Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-20

Savo-Solar Oy: Savo-Solar lanserar en företrädesemission om cirka EUR 4,2 miljoner med tillkommande teckningsoptioner och offentliggör tidigare opublicerad

Savo-Solar AB

Pressmeddelande 20 november 2015 kl. 11:15 (CET)

FÅR EJ OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS,
DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND,
SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN
PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING ÄR LAGSTRIDIG.

Savo-Solar lanserar en företrädesemission om cirka EUR 4,2 miljoner med
tillkommande teckningsoptioner och offentliggör tidigare opublicerad
information som ingår i prospektet

Med hänvisning till pressmeddelandet om planeringen av en företrädesemission
från den 17 november 2015, har styrelsen i Savo-Solar Ab ("Savo-Solar" eller
"Bolaget") i dag beslutat att lansera en företrädesemission av aktier
("Erbjudandet") om cirka EUR 4,2 miljoner. Prospektet som upprättats i
samband med Erbjudandet innehåller tidigare opublicerad information, som
offentliggörs i detta meddelande.

Sammanfattning av Erbjudandet

* Erbjudandet omfattar upp till 10 591 620 nya A-aktier
("Erbjudandeaktierna"), motsvarande cirka 66,67 %.av det totala antalet
utestående aktier efter Erbjudandet.
* Savo-Solar tilldelar alla aktieägare som är registrerade i Savo-Solars
aktiebok som förs av Euroclear Finland Ltd ("Euroclear Finland") och
Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") två (2) kontoförda teckningsrätter
("Teckningsrätter") för varje aktie som innehas på Erbjudandets
avstämningsdag. En (1) Teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny
aktie.
* Avstämningsdagen är den 24 november 2015. Sista handelsdag inklusive
Teckningsrätter är den 20 november 2015 och första handelsdag exklusive
Teckningsrätter den 23 november 2015.
* Teckningstiden för Erbjudandeaktierna ("Teckningstiden") börjar den 27
november 2015 kl. 09.30 finsk tid (kl. 08.30 svensk tid), och slutar den 15
december 2015 kl. 16.30 finsk tid (kl. 15.30 svensk tid) i Finland och den
11 december 2015 kl. 18.30 finsk tid (kl. 17.30 svensk tid) i Sverige.
* Teckningspriset är 0,40 euro eller 3,73 svenska kronor per Erbjudandeaktie.

* Erbjudandet inbringar cirka 4,2 miljoner euro före emissionskostnader om
Erbjudandet fulltecknas.
* Dessutom ger Savo-Solar vederlagsfritt teckningsoptioner
("Teckningsoptionerna") till de som tecknat Erbjudandeaktier i Erbjudandet.
För fyra (4) tecknade, betalda och tilldelade Erbjudandeaktier erhålls en
vederlagsfri (1) Teckningsoption. Varje Teckningsoption ger ägaren rätt att
teckna en (1) ny A-aktie. Teckningstiden för de nya A-aktier som tecknas
genom utnyttjande av Teckningsoptioner är 5 oktober 2016-21 oktober 2016
och teckningskursen är EUR 1,00 per aktie. Teckningsoptionernas antal
uppgår maximalt till 2 647 905 om Erbjudandet fulltecknas.
* Vissa av Bolagets nuvarande ägare har genom teckningsförbindelser förbundit
sig att teckna cirka 15,9 % av Erbjudandeaktierna i Erbjudandet.
Teckningsförbindelserna är villkorade av att samtliga som gett
teckningsförbindelsen använder kapital och räntefordringar som baseras på
låneavtalet som dessa ingått med Bolaget den 19.11.2015 till att teckna
Erbjudandeaktier i Erbjudandet. Beloppet om EUR 0,15 miljoner som Sitra
tecknar med kontanta medel är dessutom villkorad av att Erbjudandeaktier
tecknas till ett värde om minst EUR 2,5 miljoner i Erbjudandet.
* Bolagets styrelse har att fatta beslut om huruvida eventuella otecknade
Erbjudandeaktier i andra hand ska erbjudas aktieägare och andra investerare
som har lämnat in teckningsanmälningar för Erbjudandeaktierna under
teckningstiden utan att ha Teckningsrätter.

