Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-13

SBVG: Godt resultat og god PM-vekst

Konsernet SpareBank 1 BV hadde et resultat av ordinær drift før tap på 376,8
mill (482,6 mill). Resultat etter skatt ble 314,7 mill (385,0 mill), hvilket
utgjør 1,69 % (2,22 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Konsernets
annualiserte egenkapitalavkastning utgjorde 13,6 % (18,2 %).

Konsernets annualiserte egenkapitalavkastning er i 1. halvår 2019 i vesentlig
grad påvirket av gevinst ved forsikringsfusjon (Fremtind) med 71,9 mill, mens
tilsvarende periode i fjor i vesentlig grad ble påvirket av gevinst ved salg av
egne forretningsbygg med 90,7 mill og inntektsført engangseffekt avvikling
ytelsesordning pensjon med 92,2 mill. Eksklusive disse postene utgjorde
konsernets annualiserte egenkapitalavkastning 10,5 % (10,6 %).

Resultat pr. egenkapitalbevis utgjorde i morbank kr 2,63 (kr 3,25).

Resultat konsern
Netto renteinntekter utgjorde 297,0 mill (286,5 mill). Netto renteinntekter i
prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital var 1,60 % (1,65 %).

Ved utgangen av kvartalet har banken overført boliglån for 11.980 mill (11.575
mill) til SpareBank 1 Boligkreditt AS, samt 542 mill (93 mill) til SpareBank 1
Næringskreditt AS. Inntjeningen fra disse låneporteføljene fremkommer under
netto provisjonsinntekter og utgjorde 47,6 mill (49,6 mill).

Utlånsrentene ble økt med inntil 0,25 %-poeng i 2. kvartal. Renteendringen fikk
full effekt fra juni måned. Sammenlignet med 1. kvartal 2019 økte netto
renteinntekter (ekskl kredittforetak) med 6,4 mill (+0,02 % prosent-poeng av
gjennomsnittlig forvaltningskapital).

Med basis i fortsatt økning i pengemarkedsrentene, samt Norges Banks økning av
styringsrenten 20. juni, har banken besluttet å øke utlånsrentene med inntil
0,25 %-poeng fra 9. august.

Til sammen utgjorde netto provisjonsinntekter og andre inntekter 212,7 mill
(300,4 mill).

Netto provisjonsinntekter utgjorde 132,8 mill (131,8 mill), mens Andre
driftsinntekter utgjorde 79,9 mill (168,6 mill). I fjoråret inngår gevinst ved
salg av egne forretningsbygg med 90,7 mill.

Netto resultat fra finansielle eiendeler utgjorde 153,4 mill (80,7 mill).
Hovedpostene i 2019 består av mottatte utbytter med 18,6 mill (27,6 mill) og
netto resultat fra eierinteresser med 111,3 mill (25,5 mill). I sistnevnte post
inngår gevinst ved forsikringsfusjon (Fremtind) med 71,9 mill, samt ca 18 mill
relatert til vår andel av ekstraordinær oppskrivning av eiendommer i SpareBank 1
Gruppens livselskap. I tillegg utgjorde netto resultat fra andre finansielle
eiendeler 23,5 mill (27,5 mill).

Totale driftskostnader utgjorde 286,4 mill (185,0 mill). Driftskostnader i
prosent av totale driftsinntekter utgjorde for konsernet 43,2 % (27,7 %).
Tilsvarende kostnadsprosent for morbank utgjorde 37,6 % (20,8 %).

Personalkostnader utgjorde 166,6 mill (72,5 mill). Fjoråret inkluderer
inntektsført engangseffekt avvikling ytelsesordning pensjon med 92,2 mill.

Andre driftskostnader utgjorde 119,7 mill (112,5 mill). Økningen fra fjoråret er
i vesentlig grad relatert til utviklings-/IT kostnader i SpareBank 1 Alliansen.

Netto tap på utlån og garantier utgjorde 3,7 mill (18,1 mill) pr. 30.06. Netto
tap i % av gjennomsnittlig brutto utlån utgjorde 0,01 % (0,06 %).

Balanse konsern
Konsernets forvaltningskapital utgjorde 38.848 mill. Dette tilsvarer en økning
på 2.769 mill siste 12 måneder. Konsernets forretningskapital
(forvaltningskapital inklusive overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt AS og
SpareBank 1 Næringskreditt AS) utgjorde 51.370 mill (47.746 mill).

Brutto utlån (inklusiv volum overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS/ SpareBank
1 Næringskreditt AS) utgjorde 42.868 mill. De siste 12 måneder har det vært en
økning på 2.087 mill som tilsvarer en vekst på 5,1 %. Veksten fordelte seg med
2.337 mill, tilsvarende 7,1 % i personmarkedet og -250 mill, tilsvarende -3,2 %
i bedriftsmarkedet. Reduksjonen i bedriftsmarkedet skyldes i hovedsak innfrielse
av enkelte eiendomsengasjementer. Personmarkedsandelen av utlån (inklusive
SpareBank 1 Boligkreditt AS) er ved utgangen av kvartalet på 83 % (81 %).

