Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-10

ScandBook: Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag

Aktieägarna i ScandBook Holding AB (publ), org. nr. 556708-2911,
kallas härmed till årsstämma

torsdagen den 11 maj 2017, kl 15.00, Lövåsvägen 24, Falun. För
intresserade aktieägare visas fabriken kl.13.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga skall: dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 5 maj 2017,
dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman till bolaget senast
fredagen den 5 maj 2017.

Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress: ScandBook
Holding AB, Årsstämma, Box 734, 791 29 Falun, per telefon 023-76 59
00 (vardagar mellan 09:00 16:00), per fax 023-76 59 50 eller genom
e-post på adress arsstamma@scandbook.se Vid anmälan skall uppges
namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer,
registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som
företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.

Fullmakten bör översändas till bolaget i förväg. Observera att
fullmakten måste inges i original och

således ej kan insändas per fax eller via e-post. Den som företräder
juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.
Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.scandbook.se .
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, utöver anmälan om deltagande i
stämman, tillfälligt införas i eget namn i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken

(s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
fredagen den 5 maj 2017, då sådan registrering senast måste vara
verkställd.

I bolaget finns per den 5 maj 2017 totalt 6 745 373 aktier, varav
stamaktier 4 596 632 och preferensaktier 2 148 741. Vid omröstning på
årsstämma har stamaktierna röstvärde 10 och preferensaktierna
röstvärde 1.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen

och koncernrevisionsberättelsen.

7. VD:s anförande och frågor från aktieägarna.

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen och

fastställande av avstämningsdag för utdelningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.

11. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.

12. Fastställande av antal styrelsemedlemmar.

13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna.

14. Fastställande av arvode till revisorn.

15. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor. Valet föregås
av att stämmoordföranden

lämnar uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i
andra företag.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

17. Beslut om valberedning.

Förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som består av Odd Rune Austgulen (valberedningens
ordförande), Carina Heilborn och Pär Nilsson, föreslår att Odd Rune
Austgulen väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 9. Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning på 1,4 mkr till preferensaktier och
ingen utdelning till stamaktier och att avstämningsdag skall vara
måndagen den 15 maj 2017. Om stämman beslutar i enlighet med
förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear
Sweden AB torsdagen den 18 maj 2017

Punkterna 12- 15. Arvoden, val av styrelse och styrelseordförande samt
revisor

Valberedningen föreslår följande: Antalet styrelseledamöter skall vara
sex (6). Arvode till styrelsens

ledamöter inklusive ordförande skall liksom föregående år utgå med 100
000 kronor. Omval föreslås av styrelseledamöterna Odd Rune Austgulen,
Håvard Grjotheim, Carina Heilborn, Dag Klackenberg, Pär Nilsson och
Jon Østbø. Valberedningen föreslår att stämman väljer Odd Rune
Austgulen till ordförande i styrelsen.

Till revisor i Bolaget för en mandattid om ett år föreslås omval av
Ernst & Young AB. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning inom ramen för offert

Punkt 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare som väsentligen
överensstämmer med de riktlinjer som hittills har tillämpats.
Riktlinjerna ska tillämpas i de avtal som härefter ingås.

Ersättning till ledande befattningshavare kan utgöras av fast lön,
rörlig lön och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda
ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå
i relation till befattning, prestation, ansvar och befogenheter. Den
rörliga lönen skall utgöras av resultatbaserad ersättning och baseras
på i förhand uppsatta och väl definierade mål. Den rörliga lönen
skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta lönen. Den skall
inte heller vara pensionsgrundande om detta inte godkänts av
styrelsen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte
överstiga tolv månadslöner för befattningshavarna. Anställningsavtal
bör inte innehålla villkor om avgångsvederlag, såvida detta inte
godkänts av styrelsen. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns-
eller avgiftsbestämda eller en kombination därav. Utöver ovan angiven
ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller
aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen skall äga rätt att
frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 17. Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman ska uppdra åt styrelsens
ordförande att utse en valberedning bestående av representanter för
envar av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget.
Ordförande i valberedningen föreslås vara den som är vald till
styrelseordförande i bolaget.

Arvode till ledamöterna i valberedningen utgår ej. Valberedningens
uppgift skall vara att inför bolagsstämma, där val skall ske av
styrelseledamot, styrelseordförande och i förekommande fall revisor
eller där beslut skall fattas om arvode till styrelseledamöter och i
förekommande fall revisor, framlägga förslag till sådana beslut.
Vidare skall valberedningen lämna förslag till ordförande på
årsstämma samt arbeta fram förslag till beslut om valberedning att
föreläggas den årsstämma som sammankallas 2018.

Övrig information

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid
årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bedömningen av bolagets ekonomiska situation enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Fullständiga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag
avseende punkterna 12-17 kommer senast den 27 april 2017 att finnas
tillgängliga hos: ScandBook Holding AB, Lövåsvägen 24, Box 734, 791
29 Falun, telefon: 023-76 59 00 och sänds utan kostnad till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Årsredovisningen
publiceras även på ScandBooks hemsida, www.scandbook.se , i
PDF-format.

Falun i april 2017

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paulius Juska, VD ScandBook Holding AB, telefon 370 68606069,
paulius.juska@scandbook.lt

Om ScandBook

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och
dotterbolagen ScandBook AB och ScandBook UAB, där moderbolaget
bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook AB producerar
limbundna böcker, främst bestående av skönlitteratur i både hårdband
och mjukband, ScandBook UAB producerar främst pocketböcker men gör
även bokdisplayer. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och
tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder
ScandBookAB och ScandBook UAB specialeffekter och ytbehandlingar av
trycksaker. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen
internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och
pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en
stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och
kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens
förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad
leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov
för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet
SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer
information om bolaget finns på www.scandbook.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandbook/r/kallelse-till-arsstamma-i-scandboo...
http://mb.cision.com/Main/1720/2234190/654313.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.