Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-29

Savo-Solar Oyj: Savo-Solar järjestää noin 3,9 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin ja julkistaa esitteen

Savo-Solar Oyj

Yhtiötiedote 29.8.2016 klo 13.45 (CET)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.Savo-Solar järjestää noin 3,9 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin ja julkistaa esitteenViitaten Savo-Solar Oyj:n ("Savo-Solar" tai "Yhtiö") 21.6.2016 julkaistuun
yhtiötiedotteeseen Yhtiön hallitus on tänään päättänyt järjestää noin 3,9
miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin ("Osakeanti").

* Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 11.930.156 osaketta
("Antiosake"), jotka edustavat noin 42,86 prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista Osakeannin jälkeen.
* Savo-Solar antaa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty
Euroclear Finland Oy:n ("Euroclear Finland") ja Euroclear Sweden AB:n
("Euroclear Sweden") ylläpitämään Savo-Solarin osakasrekisteriin, kolme (3)
arvo-osuusmuotoista merkintäoikeutta ("Merkintäoikeus") jokaista Osakeannin
täsmäytyspäivänä omistettua osaketta kohden. Jokaiset neljä (4)
Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) Antiosakkeen.
* Osakeannin täsmäytyspäivä on 31.8.2016. Osakkeiden viimeinen
kaupankäyntipäivä ennen Merkintäoikeuksien irtoamista on 29.8.2016 ja
ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia 30.8.2016.
* Antiosakkeiden merkintäaika ("Merkintäaika") alkaa 5.9.2016 klo 9.30 Suomen
aikaa (8.30 Ruotsin aikaa), ja se päättyy Suomessa 21.9.2016 klo 16.30
Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) ja Ruotsissa 19.9.2016 klo 16.30 Suomen
aikaa (15.30 Ruotsin aikaa).
* Merkintähinta on 0,33 euroa tai 3,14 Ruotsin kruunua Antiosakkeelta.
* Osakeannissa kerätään noin 3,9 miljoonaa euroa ennen
transaktiokustannuksia, mikäli Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.
Yhtiön hallitus päättää mahdollisten merkitsemättä jääneiden Antiosakkeiden
tarjoamisesta toissijaisessa merkinnässä osakkeenomistajille ja muille
sijoittajille, jotka ovat Merkintäaikana antaneet merkintätoimeksiannon
merkitä Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia.
* Yhtiö on vastaanottanut merkintäsitoumuksia nykyisiltä osakkeenomistajilta
ja merkintätakauksia ulkopuolisilta sijoittajilta yhteensä vähintään noin
2,9 miljoonan euron ja enintään noin 3,0 miljoonan euron arvosta.
Merkintäsitoumusten ja merkintätakausten antajat ovat siten sitoutuneet
merkitsemään yhteensä vähintään 73,3 ja enintään 77,5 prosenttia
Osakeannista. Sitra on sitoutunut merkitsemään omistusosuuttaan vastaavan
osuuden Osakeannissa toteutuneista merkinnöistä. Merkintätakauksen
antajilla on lisäksi halutessaan oikeus käyttää merkintätakauspalkkionsa
Yhtiön uusien osakkeiden merkintähinnan kuittaukseen suunnatussa
osakeannissa, joka järjestetään tarvittaessa merkintätakauksen antajille
Osakeannin jälkeen. Tällöin merkintäpalkkion suuruus kaksitoista (12)
prosenttia annetun merkintätakauksen määrästä, eli yhteensä kaikkien
merkintätakausten osalta enintään noin 283,1 tuhatta euroa. Osakkeiden
merkintähinta suunnatussa annissa määritellään perustuen Yhtiön osakkeen
