Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-05

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: Kallelse till årsstämma den 12 maj 2016

Aktieägare i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), organisationsnummer
556576-7299, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj kl. 16.00 på
Västgötagatan 5 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska -dels
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 maj
2016, -dels
senast fredagen den 6 maj 2016 anmäla sitt deltagande per post till SBC
Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Box 1353, 111 83 Stockholm eller per e-post
till aktieagare@sbc.se eller via bolagets hemsida www.sbc.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer samt antalet ägda aktier. Aktieägare får företrädas av
ombud och har även rätt att medföra en eller två biträden. Antalet biträden
ska föranmälas inom ovan angiven tid. Aktieägare som företräds av ombud ska
utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt har utfärdats
av juridisk person ska kopia på registreringsbevis för den juridiska personen
bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast fredagen den 6 maj 2016.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.sbc.se.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i
stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB
fredagen den 6 maj 2016. Aktieägaren bör i god tid före denna dag underrätta
förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Godkännande av dagordning.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och
verkställande direktör.

9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Fastställande av riktlinjer för tillsättande av valberedning.

13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Till stämmoordförande föreslår valberedningen advokat Carl M. Svernlöv, Baker
McKenzie Advokatbyrå.

Punkt 8b – Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

Styrelsen föreslår för 2015 en utdelning om 1,00 kronor per aktie, motsvarande
en total utdelning om cirka 41 mkr.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 16 maj 2016. Om bolagsstämman
beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning sändas ut genom
Euroclear Sweden ABs försorg den 19 maj 2016.

Punkt 9 – Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter
ska vara oförändrat sex och att inga suppleanter utses.

Valberedningen föreslår att bolaget även fortsättningsvis ska ha en (1)
revisor.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för det kommande året ska vara
oförändrat, dvs. totalt 1 100 000 (1 100 000) kronor. Av detta arvode
föreslår valberedningen att styrelseordföranden skall erhålla 300 000 (300
000) kronor och vice ordföranden 200 000 (200 000) kronor. Till annan av
bolagsstämman vald styrelseledamot föreslår valberedningen ett arvode om 150
000 (150 000) kronor. Valberedningen föreslår vidare att utöver föreslagna
styrelsearvoden ska det utgå ett arvode om 15 000 (0) kronor till var och en
av ledamöterna i revisionsutskottet.

Valberedningen föreslår vidare att styrelseledamot ska ha rätt att fakturera
styrelsearvode från ett av ledamoten helägt aktiebolag, under förutsättning
att det är kostnadsneutralt för SBC och att skriftlig överenskommelse
träffats med styrelseledamotens aktiebolag. Om så sker skall det fakturerade
arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med
mervärdesskatt enligt lag. Detta förutsätter att sådan styrelseledamot
bedriver näringsverksamhet, antingen som ett led i en bedriven
konsultverksamhet eller som en egen verksamhetsgren, samt att ledamoten har
minst tre externa styrelseuppdrag.

Arvode till revisorn skall utgå på sedvanligt sätt enligt godkänd räkning inom
ramen för tidigare offert.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av Bernt Ingman, Eva Gidlöf, Håkan Blomdahl,
Lennart Hedquist, Lars-Göran Dahl och Per Leopoldsson. Till
styrelseordförande föreslås omval av Bernt Ingman och till vice
styrelseordförande föreslås omval av Eva Gidlöf.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen. Bernt Ingman, Eva Gidlöf, Lars-Göran Dahl och Per
Leopoldsson är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.
En närmare presentation av samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets
hemsida www.sbc.se och kommer också att läggas fram på stämman.

Valberedningen föreslår omval av Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har
meddelat att, för det fall valberedningens förslag också blir bolagstämmans
val, auktoriserade revisorn Jörgen Sandell kommer att utses som huvudansvarig
för revisionen.

