Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-27

SAS: FÖRBÄTTRAD PRODUKTION UNDER SOMMARENS HÖGSÄSONG

MAJ 2019-JULI 2019

· Intäkter: 13 552 (13 146) MSEK
· Resultat före skatt (EBT): 1 490 (2 034) MSEK
· Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: 1 495 (2 008)
MSEK

· Periodens resultat: 1 162 (1 570) MSEK
· Resultat per stamaktie: 3,04 (4,04) SEK
· Resultat före skatt påverkades negativt av strejk med -185 MSEK
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· SAS rapporterar rekordhögt antal passagerare i juni och juli
· SAS och Airbus ingår i gemensamt forskningsprojekt om
hybridflygplan och elflygplan för kommersiellt bruk

· Två dagars pilotstrejk i början av kvartalet som resulterade i 1
200 inställda flygningar och 100 000 drabbade passagerare

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

· SAS tillkännager en ny organisationsstruktur som träder i kraft
den 1 oktober

NOVEMBER 2018-JULI 2019

· Intäkter: 33 273 (32 040) MSEK
· Resultat före skatt (EBT): -302 (1 261) MSEK
· Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -440 (1 314)
MSEK

· Periodens resultat: -240 (972) MSEK
· Resultat per stamaktie: -0,65 (2,16) SEK
· Resultat före skatt påverkades negativt av strejk med -615 MSEK
VD-ORD

Tredje kvartalet kännetecknades av en robust produktion, vilket i
kombination med en framgångsrik säsongsanpassning gav ett rekordhögt
antal passagerare och intäktsökning under högsäsongen. Även om
intäktsökningen är uppmuntrande så kräver rådande makroekonomiska
utmaningar en förbättrad effektivitet för att säkra konkurrenskraft
och långsiktig lönsamhet.

De totala intäkterna landade på 13 552 MSEK, en ökning med drygt 3%
jämfört med samma kvartal föregående år. Kapacitetsminskningen som
orsakades av pilotstrejken kompenserades av ökade passagerarintäkter.
Dessutom redovisade SAS en fortsatt positiv trend för försäljningen
av EuroBonus-poäng och tilläggstjänster.

Resultatet före skatt och jämförelsestörande poster landade på 1 495
MSEK, en minskning med 513 MSEK jämfört med föregående år, vilket var
en besvikelse. Minskningen berodde främst på ökade bränslekostnader,
en fortsatt svag svensk krona mot amerikanska dollar och
pilotstrejken i början av kvartalet. Däremot är det uppmuntrande att
notera att vår framgångsrika produktionsanpassning till säsongsmässig
efterfrågan och en förbättrad operativ kvalitet ledde till en stark
kundökning och ökad yield, vilket kompenserade för delar av de ökade
kostnaderna under kvartalet.

Utmaningen i form av en svag svensk krona och tecknen på en avmattning
i den europeiska ekonomin betonar behovet för SAS att anpassa
verksamheten till rådande marknadsförutsättningar och öka
förändringstakten för att säkra långsiktig lönsamhet bortom 2020.

FÖRBÄTTRAD OPERATIV KVALITET OCH SÄSONGSANPASSNING

SAS har sin högsäsong under tredje kvartalet med en hög efterfrågan
från både fritidsresenärer och affärsresenärer. De senaste åren har
vi anpassat utbudet för att möta kundernas efterfrågan genom att
anpassa kapaciteten under sommaren till fritidsorienterade linjer. I
år lanserade vi 25 nya linjer i vårt sommarprogram, varav fem helt
nya destinationer: Florens, Marseille, Szczecin, Cornwall och
Uleåborg. Kapacitetsförflyttningen har visat sig lyckad och vi kunde
redovisa nya rekord i antal passagerare i både juni och juli.

Efterfrågan på inrikesflyg i både Norge och Danmark är fortsatt hög
och vi fortsätter att redovisa en bra tillväxt jämfört med föregående
år. Även på den vikande marknaden för inrikesflyg i Sverige ligger
antalet passagerare som väljer att resa med SAS kvar på samma nivåer
som föregående år. Vi ser detta som bevis på ett attraktivt
kunderbjudande.

Framöver indikerar prognoserna för resten av året på en tillväxt av
marknadskapacitet med omkring 1% för helåret 2019 och tidiga
indikationer pekar även på en måttlig tillväxt under 2020. Det är ett
trendbrott från de senaste åren som haft en årlig kapacitetstillväxt
på 3 till 4%. På kort sikt är den måttliga tillväxten uppmuntrande
och gynnsam för den skandinaviska marknaden då den bör bidra till en
förbättrad balans mellan tillgång och efterfrågan. På längre sikt
riskerar däremot den omfattande orderboken av nya flygplan som ska
levereras till 2024, att leda till en strukturell överkapacitet i det
europeiska luftrummet.

När det gäller operativ kvalitet redovisade vi en kraftig förbättring
jämfört med samma period föregående år, då vi ställdes inför ett
antal utmaningar i produktion. Sedan dess har vi vidtagit flera
åtgärder för att förbättra stabiliteten och undvika trafikstörningar.
Vi har rekryterat och utbildat mer säsongspersonal inom marktjänster
och tekniskt underhåll. Vi har dessutom adderat två reservflygplan,
infört en ny modul vid störningar och gjort en selektiv justering av
nätverket för att optimera omfördelningen av buffertar och
standby-kapacitet. Som en följd har vi under hela sommaren haft en
regularitet på väl över 99%. Det som gör mig extra stolt är att vi
har kunnat leverera samma operativa kvalitet i samtliga
produktionsplattformar, vilket även lett till en förbättrad
kundnöjdhet.