Tidigare opublicerad information

Savo-Solars styrelse anser att den nya finansiella informationen nedan kan
vara kurspåverkande.

På sidan 68 i den engelska översättningen av prospektet (inofficiell
översättning), under "Bank guarantees and counter guarantees" framgår
följande:

"Därtill har Bolaget den 19 november 2015 avtalat med Suur-Savon Osuuspankki
om att öka garantilimiten om EUR 1 200,0 tusen till EUR 2 000,0 tusen.
Ökningen är villkorad av fullgörandet av en motgaranti om 50 %, som ställs av
Finnvera Oyj. Denna motgaranti är villkorad av att Bolaget genom Erbjudandet
får aktieteckningar till ett belopp om minst EUR 2,4 miljoner."

På sidan 55 i den engelska översättningen av prospektet (inofficiell
översättning), under "Recent development and material changes in financial
position" framgår följande:

"Bolaget har ingått ett låneavtal den 19 november 2015 med Cleantech Invest
Oyj, Sitra, Suur-Savon Osuuspankki och Teuvo Rintamäki, styrelsemedlem i
Bolaget. Genom låneavtalet har Bolaget beviljats nya lån av Cleantech Invest
Oyj om EUR 45 000, Suur-Savon Osuuspankki om EUR 180 000, Sitra om EUR 250
000 och Teuvo Rintamäki om EUR 25 000. Den fasta räntan på lånet är 5 % och
förfallodagen på lånet är 31 januari 2016. Långivarna har förbundit sig att
kvitta lånekapital och räntefordringar som baseras på låneavtalet mot
teckningskursen för Erbjudandeaktier i Erbjudandet."

På sidorna 61-62 i den engelska översättningen av prospektet (inofficiell
översättning), under "Capitalisation and indebtedness" framgår följande:

"Tabellen nedan visar Bolagets kapitalstruktur och nettoskuldsättning den 30
september 2015. Siffrorna är uppgjorda för detta prospekt och de är inte
reviderade. Endast räntebärande lån är inkluderade i Bolagets
nettoskuldsättning.

----------------------------------------------------------
| Nettoskuldsättning, tusen euro 30.9.2015 |
| A) Kassa 144,1 |
| B) Likvida medel 0,0 |
| C) Lätt realiserbara värdepapper 0,0 |
| D) Summa Likviditet A+B+C 144,1 |
| E) Kortfristiga fordringar 0,0 |
| F) Kortfristiga bankskulder 0,0 |
| G) Kortfristig del av långfristiga skulder1 269,4 |
| H) Andra kortfristiga skulder 0,0 |
| I) Summa Kortfristiga skulder F+G+H 269,4 |
| J) Netto kortfristig skuldsättning I-E-D 125,3 |
| K) Långfristiga banklån 1.916,3 |
| L) Emitterade obligationer 0,0 |
| M) Andra långfristiga skulder 0,0 |
| N) Långfristig skuldsättning K + L + M 1.916,3 |
| O) Nettoskuldsättning N + J 2.041,6 |
----------------------------------------------------------
1Lån från finansiella institutioner innehåller inte forsknings- och
produktutvecklingslån beviljat av TEKES, EUR 22,8 tusen, eftersom det är
räntefritt på grund av saneringsförfarandet.

