Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-07-13

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum: Stark tillväxt och förbättrat rörelseresultat i andra kvartalet

April – juni 2015

* Intäkterna uppgick till 104 (65) mkr.
* Rörelseresultatet uppgick till 15 (11) mkr.
* Periodens resultat uppgick till 11 (9) mkr vilket motsvarar 0,27 (0,21) kr
per aktie.
* Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18 (23) mkr

Januari – juni 2015

* Intäkterna uppgick till 197 (126) mkr.
* Rörelseresultatet uppgick till 31 (24) mkr.
* Periodens resultat uppgick till 23 (19) mkr vilket motsvarar 0,56 (0,47) kr
per aktie.
* Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 32 (31)
mkr.
* Eget kapital per den 30 juni 2015 uppgick till 93 (150) mkr och soliditeten
till 55 (80) procent.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nyckeltal koncernen 2015 apr-jun 2014 apr-jun 2015 2014 2014 |
| jan-jun jan-jun jan-dec |
| Intäkter, mkr 104 65 197 126 251 |
| Rörelseresultat, mkr 15 11 31 24 53 |
| Rörelsemarginal, % 14 16 16 19 21 |
| Resultat per aktie, kr 0,27 0,21 0,56 0,47 1,02 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 18 23 32 31 56 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 0,43 0,55 0,78 0,76 1,36 |
| Kassaflöde per aktie, kr -2,08 -0,12 -2,38 0,09 0,69 |
| Eget kapital per aktie, kr 2,26 3,63 2,26 3,63 4,19 |
| Avkastning på eget kapital rullande 12 månader, % 38 32 38 32 25 |
| Räntabilitet på eget kapital före skatt rullande 12 månader, % 50 41 50 41 33 |
| Soliditet, % 55 80 55 80 84 |
| Antal medarbetare, vid periodens slut 267 205 267 205 194 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

VD har ordet

För andra kvartalet visar koncernen en positiv utveckling av såväl intäkter
som rörelseresultat. Jämfört med 2014 har koncernens intäkter i kvartalet
ökat med 60 procent och rörelseresultatet med 42 procent, tack vare en god
utveckling i förvaltningsverksamheten.

Det är glädjande att fokuseringen på tillväxt i förvaltnings- verksamheten
fortsätter att ge resultat. I andra kvartalet ökade intäkterna från
förvaltningstjänster med 76 procent till 103 (58) mkr och ackumulerat till
192 (114) mkr. En stor del av tillväxten är hänförbar till de två förvärv som
är genomförda under året. Samtidigt var den organiska tillväxten närmare 13
procent, vilket är starkt på den marknad SBC verkar. Intäktsutvecklingen är
driven av ett ökat antal kunder och uppdrag inom samtliga tjänsteområden.

Rörelseresultatet från förvaltningstjänsterna var i kvartalet närmare 14 (4)
mkr och ackumulerat för året 26 (9) mkr. Såväl den positiva
intäktsutvecklingen, förvärven och ett kontinuerligt effektiviseringsarbete
har bidragit till att förbättra rörelseresultat och marginal.

I en jämförelse med föregående år går det inte att bortse från att lägre
räntenivåer har medfört att avkastningen från redovisningsmedel har minskat.
Detta har påverkat intäkterna, resultat och rörelsemarginal negativt. Utifrån
Riksbankens prognoser och den instabilitet som råder på den finansiella
marknaden är min bedömning att avkastningen från redovisningsmedel kommer att
vara fortsatt låg under en lång tid framöver. Samtidigt är det en del i SBCs
affärsmodell som kommer att ge positiva effekter den dag räntorna vänder
uppåt.

För att ytterligare stärka vårt kunderbjudande har vi introducerat en
låneförhandlingstjänst. Tjänsten innebär att många föreningar kan komma att
sänka sina kostnader för föreningens lån som normalt sett utgör en av de
större kostnadsposterna i en bostadsrättsförening. Vi märker också en ökad
efterfrågan på SBCs Boendeindikator som tillsammans med årsredovisningen ger
en mer komplett bild över föreningens status och framtida utmaningar.

Med en positiv utveckling av förvaltningsverksamheten under första halvåret
ser jag med tillförsikt på framtiden. Under 2015 kommer fokus fortsatt att
vara på tillväxt av förvaltningstjänster – såväl organiskt som genom
ytterligare förvärv. I och med de redan genomförda förvärven pågår en översyn
av koncernens kunderbjudande och IT-landskap i syfte att skapa mervärde för
våra kunder. De samlade effekterna av ovanstående åtgärder förväntas bidra
till en fortsatt positiv tillväxt.

Niklas Knight
,

VD och koncernchef

För ytterligare information hänvisas till:

Niklas Knight, VD och koncernchef, niklas.knight@sbc.se, 08-5011 5094

Karin Iversen, CFO och vice VD, karin.iversen@sbc.se, 08-5011 5069

Informationen är sådan som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
13 juli 2015 kl. 11:40.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.