Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-31

SCA: Delårsrapport Q3 2017

1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2017
(jämfört med samma period föregående år, kvarvarande verksamhet)

· Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 12 422 (11 434) MSEK
· Justerad EBITDA ökade med 10 procent till 2 683 (2 443) MSEK
· Justerad EBITDA-marginal blev 21,6 (21,4) procent
· Justerat rörelseresultat blev 1 838 (1 616) MSEK
· Rörelseresultatet blev 1 725 (1 739) MSEK
· Periodens resultat blev 1 278 (1 358) MSEK
· Resultat per aktie blev 1,82 (1,93) SEK
· Operativt kassaflöde blev 1 431 (1 347) MSEK

ETT STARKT TREDJE KVARTAL

Årets tredje kvartal är också SCAs första hela kvartal, sedan
delningen, som självständigt börsbolag. Marknadsutvecklingen har
varit god inom alla SCAs segment och resultatet förbättrades, både
jämfört med föregående kvartal och med samma kvartal i fjol.

Resultatet under andra kvartalet påverkades av engångseffekter som
planerade underhållsstopp, men det underliggande resultatet var
stabilt och stigande. Den utvecklingen har fortsatt under det tredje
kvartalet.

Marknadsläget är starkt inom alla SCAs segment, med en god efterfrågan
och fortsatta prishöjningar. Produktionen har varit stabil.

Efterfrågan är god för träprodukter med stabil efterfrågan och
marknadsbalans på såväl marknader i Europa som i Kina och USA. I
kraft av den starka marknadssituationen har priserna höjts under året
och prishöjningarna har fortsatt under tredje kvartalet.

Efterfrågan på kraftliner har visat en stark tillväxt under flera år.
De drivande krafterna i denna utveckling är e-handel och krav på
förpackningar med hög kvalitet och därmed en ökande efterfrågan på
förpackningsmaterial baserat på färsk fiber (kraftliner). Under 2017
har tre prishöjningar för oblekt kraftliner på sammanlagt 150 Euro
per ton annonserats och dessa genomförs successivt. Prishöjningar har
också skett på vit kraftliner. För tryckpapper är trenden för
efterfrågan fortsatt negativ.

Virkesmarknaden inom SCAs verksamhetsområde är stabil, både vad gäller
pris och utbud.

Massamarknaden är fortsatt stark. Leveranserna till Kina har ökat igen
efter sommaren och efterfrågan är god även på övriga marknader. Flera
pågående kapacitetsutbyggnader har försenats och produktionsproblem i
andra anläggningar har också dragit ner utbudet. Priset i USD på
långfibrig sulfatmassa har ökat i september och ytterligare ökningar
har annonserats från och med oktober.

Långsiktigt har behovet av långfibrig massa ökat med 1,5-2 procent per
år, vilket är bakgrunden till SCAs investering i en utbyggnad av
Östrands massabruk. Projektet innebär att SCAs kapacitet kommer att
fördubblas och tar Östrand till en position som en av de mest
kostnadseffektiva produktionsanläggningarna i världen för långfibrig
sulfatmassa. SCA ger i denna rapport på sidan 6 en mer utförlig
information om projektets investeringsutlägg och kostnadsposition.
Projektet följer plan, både när det gäller tidtabell och kostnad.

INVESTERING I UTÖKAD MASSAKAPACITET I ÖSTRAND
SCA beslutade under 2015 att investera i ökad kapacitet för
massaproduktion vid Östrands massabruk. Den årliga
produktionskapaciteten av blekt sulfatmassa beräknas öka från
nuvarande 430 000 ton till cirka 900 000 ton. Investeringen beräknas
uppgå till 7,8 miljarder SEK.

Totalt uppgår marknaden för avsalumassa till cirka 64 miljoner ton/år,
varav 26 miljoner blekt långfibrig sulfatmassa, 31 miljoner blekt
kortfibrig sulfatmassa och 7 miljoner övrig massa.[1]

Marknadstillväxten för blekt långfibrig sulfatmassa har de senaste tio
åren uppgått till 1,5-2 procent per år, det vill säga en årlig
tillväxt på cirka 0,5 miljoner ton.[2] Tillväxten har varit särskilt
stark inom mjukpapper och förpackningspapper. SCAs uppfattning är att
tillväxten kommer att fortsätta de närmaste åren och att den
utbyggnad av tillverkningskapacitet som pågår för närvarande,
inklusive investeringen i Östrand, behövs för att täcka den växande
efterfrågan.

