Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-10

SCA: Förändringar i SCAs finansiella rapportering för 2014 till följd av nya och ändrade redovisningsstandarder

Som beskrevs i bokslutsrapporten för 2013 tillämpar SCA från och med
första januari 2014 följande nya och ändrade redovisningsstandarder:
IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 Samarbetsarrangemang, IFRS 12
Upplysningar om andelar i andra företag, IAS 27 separata finansiella
rapporter och IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures.

Dessa standarder tillämpas retroaktivt, vilket innebär att
kassaflöden, resultat- och balansräkningar för 2012 och 2013
omräknats för att reflektera förändringarna i de nya och ändrade
redovisningsstandarderna. Det är främst IFRS 10 Koncernredovisning
och IFRS 11 Samarbetsarrangemang som påverkat omräkningarna. Övriga
standarder bedöms inte ha någon väsentlig effekt på koncernens eller
moderbolagets resultat eller finansiella ställning.

För SCAs del innebär det att några joint ventures har omklassificerats
till dotterbolag. För de joint ventures som inte omklassificerats
till dotterbolag tillämpas kapitalandelsmetoden. Några enstaka bolag
har klassificerats som joint operations för vilka klyvningsmetoden
tillämpas.

Omräknade kassaflöden, resultat- och balansräkningar för 2012 och 2013
följer nedan.

Notera:
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 10 mars 2014, klockan 08.30.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30
Boo Ehlin, chef medierelationer, 08-788 51 36

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi
utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter,
mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100
länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och
Tork samt regionala varumärken som exempelvis Libero, Libresse,
Lotus, Nosotras, Saba, Tempo och Vinda. Som Europas största privata
skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har
omkring 44 000 medarbetare. Omsättningen 2013 var cirka 93 miljarder
kronor (10,7 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt
huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm. Mer information på www.sca.com.

OPERATIV KASSAFLÖDESANALYS
MSEK 1312 1212
Kassamässigt rörelseöverskott 14 004 13 068
Förändring av rörelsekapital -328 1 119
Löpande investeringar, netto -3 489 -3 272
Strukturkostnader m.m. -1 294 -988
Operativt kassaflöde 8 893 9 927

Finansiella poster -1 061 -1 323
Skattebetalning -1 741 -1 265
Övrigt 161 102
Rörelsens kassaflöde 6 252 7 441

Företagsförvärv -5 488 -14 873
Expansionsinvesteringar, -1 906 -1 971
anläggningar
Avyttringar 1 716 17 682
Kassaflöde före utdelning 574 8 279
Utdelning -3 303 -3 089
Kassaflöde efter utdelning -2 729 5 190
Nettokassaflöde från 0 468
avyttringsgrupp
Nettokassaflöde -2 729 5 658

Nettolåneskuld vid periodens -33 063 -36 820*
början
Nettokassaflöde -2 729 5 658
Omvärderingar mot eget kapital 2 176 -1 787
Valutaeffekter -117 -114
Effekt av omklassificering av -186 0
operativ skuld till
nettolåneskuld**
Nettolåneskuld vid periodens slut -33 919 -33 063
Skuldsättningsgrad, ggr 0,50 0,54
Skuldbetalningsförmåga, % 38 38
*Inklusive avyttringsgrupp
** Avsättning för löneskatt har
omklassificerats till
nettolåneskuld enligt IAS 19.

RAPPORT ÖVER RESULTAT
MSEK 1312 1212
Nettoomsättning 92 873 89 229
Kostnad för sålda varor 1) -69 585 -67 035
Bruttoresultat 23 288 22 194
Försäljnings- och administrationskostnader 1) -13 122 -13 323
Jämförelsestörande poster 2) -1 239 -2 614
Intäkter från andelar i intresseföretag 215 169
Rörelseresultat 9 142 6 426
Finansiella poster -1 061 -1 323
Resultat före skatt 8 081 5 103
Skatter -2 220 -364
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 5 861 4 739
Periodens resultat från avyttringsgrupp 0 503
Periodens resultat 5 861 5 242
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 5 546 4 956
Minoritetsintressen 315 286
Resultat per aktie, SEK - moderbolagets
aktieägare total verksamhet
- före utspädningseffekter 7,90 7,06
- efter utspädningseffekter 7,90 7,06
Resultat per aktie, SEK - moderbolagets
aktieägare exklusive verksamhet under avyttring
- före utspädningseffekter 7,90 6,34
- efter utspädningseffekter 7,90 6,34
Beräkning av resultat per aktie 1312 1212
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 5 546 4 956

