Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

SBVG: God utvikling for kjernevirksomheten i 3.kvartal

Konsernet SpareBank 1 BV hadde et resultat av ordinær drift før tap på 526,5
mill (633,1 mill). Resultat etter skatt ble 426,2 mill (511,5 mill), hvilket
utgjør 1,50 % (1,94 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Konsernets
annualiserte egenkapitalavkastning utgjorde 12,1 % (15,8 %).

Konsernets annualiserte egenkapitalavkastning er pr. 30.09.2019 i vesentlig grad
påvirket av gevinst ved forsikringsfusjon (Fremtind) med 71,9 mill, mens
tilsvarende periode i fjor i vesentlig grad ble påvirket av gevinst ved salg av
egne forretningsbygg med 90,7 mill og inntektsført engangseffekt avvikling
ytelsesordning pensjon med 92,2 mill. Eksklusive disse postene utgjorde
konsernets annualiserte egenkapitalavkastning 10,0 % (10,9 %.

Resultat pr. egenkapitalbevis utgjorde i morbank kr 3,46 (kr 4,24).

Resultat konsern
Netto renteinntekter utgjorde 469,2 mill (437,0 mill). Netto renteinntekter i
prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital var 1,65 % (1,65 %).

Ved utgangen av kvartalet har banken overført boliglån for 12.009 mill (11.742
mill) til SpareBank 1 Boligkreditt AS, samt 549 mill (98 mill) til SpareBank 1
Næringskreditt AS. Inntjeningen fra disse låneporteføljene fremkommer under
netto provisjonsinntekter og utgjorde 74,3 mill (70,9 mill).

Utlånsrentene ble økt med inntil 0,25 %-poeng i 3. kvartal. Renteendringen fikk
full effekt fra september måned. Sammenlignet med 2. kvartal 2019 økte netto
renteinntekter (ekskl kredittforetak) med 20,4 mill (+0,15 % prosent-poeng av
gjennomsnittlig forvaltningskapital).

Med basis i fortsatt økning i pengemarkedsrentene, samt Norges Banks beslutning
om økning av styringsrenten 19. september, har banken besluttet å øke renten på
enkelte innskuddsprodukter og utlånsrentene med inntil 0,25 %-poeng fra 14.
november.

Til sammen utgjorde netto provisjonsinntekter og andre inntekter 322,5 mill
(403,4 mill).

Netto provisjonsinntekter utgjorde 207,3 mill (197,3 mill), mens Andre
driftsinntekter utgjorde 115,2 mill (206,6 mill). I fjoråret inngår gevinst ved
salg av egne forretningsbygg med 90,7 mill.

Netto resultat fra finansielle eiendeler utgjorde 156,0 mill (109,6 mill).
Hovedpostene i 2019 består av mottatte utbytter med 18,7 mill (32,0 mill) og
netto resultat fra eierinteresser med 121,9 mill (38,7 mill). I sistnevnte post
inngår gevinst ved forsikringsfusjon (Fremtind) med 71,9 mill, samt ca 18 mill
relatert til vår andel av ekstraordinær oppskrivning av eiendommer i SpareBank 1
Gruppens livselskap. I tillegg utgjorde netto resultat fra andre finansielle
eiendeler 15,5 mill (38,9 mill). Banken har foretatt nedskrivning på en
finansiell investering med 9,6 mill i Q3.

Totale driftskostnader utgjorde 421,2 mill (316,9 mill). Driftskostnader i
prosent av totale driftsinntekter utgjorde for konsernet 44,4 % (33,4 %).
Tilsvarende kostnadsprosent for morbank utgjorde 39,3 % (27,1 %).

Personalkostnader utgjorde 243,5 mill (149,2 mill). Fjoråret inkluderer
inntektsført engangseffekt avvikling ytelsesordning pensjon med 92,2 mill.
Korrigert for den positive engangseffekten i 2018 øker konsernets
personalkostnader med 2,1 mill eller ca 1 % sammenlignet med samme periode i
fjor.

Andre driftskostnader utgjorde 177,6 mill (167,7 mill). Økningen fra fjoråret er
i vesentlig grad relatert til innovasjonsprosjekter, samt utviklings-/IT
kostnader i SpareBank 1 Alliansen.

Netto tap på utlån og garantier utgjorde 5,8 mill (10,0 mill) pr. 30.09. Netto
tap i % av gjennomsnittlig brutto utlån utgjorde 0,02 % (0,04 %).

Balanse konsern
Konsernets forvaltningskapital utgjorde 38.724 mill. Dette tilsvarer en økning
på 2.240 mill siste 12 måneder. Konsernets forretningskapital
(forvaltningskapital inklusive overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt AS og
SpareBank 1 Næringskreditt AS) utgjorde 51.283 mill (48.324 mill).

Brutto utlån (inklusiv volum overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS/ SpareBank
1 Næringskreditt AS) utgjorde 43.373 mill. De siste 12 måneder har det vært en
økning på 1.782 mill som tilsvarer en vekst på 4,3 %. Veksten fordelte seg med
1.692 mill, tilsvarende 5,0 % i personmarkedet og 90 mill, tilsvarende 1,1 % i
bedriftsmarkedet. Personmarkedsandelen av utlån (inklusive SpareBank 1
Boligkreditt AS) er ved utgangen av kvartalet på 82 % (81 %).

