Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-17

Savo-Solar Oy: Savo-Solar offerntliggör sina avsikter om att besuta om företrädesemission om cirka EUR 4,2 milj. med tillkommande teckningsoptioner

Savo-Solar AB

Pressmeddelande 17 november 2015 kl 09:50 (CET)

FÅR EJ OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, HELT ELLER DELVIS,
DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND
ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER
DISTRIBUERING ÄR LAGSTRIDIG.

Savo-Solar offentliggör sina avsikter om att besluta om en företrädesemission
om cirka EUR 4,2 miljoner med tillkommande teckningsoptioner

Styrelsen i Savo-Solar Ab ("Savo-Solar" eller "Bolaget") avser den 20 november
2015 besluta om att genomföra en företrädesemission av aktier
("Erbjudandet"). Erbjudandet förväntas omfatta upp till 10 591 620 nya
A-aktier ("Erbjudandeaktierna"). Erbjudandeaktierna skulle komma att uppgå
till 66,67 % av alla aktier i Bolaget om Erbjudandet fulltecknas.

Sammanfattning av Erbjudandet

* Savo-Solar planerar att tilldela alla aktieägare som är registrerade i
Savo-Solars aktiebok som förs av Euroclear Finland Ltd ("Euroclear
Finland") eller Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") två (2) kontoförda
teckningsrätter ("Teckningsrätter") för varje aktie som innehas på
Erbjudandets avstämningsdag ("Avstämningsdagen"). En (1) Teckningsrätt
berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
* Den planerade Avstämningsdagen är den 24 november 2015. Sista handelsdag
inklusive Teckningsrätter förväntas bli den 20 november 2015 och första
handelsdag exklusive Teckningsrätter den 21 november 2015.
* Teckningstiden för Erbjudandeaktierna ("Teckningstiden") förväntas börja
den 27 november 2015 kl 09.30 finsk tid (kl 08.30 svensk tid), och
förväntas sluta den 15 december 2015 kl 16.30 finsk tid (kl 15.30 svensk
tid) i Finland och den 11 december 2015 i Sverige.
* Det förväntade teckningspriset är 0,40 euro eller 3,73 svenska kronor per
Erbjudandeaktie.
* Erbjudandet kommer att inbringa cirka 4,2 miljoner euro före
emissionskostnader om Erbjudandet fulltecknas.
* Dessutom planerar Savo-Solar att emittera högst 2 647 905 vederlagsfria
teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna") som ger de som tecknar
Erbjudandeaktier rätt att teckna upp till 2 647 905 nya A-aktier i Bolaget
om Erbjudandet fulltecknas. Fyra (4) tecknade, betalda och tilldelade En
(1) Teckningsoption kommer att ge rätt till att teckna en (1) ny A-aktie.
Den planerade teckningstiden är 5 oktober 2016 - 21 oktober 2016 och
teckningskursen 1,00 euro per aktie.

Jari Varjotie, verkställande direktör

"Bolagets orderstock utvecklades inte som planerat efter börsintroduktionen i
april 2015, främst på grund av senareläggningen av de stora projekten i
Danmark. Under de senaste månaderna har Bolaget dock undertecknat avtal till
ett värde om 3 miljoner euro och förväntar sig en fortsatt stark trend.
Samtidigt har Bolaget uppnått betydande förbättringar i sin konkurrenskraft
genom fortsatt produktutveckling. Förbättringarna omfattar både
kostnadsbesparingar och utmärkta effektivitetsvärden.

Offertförfrågningar för stora projekt har ökat avsevärt. I Danmark har Bolaget
inbjudits till fem offerter efter sommarsäsongen och uppskattningsvis
ytterligare fem kan förväntas innan årsslutet. Dessutom har Bolaget erhållit
stort intresse även utanför den danska marknaden. Bolaget har erhållit
förfrågningar till exempel från Tyskland, Österrike, Mellanöstern och Kina.
Under de närmaste månaderna strävar Bolaget att ta in åtminstone 2 ordrar
till leveransen under 2016, med ordervärden från omkring 1 till 3 miljoner
euro."

