Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-25

Saxlund: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2017

Inledning

Under det andra kvartalet 2017 har moderbolaget ändrat namn från Pilum AB (publ) till Saxlund Group AB (publ). I denna delårsrapport benämns båda dessa bolag med det nya namnet Saxlund Group även för tidigare perioder då bolaget hette Pilum.
Avsevärt bättre rörelseresultat för kvartalet, -4 728 KSEK (inklusive nedan nämnda projektförluster på -6 503 KSEK), än under första kvartalet 2017, -8 477 KSEK.
Gammalt Pilum-projekt drar ner resultatet för kvartalet med 6 502 KSEK
Fokus på lönsamhetsförbättringar under kvartal tre 2017 - verksamheten i dotterbolaget Envipower AB avvecklas och bolaget försätts i konkurs.
Stort kostnadsreduceringsprogram initieras - innebär 30 000 KSEK i minskade kostnader i årstakt.

Andra kvartalet 2017
Företrädesemission genomförd.
Dotterbolag i England tecknar nya kontrakt till värde av ca 1 000 KEUR.
Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till värde av ca 6 000 KSEK.
Nettoomsättningen uppgick till 106 467 (3 944) KSEK.
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -4 728 (-5 134) KSEK. Resultatet för 2017 inkluderar -6 502 KSEK i projektförlust.
Periodens resultat uppgick till -7 772 (-5 298) KSEK. Resultatet för 2017 inkluderar -6 502 KSEK i projektförlust.
Resultat per aktie uppgick till -1,88 (-14,72) kr.
Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni 2017 till 94 660 KSEK (15 610 KSEK).
Det egna kapitalet per aktie uppgick per den 30 juni 2017 till 3,70 kronor (22,33 kronor).

Januari-juni 2017
Nettoomsättningen uppgick till 179 240 (12 318) KSEK.
Rörelseresultat uppgick till -13 206 (-3 104) KSEK. Resultatet för 2016 innehåller engångsposter om totalt 7 069 KSEK. Resultatet för 2017 inkluderar -6 502 KSEK i projektförlust.
Periodens resultat uppgick till -18 076 (-3 394) KSEK. Resultatet för 2016 innehåller engångsposter om totalt 7 069 KSEK. Resultatet för 2017 inkluderar -6 502 KSEK i projektförlust.
Resultat per aktie uppgick till -4,24 (-14,38) kr.
Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni 2017 till 94 660 KSEK (15 610 KSEK).
Det egna kapitalet per aktie uppgick per den 30 juni 2017 till 3,70 kronor (22,33 kronor).

VD:s kommentar
Koncernen har under kvartalet en EBIT på -4 728 KSEK (-8 477 MSEK för kvartal 1) och har därmed en avsevärt minskad förlusttakt, trots de -6 502 KSEK i projektförluster i det ärvda Pilum-projektet i Odense som ligger Envipower AB. Det är positivt, men vi kommer att under kvartal tre behöva ta krafttag i organisationen i Sverige för att komma till ett positivt resultat. I och med detta har styrelsen i Saxlund Group AB valt att den 25 augusti 2017 avveckla verksamheten i dotterbolaget Envipower AB genom att försätta bolaget i konkurs. Envipower AB har per slutet av augusti ca 8 000 KSEK i externa leverantörsskulder.

Bolaget kommer i samband med konkursen att sjösätta ett kostnadsbesparings-program som tillsammans med avveckling av verksamheten i Envipower minskar bolagets kostnader med ca 30 000 KSEK i årstakt. Detta utan att bolaget tappar kapacitet att genomföra projekt och eftermarknadsaffärer då en ny strategi har lagts fram av ledningen.

