Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: Delårsrapport 1 januari-30 september 2017

Resultatförbättring i kvartalet och pågående effektiviseringsprogram
inom den tekniska förvaltningen.

1 juli-30 september

· Intäkterna uppgick till 101 (102) mkr varav 101 (102) från
förvaltningstjänster.

· Rörelseresultatet uppgick till 15 (12) mkr varav 15 (12) från
förvaltningstjänster.

· Periodens resultat uppgick till 12 (9) mkr vilket motsvarar 0,28
(0,23) kr per aktie.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10
(1) mkr.

1 januari-30 september

· Intäkterna uppgick till 314 (318) mkr varav 313 (317) från
förvaltningstjänster.

· Rörelseresultatet uppgick till 40 (47) mkr varav 39 (46) från
förvaltningstjänster.

· Periodens resultat uppgick till 31 (36) mkr vilket motsvarar 0,74
(0,88) kr per aktie.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 44
(33) mkr.

· Eget kapital per den 30 september 2017 uppgick till 104 (108) mkr
och soliditeten till 57 (59) procent.

VD har ordet

Tredje kvartalets rörelseresultat visar en förbättring jämfört med
föregående år. Det kan konstateras att intäkterna för motsvarande
period inte når upp till fjolårets nivåer. Avtalsintäkterna
fortsätter att växa inom förvaltningstjänsterna, däremot finns en
negativ avvikelse jämfört med föregående år kopplat till
tilläggstjänster inom den tekniska förvaltningen.

Integreringen av de förvärvade verksamheterna under 2015 har slutförts
under Q3. Kostnadsanpassningen kommer att nå full effekt under
innevarande kvartal. Det pågående effektiviseringsprogrammet inom den
tekniska förvaltningen fortlöper enligt plan. Under oktober
rekryterades Nina Wahlberg från Stockholmshem, tidigare även Einar
Mattsson och SISAB, som ansvarig för utveckling av teknikaffären.
Nina tillträder vid årsskiftet och kommer omedelbart att bli en
nyckelperson i detta viktiga arbete.

Kassaflödet för tredje kvartalet är väsentligt bättre än föregående
år. Detta är främst kopplas till den systemomläggning som har
genomförts samt att konverteringsarbetet för de under 2015 förvärvade
verksamheterna nu är avslutat.

Även volymen av redovisningsmedel i SBC fortsätter att öka under Q3.
Intäkterna från dessa är dock fortsatt låga, som en direkt följd av
det låga ränteläget.

Enligt Svensk Mäklarstatistik ligger försäljningsvolymerna för
bostadsrätter i landet på samma nivåer som föregående år.
Prisökningstakten har dock minskat något och visar på oförändrade
nivåer under september. Undantaget är Malmöregionen där priserna
fortsätter uppåt. Den generella inbromsningen på bostadsmarknaden
avspeglas även i att försäljningstiden för en lägenhet nu är något
längre. SBC arbetar uteslutande med förvaltningstjänster och en
eventuell tillbakagång inom nyproduktionen av bostäder skulle enligt
vår bedömning ha en begränsad påverkan på SBCs verksamhet.

SBCs rådgivningstjänster har en fortsatt hög efterfrågan. Nya
stadgeändringar för bostadsrättsföreningar, energideklarationer och
styrelseutbildningar är områden där SBC tillför ett tydligt värde
genom kompetens som föreningen behöver. Vi konstaterar vidare att
nivåerna på överlåtelser och panter under Q3 är fortsatt höga.

När vi nu går in i det fjärde kvartalet är det med fortsatt fokus på
tjänsteutveckling. Vi kommer bland annat att lansera en digital
lösning som ökar mobilitet och användarvänlighet för våra kunder.

Ola Gunnarsson
VD och koncernchef
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

(För fullständig rapport, ink tabeller, se bifogad fil)

För mer information kontakta:

Ola Gunnarsson
VD och koncernchef
ola.gunnarsson@sbc.se
08-501 150 16

Emil Lundström
CFO
emil.lundstrom@sbc.se
08-501 150 14

------------------------------------------------------

Denna information är sådan information som SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08:30 CET.

------------------------------------------------------
Om SBC
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande
företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och
förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare ".
SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik
och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på sex orter
runt om i landet med totalt cirka 320 anställda. 2016 var koncernens
intäkter 431 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sbc-sveriges-bostadsrattscentrum/r/delarsrappo...
http://mb.cision.com/Main/15291/2376180/742108.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.