Du är här

2018-08-30

SARSYS-ASFT: HALVÅRSRAPPORT SARSYS-ASFT AB(publ) org nr 556557-7854 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

HALVÅRSRAPPORT SARSYS-ASFT AB(PUBL) ORG NR 556557-7854 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

SARSYS-ASFT AB (publ), listat på NGM Nordic MTF, lämnar följande halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2018.
Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 25,6 mkr (18,4 mkr proforma *),
Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till -6,1 mkr (-4,8 mkr proforma*),
Avskrivning goodwill uppgår för denna period till 0,9 mkr (-),
Resultat efter skatt per aktie -0,58 kr (0,04 kr),
Eget kapital per aktie 1,98 kr (1,12 kr),
Soliditet 32 procent (45 procent),
Likvidamedel per den 30 juni uppgår till 0,4 mkr (1,0 mkr),
Årsstämman beslutade en utdelning på 5 öre per aktie,
Bokslutskommunik lämnas den 26 februari 2019,
Största ordern i koncernens historia, ramavtal om 35 Mkr, presenterades den 12 juli 2018,
Försäljningsframgångarna fortsätter under tredje kvartalet.

*För att förbättra jämförbarheten presenteras en proformaresultaträkning som även inkluderar ASFT Industries med dotterbolag för kvartal 2, 2017.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Allmänt om verksamheten
Bolaget registrerades 1998 under namnet Scandinavian Airport and Road Systems AB (Sarsys) med säte i Trelleborg. År 2016 ändrades firman till Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ). I mars månad 2018 förvärvades ASFT Industries AB med dotterbolag. Bolaget ändrade i maj 2018 firma till SARSYS-ASFT AB (publ) och säte till Köpingebro, Ystads kommun.

Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer friktions- och vädermätutrustning till såväl flygplatser som vägar på den internationella marknaden. Bolaget har en serviceavdelning som på kunds uppdrag utför service och underhåll på befintlig utrustning runt om i världen. Utöver detta har bolaget agenturen för Lundberg - Hymas AB:s maskinsystem. Exportagenturen omfattar försäljning och serviceuppdrag i världens samtliga länder förutom Norden.

Händelser under perioden
Under perioden förvärvades ASFT Industries AB (ASFT) med dotterbolagen ASFT Weather System AB och ASFT Inc, USA av Tron Capital AB. Förvärvet beslutades på extra bolagsstämma den 3 mars och tillträdet skedde per den 9 mars 2018.

I förvärvet ingick en industriell produktionsanläggning inklusive fastighet om ca 3 000 kvm i Köpingebro, Ystad kommun.

Befintlig produktionsanläggning i Trelleborg flyttade i mars månad 2018 till helt nybyggda och förhyrda lokaler i Trelleborg. Avtalet tecknades redan hösten 2016 och lokalerna hyrs med en avtalsperiod om 3 år från inflyttning.

Köpingebro är nytt säte och huvudkontor för hela den nybildade koncernen.

Efter förvärvet av ASFT Industries har en omstrukturering inletts. Det innebär bland annat att ekonomi- och inköpsfunktionerna centraliseras till huvudkontoret. Vidare samlas all försäljning och produktionsplaneringen till Köpingebro.Efter översyn av personalbehovet har genom naturlig avgång personalstyrkan reducerats från 34 till 28 heltidstjänster. Detta ger en årlig inbesparing om cirka 3,2 mkr.

Den 2 april tillträdde Fredrik Graflind som ny VD och koncernchef och Ulrica Graflind tillträdde som ekonomichef. Båda kommer från ASFT Industries där de innehaft motsvarande tjänster. Tidigare VD och koncernchef Mikael Ehrman har lämnat koncernen och sitt styrelseuppdrag för nya utmaningar.

Årsstämman den 27 april beslutade att lämna utdelning om 5 öre per aktie.

Händelser efter periodens utgång
Den största ordern i bolagets historia presenterades den 12 juli 2018. Då erhölls ett ramavtal på 35 mkr med den svenska flygplatsoperatören Swedavia. Ramavtalet tillsammans med vårens övriga orderingång innebär att båda produktionsenheterna är fullt belagda in i Q2, 2019.

Försäljningsframgångarna fortsätter under Q3 2018 och total orderingång sedan den 1 januari till och med 30 augusti uppgår till cirka 77,5 Mkr.

VD:s kommentar till väsentliga händelser under perioden 1 januari - 30 juni. Hela pressmeddelandet, inklusive VD:s kommentar, finns i den bifogade PDF-filen samt på Bolagets hemsida, www.sarsys-asft.com

Köpingebro den 30 augusti 2018

Styrelsen

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com mailto:fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se mailto:stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

SARSYS-ASFT kommer under 2018 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Stora Aktiedagen i Göteborg den 12 november och Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november. Information om eventen, filmade presentationer och intervjuer kommer att publiceras allt efter hand på hemsidan.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 08:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SARSYS-ASFT Pressrelease 2018-08-30.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23986
SARSYS-ASFT Halvarsrapport 2018-08-30.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23987

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB, Tradewind Aero AB, ASFT Weather System AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com http://www.sarsys-asft.com och www.ngm.se http://www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
Se-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com http://www.sarsys-asft.com

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.