kaupankäyntivolyymillä painotettuun keskikurssiin First North Swedenissä
Osakeannin merkintäaikana. Yhtiön hallitus tekee päätöksen mahdollisesta
suunnatusta osakeannista arviolta 23.9.2016 samalla kun se päättää
Osakeannissa saatujen merkintöjen hyväksymisestä.
* G&W Fondkommission AB:llä on toimeksianto hankkia ammattimaisia sijoittajia
Yhtiölle Osakeannin Merkintäajan kuluessa siten, että sen kautta tulevien
sijoitusten määrä on enintään noin 2,2 miljoonaa euroa. G&W Fondkommission
AB:n kautta tulevat sijoittajat osallistuvat ensisijaisesti Osakeantiin ja
heille voidaan lisäksi suunnata erillinen osakeanti Osakeannissa
käytettävällä Merkintähinnalla, mikäli Osakeanti merkitään täyteen. G&W
Fondkommission AB:n kautta tulevien sijoittajien osallistuminen Osakeantiin
tapahtuu ensisijaisesti siten, että heille luovutetaan vastikkeetta
Cleantech Invest Oyj:n, Clean Future Fund Ky:n ja Suur-Savon Osuuspankin
Merkintäoikeuksia. Cleantech Invest Oyj, Clean Future Fund Ky ja Suur-Savon
Osuuspankki ovat ilmoittaneet Yhtiölle, että ne eivät osallistu Osakeantiin
ja ovat sitoutuneet luovuttamaan Merkintäoikeutensa vastikkeetta Yhtiön
hallituksen osoittamalle taholle. G&W Fondkommission AB:n kautta tuleville
sijoittajille luovutettavien Cleantech Invest Oyj:n, Clean Future Fund Ky:n
ja Suur-Savon Osuuspankin Merkintäoikeuksia on yhteensä 7.029.825
kappaletta ja niiden perusteella on mahdollista merkitä enintään 1.757.456
Antiosaketta. Näin ollen G&W Fondkommission AB:n kautta tuleville
sijoittajille suunnattavan osakeannin koko olisi enintään uutta 4.909.210
osaketta ja siitä saatavien merkintähintojen yhteismäärä noin 1,62
miljoonaa euroa, mikäli Osakeanti merkittäisiin täyteen. G&W Fondkommission
AB:n kautta tuleville sijoittajille mahdollisesti suunnattavassa
osakeannissa annettavat osakkeet vastaisivat noin 15,0 prosenttia Yhtiön
kaikista osakkeista Osakeannin jälkeen, olettaen että Osakeanti ja G&W
Fondkommission AB:n kautta tuleville sijoittajille mahdollisesti
suunnattava osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Yhtiön hallitus tekee
päätöksen mahdollisesta suunnatusta osakeannista arviolta 23.9.2016 samalla
kun se päättää Osakeannissa saatujen merkintöjen hyväksymisestä.
* Yhtiön optio-oikeuksien 1-2015 ja 2-2015 ehtojen mukaan, jos Yhtiö ennen
osakemerkintää päättää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden
erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajalla on
merkintäetuoikeus, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen
oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan Yhtiön
hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien
osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan. Optio-oikeuksien
haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden varmistamiseksi Yhtiön
hallitus päättää arviolta 23.9.2016 optio-oikeuksilla 1-2015 ja 2-2015
merkittävien osakkeiden määrien ja/tai merkintähinnan muuttamisesta
Osakeannin johdosta. Osakeantia seuraavat muutokset optioehtoihin tulevat
voimaan niiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Yhtiön
optio-oikeudet eivät oikeuta osallistumaan Osakeantiin.

