Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-06-02

ScandBook: ScandBook förvärvar PRINT IT - bildar ledande bokproducent i Nordeuropa

Falun, 3 juni 2015

Styrelserna för ScandBook Holding AB publ. (ScandBook) och Print-it
UAB (Print it) offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en
transaktion där ScandBook förvärvar aktierna i Print it.
Transaktionen som skapar en av norra Europas ledande bokproducenter
motiveras av en stark industriell logik, då ScandBook och Print it
kompletterar varandra väl avseende teknisk expertis,
tjänsteerbjudande, kundbas och geografisk täckning. ScandBook och
Print it hade under den senaste tolvmånadersperioden en sammanlagd
omsättning på närmare 300 miljoner svenska kronor.

Transaktionens genomförande är villkorad av godkännande från extra
bolagsstämma som kommer att sammankallas snarast.

ScandBook och Print it är idag var för sig två ledande nordeuropeiska
bokproducenter. Samgåendet ger den nya koncernen en ytterligare
förstärkt marknadsposition och skapar förutsättningar för betydande
samordningsfördelar.

· Den nya koncernen har möjligheter att erbjuda kunderna ett bredare
produktutbud och skapar förutsättningar för en långsiktigt
konkurrenskraftig nordeuropeisk bokproducent med specialiserade
produktionsanläggningar.

· Print its omsättning under 2014 uppgick till motsvarande ca 130
miljoner kronor. ScandBooks omsättning under samma period uppgick
till ca 170 miljoner kronor.

· Transaktionen genomförs så att ScandBook förvärvar ca 99,9 % av
aktierna i Print it. Köpeskillingen erläggs med nyemitterade stam-
respektive preferensaktier i Scandbook Holding AB. ScandBook
förbinder sig att offerera minoritetsägarna i Print it lika villkor.

· I och med transaktionen blir Print its nuvarande huvudägare Auris
Holding AS största enskilda ägare i ScandBook med ca 29 % av rösterna
och ca 48 % av kapitalet.

· ScandBook's VD, Magnus Breitenstein blir VD i den nya koncernen.
Magnus Breitenstein, VD i ScandBook:

Marknaden för produktion av böcker genomgår stora förändringar med ny
teknik som skapar både möjligheter och utmaningar. Det förestående
samgåendet med Print it, i kombination med investering i digital
tryckteknik, ger oss förutsättningar att erbjuda kunderna snabb,
flexibel och kostnadseffektiv produktion av böcker, samtidigt som
servicens andel av vår omsättning ökar. Detta skapar goda
förutsättningar för en långsiktigt konkurrenskraftig nordeuropeisk
bokproducent nära kunder och leverantörer av papper.

Odd Rune Austgulen, styrelseordförande och huvudägare i Print it:

Vi har stark tro på den industriella ändamålsenligheten i samgåendet
av dessa två företag som kompletterar varandra väl. ScandBook har sin
styrka i inbundna böcker, medan Print it har sin styrka i pocket.
Företagen har dessutom en betydande överlappning inom kundbasen.

Vi förväntar oss synergier både inom produktion och på marknadssidan,
genom att den sammanslagna organisationen kan arbeta mer effektivt.

Affärens struktur, med betalning i nyemitterade aktier, gör att man
skapar ett finansiellt starkt bolag med mycket låg skuldsättningsgrad
och hög soliditet.

Bakgrund och motiv till samgåendet

ScandBooks huvudmarknader är Sverige, Norge, Danmark, Finland.
Dessutom har företaget kunder i Tyskland, Storbritannien och på
Irland. Företagets produktion av svartvita hårdbundna, böcker samt
pocketböcker sker i Falun. ScandBook's affärsidé är att skapa
lönsamhet genom att vara kundens förstahandsval som samarbetspartner.
Visionen är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett
helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov.

För att uppnå detta har ScandBook lagt fast följande strategi:

· Att vara den mest kostnadseffektiva producenten av såväl hård- som
mjukinbundna svartvita böcker på den nordiska marknaden

· Att erbjuda kunderna marknadens mest flexibla och effektiva
leveranser

· Att successivt expandera erbjudandet genom både organisk tillväxt
och förvärv

· Att kontinuerligt utveckla och bredda tjänsteutbudet
· Att arbeta med en tydlig miljöprofil
Print it's huvudmarknader är Norge, Sverige, Finland och Danmark.
Dessutom sker försäljning till alla Baltiska länder och Polen. De
moderna produktionsanläggningarna ligger i Klaipeda i Litauen.
Företaget är känt framför allt för flexibel och kostnadseffektiv
produktion av pocketböcker, men också för en betydande
hårdbandsproduktion. Print it producerar dessutom displayer och annat
arbetsintensivt marknadsföringsmaterial för förlagen. Fastigheterna
är logistiskt gynnsamt placerade med tanke på arbetskraft,
sjötransport till Skandinavien samt landsvägstransport till
närområdet i Europa.

