Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-27

SAS: FÖRBÄTTRAD PRODUKTION UNDER SOMMARENS HÖGSÄSONG

MAJ 2019-JULI 2019

· Intäkter: 13 552 (13 146) MSEK
· Resultat före skatt (EBT): 1 490 (2 034) MSEK
· Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: 1 495 (2 008) MSEK
· Periodens resultat: 1 162 (1 570) MSEK
· Resultat per stamaktie: 3,04 (4,04) SEK
· Resultat före skatt påverkades negativt av strejk med -185 MSEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· SAS rapporterar rekordhögt antal passagerare i juni och juli
· SAS och Airbus ingår i gemensamt forskningsprojekt om hybridflygplan och
elflygplan för kommersiellt bruk
· Två dagars pilotstrejk i början av kvartalet som resulterade i 1 200
inställda flygningar och 100 000 drabbade passagerare

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

· SAS tillkännager en ny organisationsstruktur som träder i kraft den 1
oktober

NOVEMBER 2018-JULI 2019

· Intäkter: 33 273 (32 040) MSEK
· Resultat före skatt (EBT): -302 (1 261) MSEK
· Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -440 (1 314) MSEK
· Periodens resultat: -240 (972) MSEK
· Resultat per stamaktie: -0,65 (2,16) SEK
· Resultat före skatt påverkades negativt av strejk med -615 MSEK

VD-ORD

Tredje kvartalet kännetecknades av en robust produktion, vilket i kombination
med en framgångsrik säsongsanpassning gav ett rekordhögt antal passagerare och
intäktsökning under högsäsongen. Även om intäktsökningen är uppmuntrande så
kräver rådande makroekonomiska utmaningar en förbättrad effektivitet för att
säkra konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet.

De totala intäkterna landade på 13 552 MSEK, en ökning med drygt 3% jämfört med
samma kvartal föregående år. Kapacitetsminskningen som orsakades av
pilotstrejken kompenserades av ökade passagerarintäkter. Dessutom redovisade SAS
en fortsatt positiv trend för försäljningen av EuroBonus-poäng och
tilläggstjänster.

Resultatet före skatt och jämförelsestörande poster landade på 1 495 MSEK, en
minskning med 513 MSEK jämfört med föregående år, vilket var en besvikelse.
Minskningen berodde främst på ökade bränslekostnader, en fortsatt svag svensk
krona mot amerikanska dollar och pilotstrejken i början av kvartalet. Däremot är
det uppmuntrande att notera att vår framgångsrika produktionsanpassning till
säsongsmässig efterfrågan och en förbättrad operativ kvalitet ledde till en
stark kundökning och ökad yield, vilket kompenserade för delar av de ökade
kostnaderna under kvartalet.

Utmaningen i form av en svag svensk krona och tecknen på en avmattning i den
europeiska ekonomin betonar behovet för SAS att anpassa verksamheten till
rådande marknadsförutsättningar och öka förändringstakten för att säkra
långsiktig lönsamhet bortom 2020.

FÖRBÄTTRAD OPERATIV KVALITET OCH SÄSONGSANPASSNING

SAS har sin högsäsong under tredje kvartalet med en hög efterfrågan från både
fritidsresenärer och affärsresenärer. De senaste åren har vi anpassat utbudet
för att möta kundernas efterfrågan genom att anpassa kapaciteten under sommaren
till fritidsorienterade linjer. I år lanserade vi 25 nya linjer i vårt
sommarprogram, varav fem helt nya destinationer: Florens, Marseille, Szczecin,
Cornwall och Uleåborg. Kapacitetsförflyttningen har visat sig lyckad och vi
kunde redovisa nya rekord i antal passagerare i både juni och juli.

Efterfrågan på inrikesflyg i både Norge och Danmark är fortsatt hög och vi
fortsätter att redovisa en bra tillväxt jämfört med föregående år. Även på den
vikande marknaden för inrikesflyg i Sverige ligger antalet passagerare som
väljer att resa med SAS kvar på samma nivåer som föregående år. Vi ser detta som
bevis på ett attraktivt kunderbjudande.

Framöver indikerar prognoserna för resten av året på en tillväxt av
marknadskapacitet med omkring 1% för helåret 2019 och tidiga indikationer pekar
även på en måttlig tillväxt under 2020. Det är ett trendbrott från de senaste
åren som haft en årlig kapacitetstillväxt på 3 till 4%. På kort sikt är den
måttliga tillväxten uppmuntrande och gynnsam för den skandinaviska marknaden då
den bör bidra till en förbättrad balans mellan tillgång och efterfrågan. På
längre sikt riskerar däremot den omfattande orderboken av nya flygplan som ska
levereras till 2024, att leda till en strukturell överkapacitet i det europeiska
luftrummet.

När det gäller operativ kvalitet redovisade vi en kraftig förbättring jämfört
med samma period föregående år, då vi ställdes inför ett antal utmaningar i
produktion. Sedan dess har vi vidtagit flera åtgärder för att förbättra
stabiliteten och undvika trafikstörningar. Vi har rekryterat och utbildat mer
säsongspersonal inom marktjänster och tekniskt underhåll. Vi har dessutom
adderat två reservflygplan, infört en ny modul vid störningar och gjort en
selektiv justering av nätverket för att optimera omfördelningen av buffertar och
standby-kapacitet. Som en följd har vi under hela sommaren haft en regularitet
på väl över 99%. Det som gör mig extra stolt är att vi har kunnat leverera samma
operativa kvalitet i samtliga produktionsplattformar, vilket även lett till en
förbättrad kundnöjdhet.

