Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-18

SBAB Bank: SBAB delårsrapport januari-juni 2018

SBAB:s delårsrapport januari-juni 2018 finns nu tillgänglig på
www.sbab.se/ir.
(https://www.sbab.se/1/om_sbab/investor_relations/sbab-koncernen/finansie...)

Andra kvartalet 2018 (första kvartalet 2018)

· Den totala utlåningen ökade till 351,5 mdkr (344,0)
· Den totala inlåningen ökade till 117,0 mdkr (115,3)
· Räntenettot ökade till 850 mnkr (831)
· Kostnaderna ökade till 264 mnkr (242)
· Kreditförlusterna uppgick till positivt 8 mnkr (positivt 10)
· Rörelseresultatet uppgick till 575 mnkr (576)
· Avkastning på eget kapital uppgick till 12,6 procent (13,0)
· K/I-talet uppgick 31,6 procent (30,0)
· Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 30,3 procent (31,1)

Januari-juni 2018 (januari-juni 2017)

· Den totala utlåningen ökade till 351,5 mdkr (315,6)
· Den totala inlåningen ökade till 117,0 mdkr (102,7)
· Räntenettot ökade till 1 681 mnkr (1 556)
· Kostnaderna uppgick till 506 mnkr (476)
· Kreditförlusterna uppgick till positivt 18 mnkr (positivt 5)
· Rörelseresultatet uppgick till 1 151 mnkr (1 088)
· Avkastning på eget kapital uppgick till 12,8 procent (12,7)
· K/I-talet uppgick 30,8 procent (30,6)
· Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 30,3 procent (31,4)

VD-ord från Klas Danielsson:

Vi är glada och stolta över att vi under kvartalet lanserade ett Grönt
Bolån. Vårt Gröna Bolån skapar incitament för våra kunder att
investera i mer hållbara och energieffektiva boenden. Med vår
verksamhet tar vi ansvar, påverkar omvärlden och bidrar till att vi
tillsammans kan nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Vårt kunderbjudande fortsätter att attrahera många nya kunder och det
gör att det fortsätter att gå bra för SBAB. Vår totala utlåning ökade
under kvartalet med 2,2 procent till 351,5 mdkr. Vår totala inlåning
ökade med 1,5 procent till totalt 117,0 mdkr. Den underliggande
resultatutvecklingen fortsätter att vara god. Rörelseresultatet
uppgick till 575 mnkr (576) och avkastning på eget kapital till 12,6
procent (13,0). Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 30,3 procent
(31,1). Sunda finanser med tillväxt, lönsamhet och kapitalstyrka är
en förutsättning för att kunna genomföra nödvändiga investeringar för
ett ännu starkare kunderbjudande i syfte att stärka SBAB:s
långsiktiga konkurrenskraft.

Konkurrens och villkor

Digitaliseringen av bank- och finanssektorn blir allt tydligare och
går allt snabbare. Digitaliseringen möjliggör nya tjänster och
förändrar kundernas beteenden och förväntningar. Etablerade aktörer
arbetar intensivt för att behålla, försvara och stärka sina
positioner. Fler banker och nya aktörer har gett sig in i
konkurrensen om bolånekunderna. En del nya aktörer erbjuder bolån
endast till vissa kategorier av kunder och med hjälp av nya typer av
finansieringslösningar.

Jag vill poängtera vikten av ansvar. Det långsiktiga ansvaret för
kunden och för förtroendet från allmänheten. Att erbjuda bolån är att
erbjuda möjligheten att förverkliga en dröm till ett hem. Att ta ett
bolån på kanske flera miljoner kronor är ett av livets största
beslut. Det ställer höga krav på de som erbjuder bolån avseende
transparens, omtänksamhet och tillgänglighet, vilket är detsamma som
SBAB:s värdeerbjudande till kunderna och som är grunden för det höga
förtroende vi under många år byggt upp. Med nya aktörer och nya
finansieringslösningar tydliggörs också Finansinspektionens ansvar
att säkerställa en marknad där banker och andra aktörer ställs inför
samma krav och kan konkurrera på lika villkor.

Ökad konkurrens är i grunden mycket positivt - det leder till att fler
kunder får bättre och schysstare villkor. Statistik från SBAB:s
jämförelsetjänst Räntematchen, i vilken allmänheten kan jämföra
befintliga bolån med de räntevillkor som SBAB kan erbjuda, indikerar
att många kunder hos storbankerna fortfarande betalar alldeles för
höga bolåneräntor, ibland så mycket som en halv procent.

SBAB:s andel av nettotillväxten på bolånemarknaden uppgick under årets
fem första månader till 17 procent, vilket kan jämföras med vår
marknadsandel om drygt 8 procent. Det visar på en stark tillväxt och
att vi tar marknadsandelar. Med anledning av ökad priskonkurrens och
lägre upplåningskostnader sänkte vi under kvartalet bolåneräntorna,
först i maj för de mest populära räntebindningstiderna (3-mån, 1-år
och 2-år) och sedan i juni för alla de längre räntebindningstiderna.
Transparens och attraktiva villkor utgör centrala delar av vårt
kunderbjudande.

