Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-16

SAS: SAS AB (PUBL) emitterar hybridobligationer om SEK 1 500 miljoner

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I
ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET
SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

SAS AB (publ), ("SAS" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat en
SEK denominerad efterställd hybridobligation med evig löptid, som
kommer behandlas som eget kapital i SAS redovisning, till ett belopp
om SEK 1 500 miljoner. Hybridobligationerna kommer ha en rörlig ränta
om STIBOR tre månader plus 825 bps med första inlösendag den 23
oktober 2024.

SAS avser att ansöka om upptagande till handel av hybridobligationen
på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

SAS kommer använda nettolikviden från emissionen av
hybridobligationerna för sina allmänna företagsändamål, inklusive
refinansiering av finansiell skuld och finansiering av
flygplansförvärv.

Danske Bank, Nordea, SEB and Swedbank agerade som Joint Lead Managers
och Joint Bookrunners för transaktionen.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta börsmeddelande
kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag
och personer i de jurisdiktioner där detta börsmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta börsmeddelande utgör inte ett
erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några
värdepapper i SAS AB (publ) i någon jurisdiktion.

SAS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Michel Fischier
Vice President Investor Relations
Telefon: +46 70 997 0673

Denna information är sådan information som SAS AB(publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen, lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den Oktober 16, 2019 kl. 17:45 CET.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en
inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna
värdepapper som emitterats av SAS AB (publ) ("Bolaget") i någon
jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara
olaglig.

Detta dokument och informationen häri får inte distribueras i eller
till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller en
inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA.
Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att,
registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska
Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas
eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag
från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i
enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera
några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt
erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf
86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är
(i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör
investeringar och som faller inom definitionen av "investment
professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften");
eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d)
i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta
personer"). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta
några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller
förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att
identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna
med en investering i hybridobligationer. Ett investeringsbeslut får
endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken
inte har verifierats av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial,
Nordea Bank Abp, Swedbank AB (publ) eller Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) ("Managers"). Managers agerar för Bolagets räkning i
samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Managers
är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det
skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband
med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller
distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte
reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller
avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är
otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en
överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna
eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för
eventuella investerares beslut avseende nyemissionen. Varje
investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen
undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och
informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt
tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan
minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för
framtida resultat.

Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är
tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade
i eller utgör del av detta pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sas/r/sas-ab--publ--emitterar-hybridobligatio...
https://mb.cision.com/Main/290/2934392/1124598.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.