Motiv för Erbjudandet samt kapitalanvändning

Savo-Solar tillverkar internationellt prisbelönta solfångare och absorbatorer
varav Bolagets solfångare på 2 m2med MPE-absorbatorer är, enligt den
information som är tillgänglig för Bolagets ledning, väldens mest effektiva.
Bolaget började leverera sina produkter i juni 2011 och har sedan dess
levererat cirka 20 000 m2absorbatorer och solfångare till flertalet
återförsäljare, agenter och direkt till kunder i 17 länder på fyra
kontinenter. Under sommaren och hösten 2014 vann Savo-Solar sitt första stora
fjärrvärmeprojekt i Danmark med ett totalt värde på tre gånger Bolagets
omsättning 2013. Under sommaren 2015 undertecknade Bolaget ett tredje avtal
med Løgumkloster Fjernvarme för en leverans av solfångare omfattande cirka 5
000 m2med ett värde om cirka 1,0 miljoner euro. Vidare vann Bolaget en offert
för leveransen av ett fält termiska solfångare omfattande cirka 15 000 m2till
Jelling Varmevaerk. Avtalet för denna leverans undertecknades i augusti 2015
och dess värde är cirka 2,0 miljoner euro. Enligt nuvarande estimat godkänns
avtalet slutligt i november 2015, efter det att Jelling Varmevaerk har fått
ett slutgiltigt godkännande av områdesplanen från Jelling kommuns
stadsplaneringsnämnd.

Bolagets orderstock utvecklades inte som planerat efter börsintroduktionen i
april 2015, främst på grund av senareläggningen av de stora projekten i
Danmark. Därför tvingades Bolaget den 23 juni 2015 sänka sin intäktsprognos
för räkenskapsåret 2015 från 4,0 miljoner euro till 2,0-2,5 miljoner. Som ett
resultat av de lägre väntade intäkterna och att det första projektet
genererade större förluster än förväntat har Bolaget beslutat om Erbjudandet
för att säkerställa dess kortsiktiga behov av rörelsekapital.

Bolaget avser anskaffa cirka 4,2 miljoner euro genom Erbjudandet. Bolaget
förväntar sig att erhålla en nettolikvid från Erbjudandet om cirka 3,9
miljoner euro efter avdrag för uppskattade emissionskostnader för Erbjudandet
om sammanlagt cirka 0,3 miljoner euro.

Bolaget kommer att använda nettolikviden från Erbjudandet till i) att
säkerställa rörelsekapitalbehovet för att kunna leverera erhållna och
kommande order under 2015 och 2016 samt till ii) investeringar i ökad
kapacitet som resulterar i effektivare produktion och främjar fortsatt
produktutveckling. För att erhållna och kommande ordrar under 2015 och 2016
ska kunna levereras måste cirka 2,4 miljoner euro avsättas av det
rörelsekapital som erhålls genom Erbjudandet under de närmaste 12 månaderna.
Dessutom förväntas kostnaderna för de investeringar som krävs för att öka
produktionskapaciteten och effektiviteten under 2015 och 2016 bli cirka 1,5
miljoner euro.

Erbjudandet

Extra bolagsstämman beslöt den 19 december 2014 att bemyndiga styrelsen, vid
ett eller flera tillfällen, mot eller utan vederlag, besluta om nyemission av
aktier samt optioner och andra särskilda rättigheter som berättigar till
aktier i enlighet med kapitel 10 paragraf 1 i den finska aktiebolagslagen.
Antalet aktier som kan emitteras på basis av bemyndigandet uppgår till ett
maximalt antal om 20 000 000 A-aktier och 20 000 000 B-aktier. Styrelsen
beslutar om samtliga villkor och anvisningar som gäller nyemissionen av
aktier, optioner och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.
Bemyndigandet är giltigt fram till och med den 30 juni 2016.

Baserat på bemyndigandet ovan planerar styrelsen att erbjuda upp till 10 591
620 nya A-aktier för teckning i Bolaget i enlighet med aktieägarnas
företrädesrätt.