Vår utlåningstillväxt medför att ansvarsfull kreditgivning är särskilt
viktigt. Vår utlåningstillväxt måste vara långsiktigt hållbar. I
Finansinspektionens årliga och senaste bolåneundersökning tycker vi
att det bekräftades. SBAB påvisade i undersökningen ett gott resultat
vad gäller flera viktiga nyckeltal såsom genomsnittlig belåningsgrad,
skuldsättningsgrad, amorteringstakt samt efterlevnad av
amorteringskravet.

Under kvartalet har vi framgångsrikt arbetat med att anpassa
verksamheten efter de nya regelverk som trädde i kraft under
kvartalet, såsom PSD2 som driver den spännande utvecklingen med "open
banking", samt dataskyddsförordningen GDPR som skapar ett likvärdigt
och enhetligt skydd för personuppgifter inom EU.

Fortsatt osäker nyproduktionsmarknad

På regionala bostadsmarknader i Sverige finns signaler om att utbudet
av bostäder har varit större än den reella efterfrågan, såväl för
befintliga som nyproducerade bostäder. Exempel på sådana signaler är
längre annonstider, färre budgivare per objekt, fallande budpremier
och en större andel prissänkta bostäder. Det kraftigt ökade
bostadsutbudet från nyproduktion, tillsammans med nya
amorteringsregler och stramare kreditvillkor från bankerna ledde till
fallande bostadspriser under andra halvåret 2017. Efter en mindre
korrigering uppåt i början av 2018 har bostadspriserna i princip
legat stilla.

Antal bostäder till salu ligger på rekordnivåer och säljstatistik
visar att många bostadsutvecklare har svårt att sälja sina
nyproducerade lägenheter, trots en fortsatt stark underliggande
efterfrågan på bostäder. Som en konsekvens av att det är svårt att
sälja nyproducerade lägenheter på nuvarande prisnivåer, förväntas
antalet påbörjade nyproducerade lägenheter att sjunka relativt
kraftigt de kommande åren. Den totala byggtakten av nya bostäder
förväntas de kommande åren ligga långt under det faktiska behovet av
bostäder. Med anledning av det osäkra marknadsläget har vi sedan en
tid tillbaka intagit en ökad försiktighet i vår kreditgivning till
bostadsutvecklare genom att fokusera på etablerade kundrelationer och
större erfarna byggentreprenörer. Vårt mål är fortfarande att öka vår
finansiering av nybyggnation eftersom vi vill bidra till att lösa
bostadsbristen i Sverige. Det behövs dock fler nya billigare bostäder
som människor faktiskt efterfrågar och har möjlighet att få bolån
till att köpa.

Hållbart kunderbjudande

En stor del av Sveriges energiförbrukning kommer från bostäder. Som
bank har vi genom vår kreditgivning möjlighet att påverka marknaden
med krav, stimulanser och dialog i syfte att minska
energiförbrukningen. Vi är därför glada och stolta över att vi under
det andra kvartalet lanserade vårt Gröna Bolån - ett bolån med
ränterabatt för villakunder med energiklass A, B eller C. Vi avser
att lansera Grönt Bolån till kunder som bor i bostadsrätt under det
tredje kvartalet. Sedan tidigare erbjuder vi Energilånet, vilket är
ett privatlån med 0,50 procentenheter i ränterabatt för investering i
energibesparingsåtgärder i bostaden, samt Grönt Lån till
bostadsrättsföreningar med motsvarande upplägg.

Grönt Bolån erbjuds de kunder som har energideklarerade fastigheter
med energiklass A, B och C. C är det lägsta kravet på energiprestanda
som tillåts i nybyggnationer enligt rådande byggnadsregler. Boverkets
statistik visar att så mycket som 80 procent av svenska villor och
flerbostadshus inte klarar den nivån och därmed förbrukar mer energi
än vad som skulle tillåtas i ett nybyggt hus. Kunder med ett
låneobjekt med energiklass A eller B får 0,10 procentenheters
ränteavdrag på sina bolån, och de med energiklass C får 0,05
procentenheters ränteavdrag.

Med ett hållbart kunderbjudande kan vi påverka och bidra till att
förändra världen och till att vi tillsammans når de globala
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi har valt ut de globala
hållbarhetsmålen 8, 11, 12 och 13 som de mål som SBAB:s verksamhet
tydligast kan bidra till.

Jag önskar dig en härlig och hållbar sommar.

Solna i juli 2018

Klas Danielsson
VD SBAB

För mer information, vänligen kontakta:

Klas Danielsson, VD SBAB
Telefon: 08-614 43 01, e-post: klas.danielsson@sbab.se

Mikael Inglander, CFO SBAB
Telefon: 08-614 43 28, e-post: mikael.inglander@sbab.se

Denna information är sådan som SBAB Bank AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt gällande rätt, såsom den svenska
värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för
offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 08.00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sbab-bank/r/sbab-delarsrapport-januari-juni-20...
http://mb.cision.com/Main/462/2576986/879732.pdf
http://mb.cision.com/Public/462/2576986/89f2f2bd54cca465.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.