Konsernet hadde ved utgangen av kvartalet et innskuddsvolum på 24.689 mill
(21.933 mill) som tilsvarer en innskuddsvekst på 12,6 % de siste 12 måneder.
Veksten fordelte seg med 2.221 mill, tilsvarende 16,8 % i personmarkedet og 535
mill, tilsvarende 6,1 % i bedriftsmarkedet. Konsernet hadde en innskuddsdekning
på 81,4 %, mot 75,3 % på samme tidspunkt i fjor. Inkludert volum overført til
SpareBank 1 Boligkreditt AS/SpareBank 1 Næringskreditt AS utgjør
innskuddsdekningen 57,6 % (53,8 %). Personmarkedsandelen av innskudd er ved
utgangen av kvartalet på 63 % (60 %).

Kapitaldekning
Ved beregning av kapitaldekning benytter SpareBank1 BV standardmetoden for
kredittrisiko og basismetoden for operasjonell risiko.

Ved utgangen av 2. kvartal er regulatorisk krav til ren kjernekapital minimum
12,0 %. Finanstilsynet fastsatte i september 2018 pilar 2-krav for SpareBank1 BV
på 1,9 % gjeldende fra 31.12.2018, dog minimum 457 millioner utover minstekrav
og bufferkrav i pilar 1. Samlet gjeldende krav til ren kjernekapital blir dermed
13,9 %. Konsernets mål om ren kjernekapitaldekning er minimum 15,5 % ved
utgangen av 2019 hensyntatt økt regulatorisk krav til motsyklisk buffer fra
31.12.19. Finansdepartementet har i høring om endringer i kapitalkrav for
bankene, datert 25. juni, varslet at Standardbankene vil kunne få et krav om økt
systemrisikobuffer på 0,5 % fra 31.12.2019.

Ved utgangen av kvartalet utgjorde ren kjernekapitaldekning 16,6 %. Periodens
resultat, hensyntatt et utbyttenivå på 50 %, er inkludert i
kapitaldekningsberegningen pr 30.06. Uvektet kjernekapital (leverage ratio)
utgjorde 8,2 % ved utgangen av kvartalet. Regulatorisk krav til uvektet
kjernekapital er 5,0 %.

Banken har utstedt en fondsobligasjon på 150 mill i juni for å møte forfall på
tilsvarende instrumenter i 3. kvartal 2019.

Øvrig kommentar til regnskapet og utsiktene fremover
Styret er tilfreds med resultatet i 2. kvartal 2019. Kjernevirksomheten er
fortsatt preget av marginpress grunnet sterk konkurranse og økte
pengemarkedsrenter i 1. halvår. Det er besluttet renteendring med effekt fra
primo august som vil gi positiv effekt på rentemarginen i 3. kvartal 2019.

Konsernet er solid og har meget god likviditet.

Forslaget om endrede kapitalkrav fra Finansdepartementet innebærer
likebehandling av IRB- og standardbanker hva gjelder nivået på økningen i
systemrisikobufferen med 1,5 %-poeng. SpareBank 1 BV vil ikke få utfordringer
med foreslått økning i systemrisikobufferen, men skjerpede kapitalkrav for
standardbankene vil over tid medføre konkurransevridning for utlånsvirksomheten
i favør av norske og nordiske banker med IRB-godkjenning.

Det er for tiden god vekst i norsk økonomi, og det forventes en fortsatt positiv
utvikling i 2019. Oljeinvesteringene i Norge har økt betydelig det siste året.
Arbeidsmarkedet har bedret seg og den registrerte ledigheten har falt.
Boligprisveksten har vært moderat hittil i år. Husholdningenes gjeldsvekst er
stabil, men ligger fortsatt over lønnsveksten.

Det antas at høyere renter, prisvekst, en gradvis styrking av kronekursen samt
relativt svak BNP-vekst hos mange av Norges handelspartnere i en noe lengre
tidshorisont vil kunne bidra til å dempe veksten i norsk økonomi.

Det er gode utsikter i konsernets markedsområder med lav arbeidsledighet, et
stabilt boligmarked og gode rammevilkår for lokalt næringsliv. Utlånsveksten i
personmarkedet forventes å ligge på linje med markedsveksten nasjonalt, mens det
forventes moderat vekst i bedriftsmarkedet.

Det forventes fortsatt lave tap i 2019.

SpareBank 1 BV forventer et godt resultat i 2019 og opprettholder sin
langsiktige målsetning om minimum 10 % egenkapitalavkastning.

Tønsberg, 12. august 2019
Kontaktpersoner:
Adm. direktør Rune Fjeldstad, mob: 90 07 90 17
Vise adm. direktør: Geir Årstein Hansen, mob: 91 32 21 37
Banksjef Finans: Per Grøtterød, mob: 91 32 21 38

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/482649

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.