Medelantal aktier före utspädning, miljoner 702,3 702,3
Medelantal aktier efter utspädning, miljoner 702,3 702,3
1) Varav avskrivningar -5 005 -4 993
2) Fördelning jämförelsestörande poster
Fördelning omstruktureringskostnader med
mera per funktion
Kostnad för såld vara -288 -300
Försäljnings- och administrationskostnader -740 -982
Nedskrivningar m.m. -211 -1 332
Total jämförelsestörande poster -1 239 -2 614
Bruttomarginal 25,1 24,9
Rörelsemarginal 9,8 7,2
Finansnettomarginal -1,1 -1,5
Vinstmarginal 8,7 5,7
Skatter -2,4 -0,4
Nettomarginal * 6,3 5,3
* Exklusive periodens resultat från avyttringsgrupp
Exklusive omstruktureringskostnader: 1312 1212
Bruttomarginal 25,1 24,9
Rörelsemarginal 11,2 10,1
Finansnettomarginal -1,1 -1,5
Vinstmarginal 10,1 8,6
Skatter -2,8 -0,8
Nettomarginal * 7,3 7,8
* Exklusive periodens resultat från avyttringsgrupp

BALANSRÄKNING FÖR
KONCERNEN
MSEK 31 december 2013 31 december 2012

Tillgångar
Goodwill 13 785 12 349
Övriga immateriella 8 136 5 580
tillgångar
Materiella 81 544 75 274
anläggningstillgångar
Aktier och andelar 1 072 2 317
Långfristiga finansiella 3 190 3 577
tillgångar
Övriga långfristiga 1 819 996
fordringar
Summa 109 546 100 093
anläggningstillgångar

Rörelsefordringar och 31 077 29 736
varulager
Kortfristiga finansiella 536 401
tillgångar
Anläggningstillgångar 32 1 937
som innehas för
försäljning
Likvida medel 3 785 2 118
Summa 35 430 34 192
omsättningstillgångar
Summa tillgångar 144 976 134 285

Eget kapital
Eget kapital, 63 271 59 706
moderbolagets aktieägare
Minoritetsintressen 4 540 1 993
Summa eget kapital 67 811 61 699

Skulder
Avsättningar för 2 548 4 820
pensioner
Övriga avsättningar 10 531 9 207
Långfristiga finansiella 28 703 24 077
skulder
Övriga långfristiga 593 1 022
skulder
Summa långfristiga 42 375 39 126
skulder

Kortfristiga finansiella 10 009 10 105
skulder 1)
Rörelseskulder 24 781 23 355
Summa kortfristiga 34 790 33 460
skulder
Summa skulder 77 165 72 586
Summa eget kapital och 144 976 134 285
skulder

1) Kontrakterade
kreditlöften uppgår till
18 186 MSEK,
varav outnyttjade 18 186
MSEK.

Skuldsättningsgrad, ggr 0,50 0,54
Synlig soliditet 44% 44%
Avkastning på sysselsatt 10% 8%
kapital
Avkastning på eget 9% 9%
kapital
Exklusive
jämförelsestörande
poster:
Avkastning på sysselsatt 11% 10%
kapital
Avkastning på eget 11% 12%
kapital

Eget kapital per aktie, 96 88
SEK
Sysselsatt kapital 101 730 94 762
- varav rörelsekapital 7 740 7 125

Avsättningar för
strukturkostnader ingår
i
balansräkningen enligt
följande:
- Övriga avsättningar * 416 616
- Rörelseskulder 786 630
*) varav avsättningar 292 482
för skatterisker

Nettolåneskuld 33 919 33 063
Eget kapital 67 811 61 699

NETTOOMSÄTTNING
MSEK 1312 1212 2013:4 2013:3 2013:2 2013:1
Personliga 29 736 29 084 7 578 7 382 7 475 7 301
hygienprodukter
Mjukpapper 48 096 43 476 12 357 11 910 11 9...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.