Osakeannin syyt ja varojen käyttö

Savo-Solar valmistaa kansainvälisesti palkittuja aurinkolämpöabsorbereita ja
aurinkolämpökeräimiä. Yhtiön johdon saatavilla olevien tietojen perusteella
Savo-Solarin valmistamat MPE-absorberilla varustetut 2 m2:n suuruiset
aurinkolämpökeräimet ovat maailman tehokkaimpia. Savo-Solar keskittyy
ensisijaisesti suuriin aurinkolämpökeräimiin sekä teollisuuskokoluokan
lämmitysjärjestelmiin. Yhtiö aloitti tuotetoimitukset kesäkuussa 2011 ja on
siitä lähtien toimittanut noin 35.000 m2absorbereita ja keräimiä lukuisille
jälleenmyyjille, välittäjille ja loppuasiakkaille 17 maassa neljällä
mantereella.

Yhtiön ripeä kasvu jatkui vuonna 2015, jolloin Yhtiön liikevaihto
kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiö arvioi, että voimakas
kasvu jatkuu myös vuonna 2016 ja että sen liikevaihto kasvaa enemmän kuin
kaksinkertaiseksi verrattuna vuoteen 2015 johtuen lähinnä suuren mittakaavan
toimituksista kaukolämpöyhtiöille Tanskassa ja muissa Euroopan maissa. Yhtiön
tilauskanta on kasvanut merkittävästi viimeisten kuukausien aikana ja oli
30.6.2016 noin 2,1 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto 30.6.2016 päättyneellä
kuuden kuukauden jaksolla oli noin 3,1 miljoonaa euroa. Jatkuva voimakas
kasvu edellyttää investointeja tuotantokapasiteettiin. Materiaali-, palvelu-
ja henkilöstökustannukset sekä liiketoiminnan muut kulut ovat nousseet
johtuen ennakoitua nopeammin kasvaneista valmistusmääristä, mikä on johtanut
suurempaan käyttöpääomatarpeeseen. Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin
3,9 miljoonaa euroa. Mikäli Osakeanti merkitään täyteen, Yhtiö odottaa
saavansa Osakeannista noin 3,3 miljoonan euron nettovarat sen jälkeen, kun
tuotoista on vähennetty Yhtiön maksettavaksi jäävät Osakeannin arvioidut
kulut, jotka ovat yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa.

Yhtiö tulee käyttämään Osakeannilla saatavat nettovarat i) turvatakseen
käyttöpääomatarpeen niin, että Yhtiö voi toimittaa allekirjoitetut ja tulevat
tilaukset vuosina 2016-2017 ja laajentaa toimintansa uusille markkinoille
(noin 1,7 miljoonaa euroa), ii) tuotantolinjaston kapasiteettia kasvattaviin
investointeihin, joilla mahdollistetaan tulevien tilausten toimittaminen
(noin 0,7 miljoonaa euroa), ja iii) siltalainarahoituksen pääoman ja koron
takaisinmaksuun (noin 0,97 miljoonaa euroa).

Osakeanti

Yhtiö tarjoaa Yhtiön osakkeenomistajille merkittäväksi yhteensä enintään
11.930.156 Yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien
ensisijaisenmerkintäetuoikeuden mukaisesti. Yhtiö julkisti Osakeannin
keskeiset ehdot 21.6.2016 yhtiötiedotteessaan, joka koski suunnitelmaa
järjestää Osakeanti.

Osakeannin merkintäpaikat

Osakeannin merkintäpaikkoina toimivat:

a) S-Pankki Oy:n toimipaikka osoitteessa Fleminginkatu 34, 00510
Helsinki, Finland (asiakaspalvelu@fim.com, puh. +358 9 6134 6250) ja

b) Mangold Fondkommission AB verkkosivuilla www.mangold.se ja Mangold
Fondkommission AB:n toimipaikka osoitteessa Engelbrektsplan 2, 114 34
Stockholm, Sweden (emissioner@mangold.se, puh. +46 8-503 01 580).

Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat myös tilinhoitajat ja
omaisuudenhoitajat, jotka ovat tehneet sopimuksen S-Pankki Oy:n tai Mangold
Fondkommission AB:n kanssa merkintöjen vastaanottamisesta.

Esite

Savo-Solar on laatinut Osakeannista esitteen, jonka Finanssivalvonta on
hyväksynyt 29.8.2016. Virallinen suomenkielinen versio esitteestä ja
epävirallinen englanninkielinen käännös sisältäen ruotsinkielisen
tiivistelmän tulevat olemaan saatavilla Savo-Solarin verkkosivustolla
(http://www.savosolar.fi/fi/investor-relations/rights-issue-2016), Mangold
Fondkommission AB:n verkkosivustolla (www.mangold.se/emission/Savosolar2016)
ja FIM Sijoituspalvelut Oy:n verkkosivustolla (www.fim.com) arviolta
29.8.2016.

Osakeannin alustava aikataulu

------------------------------------------------------------------------------------
| 30.8.2016 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia |
| 31.8.2016 Osakeannin täsmäytyspäivä |
| 5.9 - 15.9.2016 Merkintäoikeudet kaupankäynnin kohteena |
| |
| |
|5.9.2016 Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla alkaa |
| 5.9 - 19.9.2016 Osakeannin merkintäaika Ruotsissa ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.