Savo-Solar planerar att tilldela alla aktieägare som är registrerade i
Savo-Solars aktiebok som förs av Euroclear Finland eller Euroclear Sweden två
(2) kontoförda Teckningsrätter för varje aktie som innehas på Avstämingsdagen
för Erbjudandet, vilken uppskattningsvis är den 24 november 2015. En (1)
Teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningsrätterna
planeras att registreras i aktieboken hos Euroclear Finland omkring den 24
november 2015 och i aktieboken hos Euroclear Sweden omkring den 26 november
2015. Teckningsrätterna är fritt överlåtbara och avses att handlas på First
North Finland och på First North Sweden mellan den 27 november och den 9
december 2015.

När teckningen har genomförts kommer betalda tecknade aktier som motsvarar de
genom utnyttjade av teckningsrätterna tecknade nya aktierna ("BTA") att
upptas i aktieboken. Erbjudandeaktierna kommer att upptas i aktieboken efter
att de har upptagits handelsregistret, uppskattningsvis under vecka 52, 2015.
Handeln med BTA:erna kommer uppskattningsvis att inledas på First North
Finland och First North Sweden som ett eget värdepappersslag den 27 november
2015. När Erbjudandeaktierna har registrerats i handelsregistret kommer de
att slås ihop med A-aktierna. Detta kommer uppskattningsvis att ske i omkring
vecka 52, 2015, och Erbjudandeaktierna kommer att handlas tillsammans med
Bolagets befintliga aktier omkring vecka 52, 2015 på First North Finland och
omkring vecka 53, 2015 på First North Sweden.

Dessutom planerar Savo-Solar att emittera högst 2 647 905 vederlagsfria
Teckningsoptioner som ger de som tecknar Erbjudandeaktier rätt att teckna upp
till 2 647 905 nya A-aktier i Bolaget. Fyra (4) tecknade, betalda och
tilldelade Erbjudandeaktier kommer att ge rätt till en (1) Teckningsoption.
Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att ett teckna en (1) A-aktie i
Bolaget till tecknigskursen 1,00 euro per aktie under teckningstiden som
löper mellan den 5 oktober 2016 och den 21 oktober 2016. Fraktioner av
Teckningsoptionerna kommer inte att utfärdas. Teckningsoptionerna är fritt
överlåtbara.

Bolaget avser att ansöka om notering av Teckningsoptionerna på First North
Sweden och First North Finland. Om Teckningsoptionerna noteras kommer handeln
på First North Sweden och First North Finland troligen att inledas omkring
vecka 1, 2016.

Emissionsinstitut för Erbjudandet

Emissionsinstitut för Erbjudandet är följande:

a) FIM Sijoituspalvelut Oy:s kontor, Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki,
Finland (asiakaspalvelu@fim.com, tel. +358 9 6134 6250)

b) Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se och Mangold
Fondkommission AB:s kontor Engelbrektsplan 2, 102 51 Stockholm, Sverige
(emissioner@mangold.se, tel. +46 8-503 01 580).

Prospektet

Savo-Solar kommer att upprätta ett prospekt i samband med Erbjudandet. Den
officiella finskspråkiga versionen av prospektet såväl som den inofficiella
engelskspråkiga översättningen, inklusive en svenskspråkig sammanfattning
kommer att vara tillgängligt på Savo-Solars hemsida
(www.savosolar.fi/Rights_Issue_2015), Mangold Fondkommissions ABs hemsida
(www.mangold.se) samt på FIM Sijoituspalvelut Oy:s hemsida (www.fim.com)
omkring den 20 november 2015.

Preliminär tidplan för Erbjudandet

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20 novembe 2015 Styrelsen fattar beslut om Erbjudandet |
| 20 november 2015 Prospektet offentliggörs |
| 20 november 2015 Sista dag för handel inklusive Teckningsrätter |
| 21 november 2015 Första dag för handel exklusive Teckningsrätter |
| 24 november 2015 ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.