Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-07

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: Årsstämma i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) 7 juni 2017

SBCs årsstämma ägde rum i Stockholm torsdagen den 7 juni 2017. SBCs VD
Ola Gunnarsson redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten
under 2016 samt första kvartalet 2017.

Fastställande av balans och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2016.

Utdelning
Stämman beslutade att utdelning ska ske med 1,10 kronor per aktie för
räkenskapsåret 2016. Som avstämningsdag för utdelningen beslutades
fredagen den 9 juni. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas
ske onsdagen den 14 juni.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år
2016.

Styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsens ledamöter ska uppgå till sex
stycken. Till styrelseledamöter omvaldes Bernt Ingman, Eva Gidlöf,
Håkan Blomdahl, Lennart Hedquist, Lars-Göran Dahl och Per
Leopoldsson. Till styrelsens ordförande omvaldes Bernt Ingman och
till vice ordförande omvaldes Eva Gidlöf.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen ska utgå med 1 300
000 kronor att fördelas till styrelsens ordförande med 350 000
kronor, till vice ordföranden med 220 000 kronor och övriga av
stämman valda styrelseledamöter med 165 000 kronor vardera.
Årsstämman fastställde vidare att 30 000 kronor ska utgå till
revisionsutskottets ordförande samt 20 000 kronor till övriga
ledamöter i revisionsutskottet.

Revisorer
Grant Thornton Sweden AB omvaldes till revisor intill slutet av
nästkommande årsstämma. Grant Thornton kommer att utse den
auktoriserade revisorn Jörgen Sandell som huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag till instruktion för valberedningen
som lagts fram.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
kallelsen till årsstämma 2017, vari förslagen till beslut framgår.
Kallelsen återfinns under Bolagsstyrning på
www.sbc.se/bolagsstyrning.

För ytterligare information kontakta:
Bernt Ingman, styrelseordförande SBC, e-post: bernt.ingman@telia.com,
telefon: 070-751 57 60,

Ola Gunnarsson, VD och koncernchef, e-post: ola.gunnarsson@sbc.se,
telefon: 08-501 150 16

Emil Lundström, CFO, e-post: emil.lundstrom@sbc.se, telefon: 08-501
150 14

-------------------------------------------------------------------
Informationen är sådan som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 7 juni 2017 kl. 17:45.

--------------------------------------------------------------------

Om SBC
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande
företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och
förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare ".
SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik
och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på sex orter
runt om i landet med totalt cirka 320 anställda. 2016 var koncernens
intäkter 431 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sbc-sveriges-bostadsrattscentrum/r/arsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/15291/2283555/685128.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.