Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-14

SAS: SAS koncernen Delårsrapport November 2013 - Januari 2014

SAS fortsätter att leverera på omställningsprogrammet i en fortsatt
pressad marknad

November 2013 - Januari 2014 *

· Intäkter: 7 871 (9 597) MSEK
· SAS reguljära trafik ökade med 0,7%
· SAS passagerarintäkter justerat för valuta och Widerøe minskade
med 4,9%

· Enhetskostnad (CASK) justerad för valuta och flygbränsle sjönk med
3,2%

· Resultat före skatt och engångsposter: -1 169 (-745) MSEK
· EBIT-marginal: 1,7% (-5,5%)
· Resultat före skatt: -146 (-767) MSEK
· Periodens resultat: -112 (-588) MSEK
· Resultat per aktie: -0,35 (-1,79) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten -908 (-441) MSEK
* Jämförelsetalen avseende motsvarande period föregående år inkluderar
Widerøe.

SAS koncernen tillämpar från den 1 november 2013 den ändrade
standarden för pensionsredovisning, IAS 19 Ersättningar till
anställda. Som del av implementeringen av den ändrade
redovisningsstandarden har rapporterade siffror för föregående
räkenskapsår (2012/2013) räknats om för att möjliggöra jämförelse med
räkenskapsåret 2013/2014. Effekterna av omräkningen på SAS
finansiella rapporter för 2012/2013 återfinns på www.sasgroup.net,
under Investor Relations/Reports and Presentations/Interim reports.

SAS koncernchef och VD kommenterar:
"Vi lägger som förväntat ett resultatmässigt svagt kvartal bakom oss,
med ett resultat före skatt på -146 MSEK. Det första kvartalet är
säsongsmässigt svagast, men därutöver har kvartalet präglats av
överkapacitet och lägre tillväxt, vilket pressat marginalerna över
hela marknaden.

Även om resultatet är som förväntat är det inte tilfredsställande.
Marknadsutvecklingen visar med all tydlighet vikten av att vi
fortsätter i ett högt tempo med våra tre strategiska prioriteringar;
att etablera en effektiv produktionsplattform, bli det naturliga
valet för de frekventa resenärerna och investera i vår framtid.

Under kvartalet minskade enhetskostnaden med ytterligare 3,2% jämfört
med föregående år. Med en kostnadsposition som blir allt mer
konkurrenskraftig kan vi ta upp kampen om de frekventa resenärerna på
ett mer effektivt sätt. Vi fortsätter att investera i erbjudandet
till frekventa resenärer. I början av året lanserades en betydande
uppgradering av EuroBonus, med de största förändringarna sedan SAS
lojalitetsprogram infördes 1992, inklusive en helt ny medlemsnivå
kallad EuroBonus Diamond. Vi har också presenterat 44 nya linjer som
lanseras under året.

Under februari 2014 genomfördes en emission av preferensaktier som
stärker vårt eget kapital med 3,5 miljarder SEK och delvis motverkar
effekten från redovisningsändringen av pensioner. Genom emission av
en ny konvertibel har SAS också säkerställt refinansieringen av
konvertibeln som förfaller 2015. Transaktionerna är ett gott betyg på
marknadens förtroende för SAS och ett kvitto på de effekter vi redan
sett av omställningsprogrammet."säger Rickard Gustafson, SAS VD och
koncernchef.

Koncernchefens kommentarer

· Resultat före skatt uppgick till -146 MSEK
· Lägre tillväxt i marknaden samt ökad konkurrens
· SAS reguljärtrafik ökade 0,7%
· Enhetskostnaden exklusive flygbränsle sjönk med 3,2%
· Lansering av 44 nya linjer under 2014
· EuroBonus - betydande uppgradering
· SAS rekapitaliserades genom emission av preferensaktier, en ny
konvertibel, uppsägning av den revolverande kreditfaciliteten och
ingående av en ny kreditfacilitet.

SAS rapporterar som förväntat ett resultatmässigt svagt kvartal, med
ett resultat före skatt på -146 MSEK. Det första kvartalet är
säsongsmässigt svagast, men därutöver har kvartalet präglats av
överkapacitet och lägre tillväxt, vilket pressat marginalerna över
hela marknaden. Som vi informerade om i samband med helårsrapporten
för 2012/2013 inkluderar resultatet en positiv effekt från förändrade
pensionsvillkor om cirka 1 miljard SEK.

Den svaga makroekonomiska utvecklingen i Europa har påverkat
affärsresandet negativt till och från Europa. Med SAS stora andel av
affärsresandet påverkas vi i större omfattning. Samtidigt har
utvecklingen bidragit till att andra aktörer skiftar mer kapacitet
till Norden vilket ökar konkurrensen om passagerarna. Trots detta har
utvecklingen för SAS på de Skandinaviska hemmamarknaderna under
kvartalet varit stabil sett till antal passagerare och på de
interkontinentala linjerna ökade trafiken med 2,8% jämfört med
föregående år. Däremot sjönk yielden med 5,6% under kvartalet.

