover 2020-2022 med fuld effekt - cirka 30
mio. kr. - i 2022.      

Strategien kan gennemføres uden væsentlige nyinvesteringer.

Strategien omfatter Danmark, som står for ca. 90% af koncernens omsætning,
og dele af strategien udrulles senere i Østeuropa. Forudsætningerne for de
finansielle mål er uændrede konkurrenceforhold, nulvækst på det danske
marked i 2020-2022 og en beskeden markedsvækst på de østeuropæiske
markeder.

De væsentligste risici, der knytter sig til de finansielle mål, er:

* En konjunkturbestemt afmatning i byggebranchen, som Sanistål vil
afbøde ved at skabe bedre balance mellem kundesegmenterne.
* Vindmøllesektorens udflagning af produktion, som Sanistål vil
afhjælpe ved at øge salget til flere industrisektorer.

Ny organisationsstruktur i dag
Sanistål omlægger den danske organisation for at understøtte den nye
strategi og som konsekvens af det utilfredsstillende resultat i
byggeridivisionen. Sammenlægningen af de to hidtidige divisioner og den nye
struktur vil øge effektiviteten, sænke omkostningerne og fremme interne
synergier.

Ved omlægningen ophæves divisionerne Byggeri og Industri, og
linjefunktionerne samles i fem sideordnede enheder:

* Commercial (salg, CRM, marketing)
* Customer Service (kundeservice via call centres, butikker og digitale
platforme, back-office)
* Digitalisation & Concepts (koncepter og services, digitalisering,
datadreven viden)
* Purchasing (indkøb til alle kategorier og kunder)
* Supply Chain (lagerstyring, levering mv.)

De fem enheder suppleres af stabsfunktionerne Finance & BI samt IT og der
etableres en ny stabsfunktion til styrkelse af strategisk
organisationsudvikling.     

Efter ændringerne vil koncernledelsen bestå af:

* Adm. direktør Christian B. Lund
* Økonomidirektør Flemming Glamann
* Direktør Jesper Høj (Commercial)
* Direktør Andreas Borup Christensen (Customer Service)
* Direktør Morten Bak Jantzen (Purchasing)
* Direktør Stephan Schuler (Supply Chain)
* Adm. direktør Christian B. Lund (Digitalisation & Concepts)
* Direktør Vibeke Stiil Frederiksen (IT)
* Økonomichef Henrik Kluug Sørensen (Finance & BI)
* Direktør Guntis Sokolovskis (Østeuropa)

Den nye organisation ventes at være fuldt indkørt ved årsskiftet.  

Aktionærforhold og finansiel rapportering
Den nye strategiplan og den forventede styrkelse af indtjeningen skal skabe
forudsætningerne for, at Sanistål bliver en mere attraktiv aktie. For at
styrke likviditeten i aktien og interessen for selskabet yderligere vil
Sanistål i 2020 begynde at give kvartalsorienteringer.

Efter ophævelsen af divisionerne Byggeri og Division tilpasses den eksterne
rapportering. Fra og med årsrapporten for 2019 vil Sanistål således alene
rapportere på segmenterne Danmark og Østeuropa. 

Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Anders K. Bønding, tlf. (+45) 9630 6000
Adm. Direktør Christian B. Lund, tlf. (+45) 9630 6000
https://www.sanistaal.com

Risikofaktorer 
Meddelelsen indeholder udtalelser om forventninger til fremtidig udvikling,
herunder omsætning, driftsresultat og pengestrømme samt forventede
forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er i sagens natur usikre og
forbundet med risici, da mange faktorer ? hvoraf nogle er uden for
Saniståls kontrol ? kan medføre, at den faktiske udvikling afviger
væsentligt fra forventningerne. Disse faktorer er blandt andet - men ikke
kun...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.