Punkt 12 –
Fastställande av riktlinjer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att bolagets valberedning ska utgöras av fem
ledamöter, varav styrelsens ordförande ska vara en. Det föreslås vidare att
styrelsens ordförande ska erhålla mandat att kontakta de fyra största
aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera. Om någon
aktieägare avstår från sin rätt att utse representant skall den aktieägare
som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en
representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras på
SBCs hemsida senast sex månader före årsstämman. Avgörandet av vilka som är
de fyra största aktieägarna ska baseras på de kända röstetalen den 31
augusti. Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja
ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

Om under valberedningens mandatperiod någon av aktieägarna som utsett
ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet största
aktieägarna ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser
till förfogande. Därvid ska den eller de aktieägare som tillkommit bland de
till röstetalet största aktieägarna äga utse representanter. Inga
förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda
skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller
om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare
som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga
sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en
ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den
aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i
valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida så
snart sådana skett. Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående
frågor att föreläggas årsstämman för beslut: (a) förslag till styrelse, (b)
förslag till styrelseordförande, (b) förslag till vice ordförande (d) förslag
till revisor, (e) förslag till arvoden till icke anställda styrelseledamöter
med uppdelningen mellan styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt
ersättning för utskottsarbete, (f) förslag till arvode till revisor samt (g)
förslag till stämmoordförande.

Valberedningen föreslår att denna instruktion till valberedningen ska gälla
till dess en ny instruktion beslutas av bolagsstämman.

Punkt 13 - Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman den 12 maj 2016 fastställer riktlinjer för
bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB (publ) enlighet med följande.

Allmänt

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är baserade på
avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare. Med ledande
befattningshavare avses ledningsgruppen. Ersättning till ledande
befattningshavare utgörs av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga
förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och relaterad
till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

Rörlig lön

Den rörliga lönen ska baseras på utfallet av definierade och mätbara mål.
Målet för den rörliga lönen revideras årligen av styrelsen. Den rörliga lönen
kan maximalt utgöra 40 procent av den fasta årslönen för verkställande
direktör samt 25 procent av den fasta årslönen för varje övrig person i
ledningsgruppen. Rörlig lön är pensionsgrundande om ej annat avtalats.

Pension

Ledande befattningshavare ska följa ITP-planen eller ha motsvarande annan
premiebestämd pension.

Övriga förmåner

Tjänstebil och ersättning för sjukvårdsförsäkring ska vara av begränsat värde
i förhållande till övrig ersättning.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Verkställande direktör har en uppsägningstid om sex månader och därefter ett
avgångsvederlag om sex månader vid uppsägning från företagets sida. Övriga
ledande befattningshavare i bolaget har marknadsmässiga uppsägningsvillkor.

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott vars uppgift är att för styrelsen
föreslå ersättning till Verkställande direktör samt ta ställning till övrig
företagslednings ersättning, vilken föreslås av Verkställande direktör.
Ersättningsutskottet är beredande organ för övriga eventuella
incitamentsprogram inom bolaget.

Avvikelse i enskilt fall

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om
detta, och skälet till avvikelsen, redovisas vid närmast följande årsstämma.

Övrigt

I valberedningen inför årsstämman 2016 ingår Göran Olsson (Riksförbundet
Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening), Peter Agardh (AB Apriori), Håkan
Blomdahl (Triega AB), Robert Jarl (Ängbacken Invest AB) samt SBCs
styrelseordförande Bernt Ingman. Ordförande i valberedningen är Göran Olsson.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för
utfärdandet av denna kallelse till totalt 41 183 850. Bolaget innehar inga
egna aktier.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga
förslag samt revisorsyttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på
adress enligt ovan samt på bolagets hemsida www.sbc.se senast tre veckor före
stämman. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som så önskar och
uppger sin postadress. Information om samtliga ledamöter som föreslås till
bolagets styrelse samt valberedningens fullständiga förslag till beslut,
motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för
arbetet inför årsstämman hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.sbc.se.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från
styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2016

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Styrelsen

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.