Transaktionen med Print it ligger väl i linje med ScandBooks strategi.
Sammantaget bedömer företagsledning och styrelserna att samgåendet
kommer att ge den nya koncernen både ökad konkurrenskraft och en
förstärkt marknadsposition.

Den nya koncernen

Personal och omsättning

Den nya koncernen hade under 2014 en kombinerad omsättning om ca 300
miljoner kronor med totalt ca 220 anställda i Sverige och Litauen.

Kunder och produkter

Det utvidgade nya Scandbook kommer att ha en förstärkt
marknadsposition med kundrelation till praktiskt taget alla de större
förlagen i Norden. Alla typer av svartvita böcker kan produceras i
ett brett spann av upplagor.

Produktionsenheter och maskinpark

Vid produktionsenheterna i Falun och Klaipeda förfogar bolaget över
7st rotationspressar, både för offset- och digitaltryck. En gedigen
maskinpark för inbindning av böcker i hårdband och mjukband finns att
tillgå på bägge enheterna. Marknadens behov av specialeffekter för
pärmar och omslag kan tillfredställas internt.

Ledning

ScandBooks VD, Magnus Breitenstein, blir koncernchef och VD i den nya
koncernen. Ragnar Iversen, grundare av Print it, blir
Marknadsdirektör med ansvar för export och integration. I övrigt sker
inga förändringar i de respektive företagens ledningar.

Synergier

ScandBook och Print it bedömer att det finns möjlighet att uppnå
betydande synergier tack vare transaktionen. Synergier bedöms kunna
realiseras genom såväl kostnadsbesparingar via samordningsfördelar
som genom ökade intäkter från de båda företagens samlade
kunderbjudande. På sikt bedöms synergierna komma att få en betydande
effekt på den nya koncernens resultat.

Finansiell information

Den finansiella information som presenteras nedan har inte reviderats
eller granskats av bolags revisorer. Informationen är hämtad ur
respektive bolags redovisningar. Informationen utgör en ren
sammanläggning av denna finansiella information för de olika
verksamheterna i syfte att illustrera den sammanslagna ScandBook -
Print it koncernen.

Kombinerade siffror i miljoner svenska kronor

+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Omsättning |254,3|272,5|267,2|291,2|297,5|
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|EBITDA |39,5 |45,5 |24,9 |36,1 |27,5 |
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Nettovinst |10,6 |16,5 |6,6 |13,6 |7,3 |
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Resultat per aktie |1,57 |2,45 |0,98 |2,02 |1,09 |
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|(efter full konvertering)| | | | | |
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+

För 2015 bedöms ett något förbättrat resultat, före beaktande av
eventuella synergieffekter och integrationskostnader.
Synergieffekterna förväntas att realiseras huvudsakligen från år 2016
och därefter förutses en successivt stigande lönsamhet med starka
kassaflöden.

Genom att förvärvet sker med betalning i nyemitterade aktier kommer
det utvidgade Scandbooks soliditet väsentligt att förstärkas proforma
från en redan god nivå.

Extra bolagsstämma

Styrelsen för ScandBook har beslutat kalla till extra bolagsstämma i
början av juli 2015. Den extra bolagsstämman föreslås bland annat
godkänna styrelsens förslag om förvärv av Print it, villkorat godkänd
due dilligence, samt bemyndiga ScandBook's styrelse att genomföra en
apportemission. Styrelsen för ScandBook rekommenderar enhälligt
aktieägarna i ScandBook att besluta i enlighet med styrelsens
förslag.

Stöd från aktieägare

ScandBooks nuvarande huvudägare, Peter Gyllenhammar AB har tillsammans
med styrelseledamoten och delägarenPär Nilssonställt sig positiva
till förslaget och har gentemot styrelsen bekräftat att man på
stämman kommer att rösta för förslaget.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Breitenstein, VD ScandBook Holding AB, telefon 070-401 85 36,
magnus.breitenstein@scandbook.se

Om ScandBook

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och
dotterbolaget ScandBook AB där moderbolaget bedriver
koncernadministrativa uppgifter för dotterbolaget. ScandBook AB
producerar limbundna böcker, främst bestående av skönlitteratur.
Bolaget fokuserar huvudsakligen på svartvitt tryck av böcker med hård
pärm, så kallade hårdbandsböcker. I november 2009 utökades
produktutbudet till att även innefatta produktion av pocketböcker.
Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar
av trycksaker. ScandBook kan genomföra samtliga moment i
tillverkningen av produkterna internt, innefattande ett stort antal
delmoment för att kunna tillmötesgå kundens varierande önskemål. Med
andra ord kontrollerar ScandBook allt ifrån sättning och pappersval
till slutkvalitet på den färdiga produkten samt distributionen. Detta
är en stor konkurrensfördel då det innebär kortare ledtider och
kostnadsbesparingar.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens
förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad
leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov
för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet
SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer
information om bolaget finns på www.scandbook.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandbook/r/scandbook-forvarvar-print-it--bild...
http://mb.cision.com/Main/1720/9785746/387589.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.