Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-17

Savo-Solar Oy: Savo-Solars företrädesemission övertecknades

Savo-Solar Ab

Pressmeddelande 17 december 2015 kl. 16:00 (CET)

Savo-Solars företrädesemission övertecknades

Savo-Solar Ab ("Savo-Solar" eller "Bolaget") har genomfört en
företrädesemission med tillkommande teckningsoptioner ("Erbjudandet") under
perioden 27 november 2015 - 15 december 2015 i Finland och 27 november 2015 -
11 december 2015 i Sverige.

* Savo-Solars företrädesemission om cirka 4,2 miljoner euro med tillkommande
teckningsoptioner har övertecknats.
* 38 % av Erbjudandet kommer att tilldelas de som tecknat med företrädesrätt
och 62 % till de som tecknat utan företrädesrätt.
* Av de erbjudna aktierna kommer 44 % att tilldelas investerare som tecknade
aktier i Finland och 56 % till investerare som tecknade aktier i Sverige.

Jari Varjotie, Savo-Solars VD:"Vi är ytterst glada över att intresset för
Savo-Solars emission var så stort
i både Finland och Sverige, och jag vill tacka alla våra nuvarande aktieägare
och nya investerare för deras förtroende för oss. Vi är glada att vi har fått
den finansiering vi eftersträvade och kan nu fokusera på att betjäna våra
kunder och utöka vår kapacitet ytterligare för framtida tillväxt. Det är bara
några dagar sedan det framgångsrika klimatavtalet i Paris och jag är säker på
att vi och vår unika teknologi kommer att ha en viktig roll när världen
börjar implementera det."

Styrelsen i Savo-Solar har den 17 december 2015 beslutat att godkänna
teckningarna som inkommit i Erbjudandet och att tilldela de erbjudna aktierna
och teckningsoptionerna. För erbjudandeaktier som tecknades i Erbjudandet och
till dessa tillkommande teckningsoptioner är godkännandet villkorat av att
betalningarna av teckningarna i erbjudandeaktierna görs senast den 22
december 2015. Tilldelningen har gjorts i enlighet med de principer som
beskrivs i prospektet. Investerare med teckningsrätter tilldelades 38 % och
investerare utan teckningsrätter 62 % av de erbjudna aktierna. Antalet aktier
i Savo-Solar kommer att öka med 10 591 620. Efter Erbjudandet kommer det
totala antalet aktier att uppgå till 15 887 430. Antalet teckningsoptioner
som tilldelades i Erbjudandet är 2 647 905.

Till investerare utan företrädesrätt som inte tilldelades erbjudandeaktier i
enlighet med teckningsanmälan återbetalas den andel av det inbetalade
teckningspriset som motsvarar de ej erhållna erbjudandeaktierna omkring den
30 december 2015. Ingen ränta kommer att betalas på det belopp som
återbetalas.

Savo-Solar tillförs cirka 4,2 miljoner euro i emissionslikvid (före
transaktionskostnader relaterade till Erbjudandet som betalas av Bolaget). Av
den totala emissionslikviden har cirka 0,525 miljoner euro betalats genom
kvittning.

De nya aktierna som tecknats i Erbjudandet förväntas bli registrerade i det
finska Handelsregistret omkring vecka 53, 2015. Sammanslagningen av
interimsaktierna och Bolagets existerande aktier förväntas ske, samt handeln
med erbjudandeaktierna förväntas inledas omkring vecka 53, 2015 på First
North Finland och omkring vecka 1, 2016 på First North Sweden.

Teckningsoptioner som har tecknats i Erbjudandet kommer att levereras till
investerarna via det kontobaserade system som upprätthålls av Euroclear
Finland och Euroclear Sverige omkring vecka 2, 2016. Handeln med
teckningsoptionerna kommer troligen att inledas omkring vecka 2, 2016 på
First North Finland och First North Sweden. Teckningsoptionernas ISIN-kod är
FI4000170758.

På grund av företrädesemissionen har Bolagets styrelse också beslutat om att
ändra villkoren i Bolagets optionsprogram 2015 för nyckelpersoner i enlighet
med optionsprogrammets villkor.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Bolaget i
Erbjudandet. Smartius Oy agerar juridisk rådgivare till Bolaget i Erbjudandet
för de delar av Erbjudandet som hänför sig till svensk lagstiftning.
Advokatfirman Westermark Anjou AB agerar juridisk rådgivare för de delar av
Erbjudandet som hänför sig till svensk lagstiftning.

För mer information:

Ingrid Östhols, kommunikation
Telefon: +46 721 810 867
E-post:ingrid.osthols@savosolar.se
Savo-Solar Ab
Verkställande direktör Jari Varjotie
Telefon: +358 400 419 734
E-post:jari.varjotie@savosolar.fi
Mangold Fondkommission AB
Telefon: +46 (0) 8 5030 1550
E-post: info@mangold.se

Savo-Solar i korthet

Savo-Solar med dess högeffektiva fångare och storskaliga solvärmesystem har
fört solvärmeteknologin till en ny nivå. Bolagets fångare är utrustade med
patenterade nanobelagda direkflödesabsorbatorer, och med denna ledande
teknologi hjälper Savo-Solar sina kunder att producera konkurrenskraftig ren
energi. Savo-Solars vision är att vara förstahandsvalet av leverantör till
högpresterande solvärmeinstallationer på en global skala.
Fokus ligger på stora installationer som system för fjärrvärme, industriell
processuppvärmning och fastigheter - marknadssegment med stor potential till
snabb tillväxt. Bolaget levererar primärt helhetslösningar från planering
till installation och använder bästa lokala samarbetsparter.
Savo-Solar är känt som det mest innovativa bolaget i branschen och
strävar till att behålla denna position. Bolaget har sålt och levererat sina
produkter till över 17 länder på fyra kontinenter. Solars aktier är noterade
på Nasdaq First North Sweden med beteckningen SAVOS och på Nasdaq First North
Finland med beteckningen SAVOH. www.savosolar.fi.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande eller informationen häri får inte distribueras, direkt
eller indirekt, i Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika, Singapore eller USA. Informationen i detta pressmeddelande utgör
inte ett erbjudande eller inbjudan att förvärva några värdepapper i något
område där erbjudande, anskaffning eller försäljning av sådana värdepapper
skulle vara i strid med lag, utan registrering eller undantag från
registrering eller annat godkännande som krävs enligt värdepappersregleringen
i sådant område. Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om försäljning
av värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan
registrering eller undantag från registrering enligt U.S. Securities Act från
1933 i gällande lydelse, samt de regler och förordningar som har utfärdats
med stöd av den. Savo-Solar har inte registrerat, och har inte för avsikt att
registrera, något erbjudande av värdepapper i USA. Inga åtgärder har
vidtagits för att registrera aktierna eller Erbjudandet någon annanstans än i
Finland och Sverige.

Informationen häri utgör inte ett erbjudande eller inbjudan att förvärva några
värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt
och utgör inte något erbjudande, någon inbjudan eller investeringsrådgivning
om att teckna sig för eller förvärva värdepapper. Investerare bör inte teckna
sig för eller förvärva några värdepapper eller fatta några sådana
investeringsbeslut som avses häri, utom de som baseras på information i ett
prospekt som ges ut av Savo-Solar.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Savo-Solar Oy via Globenewswire

HUG#1974482

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.