Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-04

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: Kallelse till årsstämma i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) den 9 maj 2017

Aktieägare i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ),
organisationsnummer 556576-7299, kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 9 maj kl. 18.00 på Västgötagatan 5 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 3 maj 2016,

- dels senast onsdagen den 3 maj 2017 anmäla sitt deltagande per post
till SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Box 1353, 111 83 Stockholm
eller per e-post till aktieagare@sbc.se eller via bolagets hemsida
www.sbc.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person-
eller organisationsnummer samt antalet ägda aktier. Aktieägare får
företrädas av ombud och har även rätt att medföra en eller två
biträden. Antalet biträden ska föranmälas inom ovan angiven tid.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakt har utfärdats av juridisk person
ska kopia på registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 3
maj 2017. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida
www.sbc.se.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt
att deltaga i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB onsdagen den 3 maj 2017. Aktieägaren bör i god
tid före denna dag underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Godkännande av dagordning.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Fastställande av riktlinjer för tillsättande av valberedning.

13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman
Till stämmoordförande föreslår valberedningen advokat Carl M.
Svernlöv, Baker McKenzie Advokatbyrå.

Punkt 8b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår för 2016 en utdelning om 1,10 kronor per aktie,
motsvarande en total utdelning om 45 302 235 kronor.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 11 maj 2017. Om
bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning
sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 16 maj 2017.

Punkt 9 - Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda
styrelseledamöter ska vara oförändrat sex och att inga suppleanter
utses.

Valberedningen föreslår att bolaget även fortsättningsvis ska ha en
(1) revisor.

Punkt 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för det kommande året ska
vara totalt 1 300 000 (1 145 000) kronor (inklusive ersättning till
utskottsledamöter). Av detta arvode föreslår valberedningen att
styrelseordföranden ska erhålla 350 000 (300 000) kronor och vice
ordföranden 220 000 (200 000) kronor. Till annan av bolagsstämman
vald styrelseledamot föreslår valberedningen ett arvode om 165 000
(150 000) kronor. Valberedningen föreslår vidare att till
revisionsutskottets ordförande ska det utgå ett arvode om 30 000
kronor (15 000) samt till övriga ledamöter i revisionsutskottet 20
000 (15 000) kronor. Till ledamöterna i ersättningsutskottet föreslår
valberedningen, i likhet med tidigare, att inget arvode utgår.

Valberedningen föreslår vidare att styrelseledamot ska ha rätt att
fakturera styrelsearvode från ett av ledamoten helägt aktiebolag,
under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och att
skriftlig överenskommelse träffats med styrelseledamotens aktiebolag.
Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp
motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt
lag. Detta förutsätter att sådan styrelseledamot bedriver
näringsverksamhet, antingen som ett led i en bedriven
konsultverksamhet eller som en egen verksamhetsgren, samt att
ledamoten har minst tre externa styrelseuppdrag.

Arvode till revisorn ska utgå på sedvanligt sätt enligt godkänd
räkning inom ramen för tidigare offert.

Punkt 11 - Val av styrelse och revisor
Valberedningen föreslår omval av Bernt Ingman, Eva Gidlöf, Håkan
Blomdahl, Lennart Hedquist, Lars-Göran Dahl och Per Leopoldsson. Till
styrelseordförande föreslås omval av Bernt Ingman och till vice
styrelseordförande föreslås omval av Eva Gidlöf.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen. Bernt Ingman, Eva Gidlöf, Lars-Göran
Dahl och Per Leopoldsson är även oberoende i förhållande till
bolagets större aktieägare.

En närmare presentation av samtliga föreslagna ledamöter finns på
bolagets hemsida www.sbc.se och kommer också att läggas fram på
stämman.

Valberedningen föreslår omval av Grant Thornton Sweden AB som bolagets
revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton
Sweden AB har meddelat att, för det fall valberedningens förslag
också blir bolagstämmans val, auktoriserade revisorn Jörgen Sandell
kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Punkt 12 - Fastställande av riktlinjer för tillsättande av
valberedning

Valberedningen föreslår att bolagets valberedning ska utgöras av fem
ledamöter, varav styrelsens ordförande ska vara en. Det föreslås
vidare att styrelsens ordförande ska erhålla mandat att kontakta de
fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget och be dem att
utse en representant vardera. Om någon aktieägare avstår från sin
rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den
till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.
Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras på bolagets
hemsida senast sex månader före årsstämman. Avgörandet av vilka som
är de fyra största aktieägarna ska baseras på de kända röstetalen den
31 augusti. Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig
välja ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens
ordförande.

Om under valberedningens mandatperiod någon av aktieägarna som utsett
ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet
största aktieägarna ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa
sina platser till förfogande. Därvid ska den eller de aktieägare som
tillkommit bland de till röstetalet största aktieägarna äga utse
representanter. Om någon aktieägares utsedda representant avgår ur
valberedningen och aktieägaren inte utser någon ny representant ska
den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren
erbjudas att utse en representant. Inga förändringar ska dock ske i
valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om
endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om
förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.
Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger
rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till
ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan
dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsåg ledamoten äga
rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens
sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana
skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman för beslut:

(a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (b)
förslag till vice ordförande (d) förslag till revisor, (e) förslag
till arvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen
mellan styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt
ersättning för utskottsarbete, (f) förslag till arvode till revisor
samt (g) förslag till stämmoordförande och (h) förslag till
riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Valberedningen föreslår att denna instruktion till valberedningen ska
gälla till dess en ny instruktion beslutas av bolagsstämman.

Punkt 13 - Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår, efter ersättningsutskottets rekommendation, att
årsstämman den 9 maj 2017 fastställer riktlinjer för bestämmande av
ersättning till ledande befattningshavare i bolaget i enlighet med
följande.

Allmänt

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är baserade
på avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare. Med ledande
befattningshavare avses ledningsgruppen. Ersättning till ledande
befattningshavare utgörs av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga
förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och
relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

Rörlig lön

Den rörliga lönen ska baseras på utfallet av definierade och mätbara
mål. Målet för den rörliga lönen revideras årligen av styrelsen. Den
rörliga lönen kan maximalt utgöra 40% av den fasta årslönen för
verkställande direktör samt 25% av den fasta årslönen för varje övrig
person i ledningsgruppen. Rörlig lön är pensionsgrundande om ej annat
avtalats. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om
särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att
begränsa eller underlåta att ge ut rörlig lön om ett sådant utgivande
bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt
gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att
begränsa eller underlåta att utge rörlig lön, om styrelsen bedömer
att det är motiverat av andra skäl.

Pension

Ledande befattningshavare ska följa ITP-planen eller ha motsvarande
annan premiebestämd pension.

Övriga förmåner

Tjänstebil och ersättning för sjukvårdförsäkring ska vara av begränsat
värde i förhållande till övrig ersättning.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Verkställande direktör har en uppsägningstid om sex månader och
därefter ett avgångsvederlag om sex månader vid uppsägni...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.