---------------------------------------------------
| Eget kapital och skulder, tusen euro 30.9.2015 |
| Korfristiga räntebärande skulder |
| Mot borgen 0,0 |
| Mot säkerhet 0,0 |
| Blancokrediter 269,4 |
| Summa kortfristiga skulder 269,4 |
| |
| Långfristiga räntebärande skulder |
| Mot borgen 0,0 |
| Mot säkerhet 0,0 |
| Blancokrediter1 1.916,3 |
| Summa långfristiga skulder 1.916,3 |
| |
| Eget kapital |
| Aktiekapital 470,2 |
| Reservfond 8.454,7 |
| Andra reserver -6.313,4 |
| Räkenskapsperiodens resultat -2.502,5 |
| Summa eget kapital 109,1 |
---------------------------------------------------
1Lån från finansiella institutioner innehåller inte forsknings- och
produktutvecklingslån beviljat av TEKES, EUR 22,8 tusen, eftersom det är
räntefritt på grund av saneringsförfarandet.

Motiv för Erbjudandet samt kapitalanvändning

Bolagets orderstock utvecklades inte som planerat efter börsintroduktionen i
april 2015, främst på grund av senareläggningen av de stora projekten i
Danmark. Därför tvingades Bolaget den 23 juni 2015 sänka sin intäktsprognos
för räkenskapsåret 2015 från 4,0 miljoner euro till 2,0-2,5 miljoner. Som ett
resultat av de lägre väntade intäkterna och att det första projektet
genererade större kostnader än förväntat har Bolaget beslutat om Erbjudandet
för att säkerställa dess kortsiktiga behov av rörelsekapital.

Under sommaren 2015 undertecknade Bolaget sitt tredje avtal med Løgumkloster
Fjernvarmen om leverans av ett cirka 5 000 m2stort fält, med ett värde om
cirka EUR 1,0 miljoner. Därtill har Bolaget av Jelling Varmevaerk erhållit en
definitiv bekräftelse av leveransen av solvärmefältet. Dess värde uppgår till
cirka EUR 2 miljoner.

Bolaget kommer att använda nettolikviden från erbjudandet till i) att trygga
sitt behov av rörelsekapital för att kunna leverera erhållna och kommande
order under 2015 och 2016 och till ii) investeringar i ökad kapacitet som
resulterar i effektivare produktion och främjar fortsatt produktutveckling.

För att erhållna och kommande order under 2015 och 2016 ska kunna levereras
måste cirka EUR 1,9 miljoner avsättas av den nettolikvid som erhålls genom
erbjudandet under de närmaste 12 månaderna efter prospektets datum användas
till rörelsekapitalet. Dessutom väntas kostnaderna för de investeringar som
krävs för att öka produktionskapaciteten och effektiviteten under 2015 och
2016 bli cirka EUR 1,5 miljoner.

Erbjudandet

Bolagets styrelse erbjuder sina aktieägare att med företrädesrätt teckna upp
till 10 591 620 nya A-aktier. Bolaget offentliggjorde centrala villkor av
Erbjudandet den 17 november 2015 i sitt pressmeddelande, som gällde planen
att lansera Erbjudandet.

Vissa av Bolagets nuvarande ägare har genom teckningsförbindelser förbundit
sig att teckna cirka 15,9 % av Erbjudandeaktierna i Erbjudandet.
Teckningsförbindelserna är villkorade av att samtliga som gett
teckningsförbindelsen använder kapital och räntefordringar som baseras på
låneavtalet som dessa ingått med Bolaget den 19.11.2015 till att teckna
Erbjudandeaktier i Erbjudandet. Beloppet om EUR 0,15 miljoner som Sitra skall
betala med kontanta medel är dessutom villkorad av att Erbjudandeaktier
tecknas till ett värde om minst EUR 2,5 miljoner i Erbjudandet.

Teckningsplatserna för Erbjudandet

Teckningsplatserna för Erbjudandet är följande:

a) FIM Sijoituspalvelut Oy:s kontor, Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki,
Finland (asiakaspalvelu@fim.com, tel. +358 9 6134 6250)

b) Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se och Mangold
Fondkommission AB:s kontor Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, Sverige
(emissioner@mangold.se, tel. +46 8-503 01 580).

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.