Konsernet hadde ved utgangen av kvartalet et innskuddsvolum på 24.481 mill
(21.793 mill) som tilsvarer en innskuddsvekst på 12,3 % de siste 12 måneder.
Veksten fordelte seg med 2.404 mill, tilsvarende 18,6 % i personmarkedet og 284
mill, tilsvarende 3,2 % i bedriftsmarkedet. Konsernet hadde en innskuddsdekning
på 79,4 %, mot 73,2 % på samme tidspunkt i fjor. Inkludert volum overført til
SpareBank 1 Boligkreditt AS/SpareBank 1 Næringskreditt AS utgjør
innskuddsdekningen 56,4 % (52,4 %). Personmarkedsandelen av innskudd er ved
utgangen av kvartalet på 63 % (59 %).

Kapitaldekning
Ved beregning av kapitaldekning benytter SpareBank1 BV standardmetoden for
kredittrisiko og basismetoden for operasjonell risiko.

Ved utgangen av 3. kvartal er regulatorisk krav til ren kjernekapital minimum
12,0 %. Finanstilsynet fastsatte i september 2018 pilar 2-krav for SpareBank1 BV
på 1,9 % gjeldende fra 31.12.2018, dog minimum 457 millioner utover minstekrav
og bufferkrav i pilar 1. Samlet gjeldende krav til ren kjernekapital blir dermed
13,9 %. Konsernets mål om ren kjernekapitaldekning er minimum 15,5 % ved
utgangen av 2019 hensyntatt økt regulatorisk krav til motsyklisk buffer med 0,5
%-poeng til 2,5 % fra 31.12.19.

Ved utgangen av kvartalet utgjorde ren kjernekapitaldekning 16,9 % (16,6 %).
Periodens resultat, hensyntatt et utbyttenivå på 50 %, er inkludert i
kapitaldekningsberegningen pr 30.09. Uvektet kjernekapital (leverage ratio)
utgjorde 8,4 % (8,1 %) ved utgangen av kvartalet. Regulatorisk krav til uvektet
kjernekapital er 5,0 %.

Øvrig kommentar til regnskapet og utsiktene fremover
Styret er tilfreds med resultatet av kjernevirksomheten i 3. kvartal 2019.
Gjennomført renteendring i august vil gi full effekt i 4. kvartal. I tillegg vil
besluttet renteendring med effekt fra medio november gi positiv effekt på
rentemarginen i 4. kvartal 2019.

Konsernet er solid og har meget god likviditet.

Forslaget om endrede kapitalkrav fra Finansdepartementet innebærer
likebehandling av IRB- og standardbanker hva gjelder nivået på økningen i
systemrisikobufferen med 1,5 %-poeng. Styret mener at skjerpede kapitalkrav for
standardbankene, parallelt med bortfall av Basel 1 gulvet for IRBA bankene, over
tid vil medføre konkurransevridning for utlånsvirksomheten i favør av norske og
nordiske banker med IRB-godkjenning.

Finanstilsynet har foreslått vesentlige innskjerpinger i Boliglånsforskriften
fra 2020. Etter styrets vurdering har dagens boliglånsforskrift fungert etter
hensikten og utviklingen tilsier ikke behov for vesentlige endringer.

Det er fortsatt god vekst i norsk økonomi, og det forventes en fortsatt positiv
utvikling i 2019. Eksportindustrien nyter godt av en meget svak kronekurs for
tiden. Arbeidsmarkedet har bedret seg og den registrerte ledigheten har falt.
Boligprisveksten har vært moderat hittil i år. Husholdningenes gjeldsvekst er
stabil, men ligger fortsatt over lønnsveksten. En fortsatt svak utvikling i
kronekursen kan gi økt styringsrente neste år, men trolig er rentetoppen nådd på
mellomlang sikt.

Det antas at det økte rentenivået, pågående internasjonal uro samt relativt svak
BNP-vekst hos mange av Norges handelspartnere i en noe lengre tidshorisont vil
kunne bidra til å dempe veksten i norsk økonomi.

Det er gode utsikter i konsernets markedsområder med lav arbeidsledighet, et
stabilt boligmarked og gode rammevilkår for lokalt næringsliv. Utlånsveksten i
personmarkedet forventes å ligge på linje med markedsveksten nasjonalt, mens det
forventes moderat vekst i bedriftsmarkedet.

Det forventes fortsatt lave tap i 2019.

SpareBank 1 BV forventer et godt resultat i 2019 og opprettholder sin
langsiktige målsetning om minimum 10 % egenkapitalavkastning.

Tønsberg, 7. november 2019
Kontaktpersoner:
Adm. direktør Rune Fjeldstad, mob: 90 07 90 17
Vise adm. direktør: Geir Årstein Hansen, mob: 91 32 21 37
Banksjef Finans: Per Grøtterød, mob: 91 32 21 38

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/488942

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.