FÄRDPLAN MOT YTTERLIGARE EFFEKTIVITET

Vårt nuvarande effektiviseringsprogram för att öka konkurrenskraften och
motverka delar av årlig kostnadsinflation, har som målsättning att bidra med
effektiviseringar på 3 miljarder SEK till år 2020. Under tredje kvartalet
genererade programmet över 230 MSEK i besparingar och hittills i år har det gett
626 MSEK i besparingar. Sedan 2017 har programmet gett 2,1 miljarder SEK av
planerade besparingar på 3 miljarder SEK.

Vi står fast vid vårt mål om 900 MSEK i besparingar för räkenskapsåret 2019, men
vår enhetskostnad efter justering för strejkeffekter minskar inte i den
omfattning vi önskar. Det innebär att vi behöver utvärdera ytterligare initiativ
bortom 2020.

Förnyelsen av vår flygplansflotta är en viktig del eftersom det tar SAS mot en
enhetsflotta, vilket minskar komplexiteten i organisationen och därmed
kostnaderna. En annan del är att ytterligare optimera vår affärsmodell som
bygger på tre produktionsplattformar för att öka flexibiliteten och
effektiviteten ännu mer.

Ett annat viktigt område är vårt fortsatta digitaliseringsarbete för att
ytterligare stärka intäktstillväxten, minska kostnaderna och samtidigt tillföra
värde för våra kunder. Här ingår att använda digitala verktyg för att förbättra
planering av både tillgångar och personal. Det ska säkerställa en fortsatt
stabil produktion och optimera effektiviteten. Andra insatser är att införa
prediktivt flygplansunderhåll och annan automatisering för att öka
effektiviteten. Individanpassade kunderbjudanden, höghastighets-wifi ombord och
bättre självservice-möjligheter är andra områden som riktar sig direkt till våra
kunder för att behålla vårt starka kunderbjudande.

För att öka takten i effektiviseringarna och tydliggöra ansvar kommer en ny
organisatorisk struktur att införas i koncernledningen den 1 oktober 2019. Vår
nuvarande driftsenhet kommer att delas upp i Airline Operations, med ansvar för
flygverksamheten i samtliga produktionsplattformar, och Airline Services, med
ansvar för marktjänster, tekniskt underhåll och frakt. Dessutom kommer vår
försäljning, marknadsföring och kommersiella enheter att samlas i en kommersiell
enhet. Med den nya koncernledningen på plats är vi redo att öka
förändringstakten samt genomföra de övriga initiativ som krävs för att öka
effektiviteten inom organisationen.

FORTSATTA FRAMSTEG I ATT MINSKA KLIMATPÅVERKAN

På SAS arbetar vi för närvarande med flera aktiviteter för att minska vår
negativa klimatpåverkan. Inköp av nya och mer bränsles­nåla flygplan är en
hörnsten i vårt åtagande att minska våra koldioxidutsläpp. Med de nya flygplanen
från Airbus minskar våra utsläpp med upp till 18% på kortdistansflygningar och
upp till 30% på långdistansflygningar. Vi har också bytt ut inredningen i våra
befintliga flygplan och beslutat att ta bort taxfreeförsäljningen ombord för att
sänka vikten och därmed bränsleförbrukningen. Dessutom strävar vi ständigt efter
att minska mängden engångsartiklar av plast och matsvinnet ombord.

SAS engagerar sig också i ett gemensamt forskningsprojekt med Airbus kring
elflyg för storskaligt kommersiellt bruk i framtiden. I övergången till flygplan
helt utan utsläpp, anser vi att ett viktigt steg är att öka användandet av
förnybart bränsle för att minska utsläppen snabbare. SAS driver på för en
storskalig produktion av avancerat förnybart bränsle i Skandinavien. De volymer
som produceras idag räcker helt enkelt inte och priserna är 3-4 gånger högre än
för konventionellt flygbränsle. Under kvartalet lade vi till möjligheten för
våra kunder att köpa biobränsle (utan påslag), i tillägg till den mängd
biobränsle som SAS redan använder. Vi tror att det ger en möjlighet för våra
kunder att bidra och skapar en transparens kring merkostnaderna för biobränsle.

Under tiden hanterar vi de koldioxidutsläpp som inte kan undvikas med dagens
teknik. I kvartalet har vi kompenserat för drygt 3,5 miljoner resor med SAS,
vilket motsvarar 38% av passagerarrelaterade koldioxidutsläpp.

UTSIKTER

Även om kapacitetsutsikterna och den senaste tidens flygbränslepris är positiva
är flera utmaningar oförändrade sedan vår rapport för andra kvartalet. Här ingår
en fortsatt svag svensk krona mot den amerikanska dollarn och euron, samt en
framväxande avmattning i den europeiska och den globala ekonomin.

Vi håller visserligen på att anpassa oss till rådande marknadsförhållanden, men
resan mot ett ännu effektivare SAS kommer att kräva ytterligare tid och
ansträngningar. Därför upprepar vi våra utsikter för helåret att det kommer att
bli utmanande att uppnå ett positivt resultat före skatt och jämförelsestörande
poster under 2018/2019.

Jag vill tacka dig för ditt intresse för SAS och ser fram emot att få hälsa dig
välkommen ombord på någon av våra 800 dagliga flygningar!

Stockholm den 27 augusti 2019

Rickard Gustafson

VD och koncernchef

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för
offentliggörande av Michel Fischier den 27 augusti 2019 kl. 08:00 CEST.
SAS flyger över 30 miljoner passagerare årligen och är Skandinaviens ledande
flygbolag med över 800 flygningar per dag på 272 linjer till 123 destinationer i
Skandinavien, Europa, USA och Asien. SAS är medlem i Star AllianceT och kan
tillsammans med ytterligare flygbolag erbjuda över 18 800 dagliga flyg till över
1 300 resmål i 193 länder. För mer information, besök www.sas.se.

Source Url: ht...

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.