Marknadsutvecklingen visar med all tydlighet vikten av att vi
fortsätter vår omställning mot lägre kostnader och större
flexibilitet. Lika tydligt är det att vi samtidigt måste fortsätta
att satsa offensivt på vårt kunderbjudande för att möta den hårdnande
konkurrensen.

Strategiska prioriteringar
För att stärka konkurrenskraften och skapa förutsättningar för
långsiktigt hållbar lönsamhet arbetar SAS utifrån tre strategiska
prioriteringar. Det handlar om att säkra en effektiv
produktionsplattform, att vinna kampen om de frekventa resenärerna
och om att investera i framtiden.

Etablera en effektiv produktionsplattform
Tack vare de åtgärder som redan genomförts inom ramen för
omställningsprogrammet konkurrerar vi nu utifrån en starkare position
med en betydligt effektivare produktionsplattform. Under kvartalet
minskade enhets-kostnaden med ytterligare 3,2% jämfört med föregående
år. Det är framförallt personalkostnaderna som kraftigt bidrar till
den förbättrade enhetskostnaden.

Vi rullar nu ut ett brett lean-program rakt igenom hela
organisationen, som syftar till effektiviseringar i alla led. Många
av våra operativa enheter har redan kommit en bra bit på väg, och nu
involveras samtliga delar av SAS.

Våra åtgärder för att återställa punktligheten efter förra årets
systemuppdateringar har givit resultat och vi är nu tillbaka där vi
skall vara med en punktlighet i världsklass.

Bli de frekventa resenärernas naturliga val
Med en kostnadsposition som blir allt mer konkurrenskraftig kan vi ta
upp kampen om de frekventa esenärerna på ett mer effektivt sätt. Vi
har redan presenterat 44 nya linjer för 2014. Fokus på de kunder som
reser mycket och värdesätter ett enklare och mer tidseffektivt
resande är en viktig del i SAS strategi, och det är glädjande att
konstatera att kundnöjdheten har ökat under kvartalet. Vi fortsätter
att investera i erbjudandet till frekventa resenärer. I början av
2014 lanserades en betydande uppgradering av EuroBonus, med de
största förändringarna sedan SAS lojalitetsprogram infördes 1992. Vi
introducerar bland annat en helt ny medlemsnivå kallad EuroBonus
Diamond, samtidigt som medlemserbjudandet på guld- och silvernivå
stärks med flera nyheter. Sedan introduktionen har ytterligare 71 000
medlemmar kommit in i programmet.

Investera i framtiden
Vi genomför genomgripande förändringar i flygplans-flottan som en del
av koncernens investering i framtiden. Under förra året fasade vi in
och ut 48 flygplan - den största moderniseringen i SAS historia på så
kort tid. SAS flygplansflotta består därmed uteslutande av 'Next
Generation' flygplan - med högre komfort och bränsle-effektivitet. Vi
har sedan tidigare beställt 30 Airbus A320 NEO för vår short-haul
verksamhet och fyra Airbus A330E samt åtta Airbus A350 för vår
long-haul verksamhet, vilket kommer ge oss en ännu modernare
flygplansflotta framöver.

Vi investerar även i våra anställda och förstärker nu ledarskapet i
organisationen genom introduktion av en ny ledarskaps- och
medarbetarmodell som kopplar till vårt lean-arbete.

Framtida kapitalstruktur
Vi har under kvartalet fortsatt att ta viktiga steg för att stärka vår
finansiella position. Under februari 2014 genomfördes en emission av
preferensaktier som stärker vårt eget kapital med 3,5 miljarder SEK,
vilket delvis motverkar effekten från redovisningsändringen av
pensioner och tar vår soliditet tillbaka till 20%. Därutöver har vi
emitterat en ny konvertibel för att säkerställa refinansieringen av
den befintliga konvertibeln som förfaller 2015. Det stora intresse
som visats transaktionerna är ett gott betyg på marknadens förtroende
för SAS, vilket Moody's höjning av SAS kreditbetyg ytterligare
bekräftar.

Framtidsutsikter
Vår prognos för helåret kvarstår. Resultateffekterna från
omställningsprogrammet förväntas uppgå till 1,2 miljarder SEK under
året, och bokningarna vid ingången till andra kvartalet var på samma
nivå som föregående år. Under förutsättning att marknadsutvecklingen
avseende kapacitet, flygbränsle och valuta inte försämras ytterligare
samt att inget oförutsett inträffar i övrigt, finns det
förutsättningar för att uppnå ett positivt resultat före skatt,
exklusive positiv effekt avseende ändrade pensionsvillkor, även under
2013/2014.

Stockholm 14 mars 2014

Rickard Gustafson
Verkställande direktör och koncernchef

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om
värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars
2014, kl 08.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sas/r/sas-koncernen-delarsrapport-november-201...
http://mb.cision.com/Main/290/9551278/220317.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.