Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-24

Sarsys: Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 kallas härmed till bolagsstämma den 25 april 2017 klockan 11:00 i bolagets lokaler på Sjöviksvägen 4, Trelleborg.

Aktieägare som önskar delta skall dels vara införda i den av Euroclear AB förda aktieboken den 19 april 2017. Anmälan om deltagande i stämman kan göras per brev: Sarsys, Box 32, 231 21 Trelleborg eller via e-post: info@sarsys.se mailto:info@sarsys.se
Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 19 april 2017, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. I samband med stämman bjuds det på en enklare förtäring.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande,
2. Val av stämmans ordförande och sekreterare,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Godkännande av dagordning,
5. Val av en eller två justeringsmän,
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. VD:s redogörelse,
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse,
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen,
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter,
13. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor,
14. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter,
15. Val av revisor,
16. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner och teckningsoptioner,
17. Stämman avslutas,

Förslag till beslut till punkterna 11 -16 samt årsredovisningen kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman.

Trelleborg den 24 mars 2017

Christian Lienau Svensson
VD

För mer information kontakta IR ansvarig Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 alternativt info@sarsys.se mailto:info@sarsys.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Sarsys Kallelse till arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19796

Denna information är sådan information som Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars kl 18 00.

Scandinavian Airport and Road Systems AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Bolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. Mer information finns på www.sarsys.se http://www.sarsys.se och www.ngm.se http://www.ngm.se

Scandinavian Airport and Road Systems AB
Box 31
Se-231 21 Trelleborg
Sweden
Tel +46 (0) 410 46 110
Telefax +46 (0) 410 46 111
www.sarsys.se http://www.sarsys.se

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.