Bakgrunden till beslutet att avveckla och försätta Envipower i konkurs är att bolaget har betalningssvårigheter på grund av ökade kostnader, under framförallt, montagefasen av projektet till Fjarnvarme Fyn A/S i Odense, som skett under juni, juli och augusti. Arbetet som har skett på plats har skett på löpande räkning. Den uppskattade förlusten i projektet är 6 502 KSEK per augusti. Vi har under kvartalet bytt namn till Saxlund Group AB. Under sommaren så har vi jobbat fram en ny websida som vi kommer att lansera under nästa vecka. Tanken med den nya sidan är att den ska återspegla gruppen på ett bättre sätt och framför allt ge våra kunder och övriga intressenter en bättre överblick av vad koncernen erbjuder och står för.

Våra utländska dotterbolag fortsätter att visa vinst för året. I vårt tyska dotterbolag så har exportaffären varit stark i år med flertalet leveranser över hela världen såsom USA, Thailand, Ryssland och Filipinerna. Vårt brittiska dotterbolag har en för tillfället en stark hemmamarknad och har därmed, för tillfället, fokuserat på de brittiska öarna. Det visar att Saxlund är ett starkt varumärke med stark internationell närvaro.

Koncernen har idag kontrakt och orderbok på ca 120 000 KSEK som vi som vi prognosmässigt kommer att färdigställa under året. Detta är större kontrakt och sedan har vi en service och eftermarknad där orderboken för helåret är svår att prognostisera men som givetvis kommer att bidra positivt till dessa siffror.

Koncernen har fortsatt problem med kundförseningar i alla våra operativa bolag vilket gör att vi fortsatt har dålig upparbetning i de operativa bolagen.

Framför oss har vi många utmaningar och stora möjligheter att stärka vår position i en viktig framtidsbransch. Vårt uppdrag är att bidra till en mer hållbar energiproduktion i Sverige och Europa. Med våra ledande varumärken, Saxlund och Hotab, är jag övertygad om att vi har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande!

Marknad
En rad faktorer talar för en gynnsam marknad för Saxlund Groups produkter och tjänsteutbud de kommande åren i Europa. Nya utsläppsdirektiv från EU kommer att öka efterfrågan på våra produkter. I Sverige väntas miljölagstiftningen skärpas ytterligare.

Beslutet i Tyskland att snabbavveckla kärnkraften innebär att landet måste bygga ut andra energikällor på kort tid. Vi ser stora möjligheter där vi med våra produkter och vårt kunnande kan bidra till att den omställningen ska ske på ett sätt som medför minimal påverkan på klimatet.

Slutligen har vi en fortsatt stor efterfrågan på nya bostäder, vilket i sin tur ställer stora krav på en utbyggd energiinfrastruktur. Enbart i Sverige är Boverkets prognos att det behövs 700 000 nya bostäder de kommande tio åren. Det handlar om produktion av både el och fjärrvärme, som ska ske på ett miljövänligt sätt.

Våra varumärken
Koncernen är en ledande europeisk helhetsleverantör inom energi och miljöteknik. Företaget består idag av två varumärken, Saxlund och Hotab. Saxlund levererar såväl enskilda produkter som kompletta system och tjänster inom bioenergi. Hotab erbjuder egenutvecklade biobränsleanläggningar.

Finansiell kalender
10 november 2017 - Delårsrapport januari-september 2017
9 februari 2018 - Bokslutskommunik 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 25 augusti 2017

Rolf Hasselström
Styrelseordförande

Kenneth Eriksson
Styrelseledamot

Bengt E Johnsson
Styrelseledamot

Per-Olov Karlsson
Styrelseledamot

Stefan Wallerman
Verkställande direktör

Frågor kring rapporten besvaras av
Stefan Wallerman
VD/CEO
stefan.wallerman@saxlund.se mailto:stefan.wallerman@saxlund.se
Tel: 070-306 37 00

Adresser
Saxlund Group AB (publ)
c/o Saxlund International AB
Box 15085
104 65 Stockholm
Org nr. 556556-8325
Hemsida: www.pilum.se http://www.pilum.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Delarsrapport Q2 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20959

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.