Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-21

SCA: Halvårsrapport 2017

1 JANUARI - 30 JUNI 2017
(jämfört med samma period föregående år)

Aktierna i avvecklade verksamheten Essity (hygienverksamheten) delades
ut till SCAs aktieägare under perioden och Essity noterades på Nasdaq
Stockholm den 15 juni. Periodens resultat består till största del av
en resultateffekt från utdelningen av Essityaktierna med 136 914
MSEK. Utdelningen är en engångshändelse. I denna rapport beskrivs
endast SCAs kvarvarande verksamhet (skogsindustriverksamheten) om
inte annat anges.

· Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 8 191 (7 665) MSEK
· Justerat EBITDA ökade med 2 procent till 1 634 (1 602) MSEK
· Justerad EBITDA marginal blev 19,9 (20,9) procent
· Justerat rörelseresultat blev 1 062 (1 039) MSEK
· Rörelseresultatet blev 949 (1 158) MSEK
· Periodens resultat från kvarvarande verksamhet blev 651 (914) MSEK
· Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet blev 0,93 (1,30)
SEK

· Operativt kassaflöde från kvarvarande verksamhet blev 906 (1 340)
MSEK

BOKSLUTSKOMMENTAR

Den vid årsstämman beslutade delningen av SCA i två börsnoterade
företag har genomförts. Aktieägarna har för varje aktie i SCA
erhållit en ny aktie i det globala hygien- och hälsoföretaget Essity.
SCA är därmed ett fokuserat och kostnadseffektivt skogs- och
skogsindustriföretag.

Det redovisade resultatet för andra kvartalet 2017 är starkt påverkat
av omfattande planerade underhållsstopp vid flera av SCAs industrier.
Likaså har resultatet belastats av kostnader för den nyligen
genomförda bolagsdelningen, samt av det pågående stora
investeringsprojektet vid Östrands massabruk. Underliggande resultat
är stabilt.

Generellt är marknadsläget för skogsindustriella produkter relativt
starkt med en god efterfrågesituation i såväl Kina och Nordamerika
som i Europa. Undantaget är tryckpapper där läget påverkas negativt
av fortsatt strukturell nedgång.

Försörjningsläget för vedråvara är balanserat i SCAs
verksamhetsområde, vilket också ger en stabil råvarumarknad.

Inom segmentet Trä är marknadsbalansen stark med en god underliggande
efterfrågan och priserna har successivt stigit. Marknaden drivs av en
fortsatt hög nivå på byggverksamhet i USA och av en stor efterfrågan
på trävaror i Kina. Även Europa har en stark marknad, där inte minst
efterfrågan i byggvaruhandeln har visat fortsatt god tillväxt.

Marknaden för kraftliner har haft en stark tillväxt under de senaste
åren och inledningen av 2017 har inte utgjort något undantag.
Bakomliggande faktorer är bland annat en växande internethandel och
ökande krav på förpackningarnas kvalitet, vilket ger en ökad
preferens för kraftliner, d v s förpackningsmaterial baserat på färsk
fiber. Prishöjningar har i steg genomförts det senaste halvåret och
en ytterligare ökning av priset för oblekt kraftliner har annonserats
för augusti.

Massamarknaden har utvecklats väl under det första halvåret, med stark
efterfrågan i Kina och god efterfrågan på övriga marknader.
Marknadsläget kännetecknas av stabilt pris och stabila volymer och
ännu märks ingen väsentlig lageruppbyggnad till följd av ökad
tillverkningskapacitet. En försvagad dollar har dock på senare tid
medfört lägre leveranspriser i svenska kronor.

Mot bakgrund av ett stabilt och långsiktigt ökande behov av långfibrig
massa från framför allt mjukpappers- och förpackningsproducenter
beslöt SCA i augusti 2015 att investera 7,8 miljarder kronor i en
utbyggnad av Östrands massabruk. Projektet innebär att Östrands
kapacitet fördubblas och kommer att ta Östrand till en position som
ett av de mest kostnadseffektiva bruken i världen för tillverkning av
långfibrig sulfatmassa. Projektet följer plan både avseende tid och
kostnad.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS HALVÅRSRAPPORT 2017

Halvårsrapporten publiceras den 21 juli 2017, omkring kl 08:00 och
följs av en presskonferens kl 10:00.

Vid presskonferensen kommer vd och koncernchef Ulf Larsson och finans-
och ekonomidirektör Toby Lawton att presentera och svara på frågor om
rapporten.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går
också att deltaga via telefon, ring +44 (0) 20 7162 9960 eller +1 646
851 2094 eller + 46 (0) 8 5052 0337. Ring i god tid innan konferensen
börjar. Uppge "SCA" eller konferens id 962387.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Larsson, vd och koncernchef, +46 (0) 60 19 46 46
Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0) 60 19 31 09
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, + 46 (0) 60 19 34 98
Nils Lindholm, Chef Investor Relations, + 46 (0) 70 585 41 05

Notera:
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att
offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk
och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska
versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 klockan
08:00 CET. Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning.

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, + 46 (0) 60 19 34 98

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sca/r/halvarsrapport-2017,c2314989
http://mb.cision.com/Main/600/2314989/703012.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.