FÄRDPLAN MOT YTTERLIGARE EFFEKTIVITET

Vårt nuvarande effektiviseringsprogram för att öka konkurrenskraften
och motverka delar av årlig kostnadsinflation, har som målsättning
att bidra med effektiviseringar på 3 miljarder SEK till år 2020.
Under tredje kvartalet genererade programmet över 230 MSEK i
besparingar och hittills i år har det gett 626 MSEK i besparingar.
Sedan 2017 har programmet gett 2,1 miljarder SEK av planerade
besparingar på 3 miljarder SEK.

Vi står fast vid vårt mål om 900 MSEK i besparingar för räkenskapsåret
2019, men vår enhetskostnad efter justering för strejkeffekter
minskar inte i den omfattning vi önskar. Det innebär att vi behöver
utvärdera ytterligare initiativ bortom 2020.

Förnyelsen av vår flygplansflotta är en viktig del eftersom det tar
SAS mot en enhetsflotta, vilket minskar komplexiteten i
organisationen och därmed kostnaderna. En annan del är att
ytterligare optimera vår affärsmodell som bygger på tre
produktionsplattformar för att öka flexibiliteten och effektiviteten
ännu mer.

Ett annat viktigt område är vårt fortsatta digitaliseringsarbete för
att ytterligare stärka intäktstillväxten, minska kostnaderna och
samtidigt tillföra värde för våra kunder. Här ingår att använda
digitala verktyg för att förbättra planering av både tillgångar och
personal. Det ska säkerställa en fortsatt stabil produktion och
optimera effektiviteten. Andra insatser är att införa prediktivt
flygplansunderhåll och annan automatisering för att öka
effektiviteten. Individanpassade kunderbjudanden, höghastighets-wifi
ombord och bättre självservice-möjligheter är andra områden som
riktar sig direkt till våra kunder för att behålla vårt starka
kunderbjudande.

För att öka takten i effektiviseringarna och tydliggöra ansvar kommer
en ny organisatorisk struktur att införas i koncernledningen den 1
oktober 2019. Vår nuvarande driftsenhet kommer att delas upp i
Airline Operations, med ansvar för flygverksamheten i samtliga
produktionsplattformar, och Airline Services, med ansvar för
marktjänster, tekniskt underhåll och frakt. Dessutom kommer vår
försäljning, marknadsföring och kommersiella enheter att samlas i en
kommersiell enhet. Med den nya koncernledningen på plats är vi redo
att öka förändringstakten samt genomföra de övriga initiativ som
krävs för att öka effektiviteten inom organisationen.

FORTSATTA FRAMSTEG I ATT MINSKA KLIMATPÅVERKAN

På SAS arbetar vi för närvarande med flera aktiviteter för att minska
vår negativa klimatpåverkan. Inköp av nya och mer bränslesnåla
flygplan är en hörnsten i vårt åtagande att minska våra
koldioxidutsläpp. Med de nya flygplanen från Airbus minskar våra
utsläpp med upp till 18% på kortdistansflygningar och upp till 30% på
långdistansflygningar. Vi har också bytt ut inredningen i våra
befintliga flygplan och beslutat att ta bort taxfreeförsäljningen
ombord för att sänka vikten och därmed bränsleförbrukningen. Dessutom
strävar vi ständigt efter att minska mängden engångsartiklar av plast
och matsvinnet ombord.

SAS engagerar sig också i ett gemensamt forskningsprojekt med Airbus
kring elflyg för storskaligt kommersiellt bruk i framtiden. I
övergången till flygplan helt utan utsläpp, anser vi att ett viktigt
steg är att öka användandet av förnybart bränsle för att minska
utsläppen snabbare. SAS driver på för en storskalig produktion av
avancerat förnybart bränsle i Skandinavien. De volymer som produceras
idag räcker helt enkelt inte och priserna är 3-4 gånger högre än för
konventionellt flygbränsle. Under kvartalet lade vi till möjligheten
för våra kunder att köpa biobränsle (utan påslag), i tillägg till den
mängd biobränsle som SAS redan använder. Vi tror att det ger en
möjlighet för våra kunder att bidra och skapar en transparens kring
merkostnaderna för biobränsle.

Under tiden hanterar vi de koldioxidutsläpp som inte kan undvikas med
dagens teknik. I kvartalet har vi kompenserat för drygt 3,5 miljoner
resor med SAS, vilket motsvarar 38% av passagerarrelaterade
koldioxidutsläpp.

UTSIKTER

Även om kapacitetsutsikterna och den senaste tidens flygbränslepris är
positiva är flera utmaningar oförändrade sedan vår rapport för andra
kvartalet. Här ingår en fortsatt svag svensk krona mot den
amerikanska dollarn och euron, samt en framväxande avmattning i den
europeiska och den globala ekonomin.

Vi håller visserligen på att anpassa oss till rådande
marknadsförhållanden, men resan mot ett ännu effektivare SAS kommer
att kräva ytterligare tid och ansträngningar. Därför upprepar vi våra
utsikter för helåret att det kommer att bli utmanande att uppnå ett
positivt resultat före skatt och jämförelsestörande poster under
2018/2019.

Jag vill tacka dig för ditt intresse för SAS och ser fram emot att få
hälsa dig välkommen ombord på någon av våra 800 dagliga flygningar!

Stockholm den 27 augusti 2019

Rickard Gustafson

VD och koncernchef

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande av Michel Fischier den 27 augusti 2019
kl. 08:00 CEST.

SAS flyger över 30 miljoner passagerare årligen och är Skandinaviens
ledande flygbolag med över 800 flygningar per dag på 272 linjer till
123 destinationer i Skandinavien, Europa, USA och Asien. SAS är
medlem i Star Alliance? och kan tillsammans med ytterligare flygbolag ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.