Projektet går som planerat
Projektet följer investeringsplanen, både avseende tid och kostnad.
Vid utgången av det tredje kvartalet 2017 hade cirka 4,7 miljarder
SEK investerats i Östrand, vilket motsvarar cirka 60 procent av den
totala investeringen. Under resten av 2017 beräknas 1,0 miljarder SEK
investeras, under 2018 ytterligare 1,6 miljarder och resterande 0,5
miljarder SEK under 2019.

Produktionsstarten är beräknad till juni 2018 efter ett förlängt
underhållsstopp på cirka 45 dagar. Under helåret 2018 väntas
produktionskapaciteten för blekt sulfatmassa uppgå till ungefär samma
nivå som för helåret 2017. De förlorade produktionsvolymerna från det
förlängda underhållsstoppet kompenseras av högre kapacitet efter den
planerade driftsättningen i juni.

Tillfälliga projektrelaterade kostnader
Under investeringstiden uppstår projektrelaterade kostnader som
påverkar resultatet negativt. Under perioden är det framför allt
kostnader för extra vedhantering, tillfälligt ökad bemanning för att
möjliggöra utbildning av personal och ökad avskrivningstakt som har
påverkat projektrelaterade kostnader. För helåret 2017 förväntas
projektkostnaderna före skatt uppgå till cirka 150 MSEK, varav
avskrivningar utgör cirka 50 MSEK. Under helåret 2016 uppgick de
projektrelaterade kostnaderna till cirka 75 MSEK, varav avskrivningar
cirka 45 MSEK.

Det förlängda underhållsstoppet i det andra kvartalet 2018 kommer att
medföra ökade underhållskostnader jämfört med ett normalt
underhållsstopp. Under uppstarten kommer de direkta kostnaderna
inledningsvis att vara högre än normalt. Under 2018 kommer
kapitalbindningen i rörelsekapital att öka successivt då lager och
kundfordringar växer på grund av produktionens ökade volymer.

En produktionsanläggning i världsklass
Projektet innebär att SCAs kapacitet fördubblas och kommer att ta
Östrand till en position som en av de mest kostnadseffektiva
produktionsanläggningarna i världen för tillverkning av långfibrig
sulfatmassa.

Enligt uppstartskurvan väntas produktionskapaciteten öka successivt
fram till slutet av 2019. År 2020 beräknas därför bli det första året
med full effekt motsvarande 900 000 ton. Anläggningen i Östrand har
också en tillverkningskapacitet på 100 000 ton/år av CTMP (kemisk
termomekanisk massa) vilken är oförändrad efter investeringen.

Vid fullt kapacitetsutnyttjande väntas Östrands produktionskostnad
exklusive avskrivningar att minska med cirka 350 SEK per ton, främst
relaterat till indirekta kostnader. Detta placerar Östrand i den
bästa kostnadskvartilen bland världens tillverkare av blekt
sulfatmassa.[3]

Avskrivningarna väntas öka med cirka 300 MSEK per år när anläggningen
tagits i drift.

[1,2] Källa: RISI, PPPC, SCA
[3] Källa: Pöyry, SCAs uppskattning

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q3 2017

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna
delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt
finans- och ekonomidirektör Toby Lawton.

Tid: 31 oktober 2017 klockan 10:00
Plats: Kreugersalen. Tändstickspalatset. Västra Trädgårdsgatan 15 i
Stockholm.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går
också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 5052 0337, Storbritannien: +44 (0) 20 7162 9960
eller USA:+1 646 851 2094

Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge "SCA" eller
konferens-id 962913.

Sundsvall, 31 oktober 2017
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)

Ulf Larsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta
Ulf Larsson, VD och koncernchef, +46 (0) 60 19 46 46
Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0) 60 19 31 09
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, + 46 (0) 60 19 34 98
Nils Lindholm, Chef Investor Relations, + 46 (0) 70 585 41 05
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, + 46 (0) 72 211 57 97 (från
och med 1 november)

Notera:
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att
offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk
och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska
versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017
klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas
granskning.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sca/r/delarsrapport-q3-2017,c2379230
http://mb.cision.com/Main/600/2379230/744176.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.