Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-26

SCA: Bokslutsrapport 2016

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 (jämfört med samma period föregående år)

· Nettoomsättningen uppgick till 117 314 (115 316) MSEK
· Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter,
förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent

· Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 11 279 (10 947) MSEK
· Justerat rörelseresultat, vilket exkluderar jämförelsestörande
poster, ökade med 7 procent till 13 989 (13 014) MSEK

· Justerad rörelsemarginal uppgick till 11,9 procent (11,3 procent)
· Justerat resultat före skatt ökade med 8 procent till 13 070 (12
059) MSEK

· Jämförelsestörande poster uppgick till -2 710 (-2 067) MSEK,
varav -1 907 (-874) MSEK är kassaflödespåverkande

· Periodens resultat uppgick till 6 012 (7 452) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till 7,93 (9,97) SEK
· Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 12,5
procent (12,0 procent)

· Rörelsens kassaflöde uppgick till 10 382 (9 890) MSEK
· Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 4,3 procent till
6,00 (5,75) SEK per aktie

· Initierat arbete för att föreslå årsstämman 2017 att besluta om
att dela SCA koncernen i två noterade bolag; hygien och skogsindustri

· Ingick avtal om förvärv av medicinteknikföretaget BSN medical.
Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 400 MEUR och övertagande av
nettoskuld till cirka 1 340* MEUR

*Beräknad per 31 december 2016

(För tabell se bifogad PDF)

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
Den organiska försäljningen för helåret 2016 ökade med 2 procent och
påverkades av en delvis utmanande marknadssituation för
hygienprodukter och kapacitetsneddragningar. Det justerade
rörelseresultatet, exklusive omräkningsvalutaeffekter, förvärv och
avyttringar, ökade med 8 procent och den justerade rörelsemarginalen
ökade med 0,6 procentenheter och uppgick till 11,9 procent. Justerad
avkastning på sysselsatt kapital ökade med 0,5 procentenheter och
uppgick till 12,5 procent.

Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 4,3 procent till 6,00
SEK per aktie.

Under 2016 initierade vi ett arbete för att kunna föreslå årsstämman
2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag, ett
hygienbolag och ett skogsindustribolag. Under året vidareutvecklade
vi vår strategi och vision. Förvärvet av Wausau Paper, en ledande
nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare,
slutfördes och integreras på ett framgångsrikt sätt. Vi stärkte vårt
samarbete med Vinda för att bygga en ledande asiatisk
hygienverksamhet. Vi ingick avtal om förvärv av
medicinteknikföretaget BSN medical. Köpeskillingen för aktierna
uppgår till 1 400 MEUR och övertagande av nettoskuld till cirka 1
340* MEUR. Förvärvet av BSN medical passar SCA strategiskt mycket väl
och stöder vår vision. BSN medical har ledande marknadspositioner
inom flera attraktiva medicintekniska produktkategorier och skapar en
ny tillväxtplattform med framtida branschkonsolideringsmöjligheter.
BSN medical delar samma positiva marknadsegenskaper, kundbas och
försäljningskanaler som vår inkontinensverksamhet, med det globalt
ledande varumärket TENA, vilket möjliggör högre tillväxt genom
korsvis försäljning. Transaktionen är villkorad av sedvanliga
godkännanden från konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras under
andra kvartalet 2017.

Vi vidareutvecklade våra kund- och konsumenterbjudanden och lanserade
23 innovationer under året. Innovationer lanserades inom mjukpapper
för konsumenter, bland annat under varumärkena Lotus, Plenty, Regio,
Tempo och Zewa, inom mensskydd, bland annat under varumärkena
Bodyform, Libresse och Nosotras, inom barnblöjor under varumärkena
Drypers och Libero samt inom mjukpapper för storförbrukare och
inkontinensprodukter under de två världsledande varumärkena Tork och
TENA. Vi fortsatte att effektivisera värdekedjan och åtgärda
underpresterande marknadspositioner. Under året tog vi beslut om
omstruktureringsåtgärder inom mjukpappersproduktionen i Frankrike och
Spanien. Omstruktureringarna ligger i linje med strategin att
effektivisera produktionen för att driva kostnads- och
kapitaleffektivitet och öka värdeskapandet inom Mjukpapper. Vi
beslutade att avveckla vår barnblöjverksamhet i Mexiko och vår
hygienverksamhet i Indien. Efter fyra år på den indiska marknaden är
vår bedömning att lönsamhet inte kan uppnås inom rimlig tid. Vi
prioriterar tillväxt på utvalda tillväxtmarknader som Kina,
Sydostasien, Latinamerika, Östeuropa och Ryssland, där vi redan har
starka marknadspositioner. Under året integrerades vår
hygienverksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea med Vinda, där vi
är majoritetsägare.

Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2016 ökade med 6
procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska
försäljningen ökade med 2 procent. På tillväxtmarknaderna, som
svarade för 33 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska
försäljningen med 7 procent och på mogna marknader var den i nivå med
samma period föregående år. För Personliga hygienprodukter minskade
den organiska försäljningen med 1 procent. Tillväxten påverkades
negativt av barnblöjverksamheten där den organiska försäljningen
minskade med 4 procent främst relaterat till lägre försäljning i
Ryssland, Mexiko, Mellanöstern och Afrika bland annat till följd av
ökad konkurrens och beslutet att avveckla barnblöjverksamheten i
Mexiko. Inom inkontinensprodukter, var den organiska försäljningen i
nivå med samma period föregående år. I Europa uppvisade detaljhandeln
en fortsatt hög tillväxt medan en lägre försäljning till vårdsektorn
påverkade tillväxten negativt. För Mjukpapper ökade den organiska
försäljningen med 4 procent. Tillväxten påverkades positivt av
tillväxtmarknaderna där den organiska försäljningen ökade med 11
procent. För Skogsindustriprodukter ökade den organiska försäljningen
med 4 procent främst till följd av högre volymer för sågade trävaror
och massa.

Koncernens justerade rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2016,
exklusive omräkningsvalutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade
med 5 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen var
främst relaterad till bättre pris/mix, högre volymer,
kostnadsbesparingar och lägre råvarukostnader. Investeringar i ökade
marknadsaktiviteter genomfördes. Det brittiska pundet och den
mexikanska peson har försvagats mot ett flertal handelsvalutor,
vilket påverkade resultatet negativt. Koncernens justerade
rörelsemarginal var i nivå med föregående år och uppgick till 11,9
procent. Det operativa kassaflödet ökade med 6 procent. Justerad
avkastning på sysselsatt kapital minskade med 0,3 procentenheter och
uppgick till 12,8 procent.

* Beräknad per 31 december 2016

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion
Kommunikation, +46 8 788 51 30

Linda Nyberg, chef Mediarelationer och Onlinekommunikation,
koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 58

Joséphine Edwall-Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8
788 52 34

Notera
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk
och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska
versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017 kl.
08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas
granskning.

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sca/r/bokslutsrapport-2016,c2174076
http://mb.cision.com/Main/600/2174076/619357.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.