Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-14

Scandi Standard: Kallelse till årsstämma i Scandi Standard AB (publ)

Scandi Standard AB (publ), 556921-0627, håller årsstämma fredagen den
15 maj 2020 kl. 09.00 i Axel Wenner-Gren Salen, Wennergren Center,
Sveavägen 166 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl.
08.30.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV RISK FÖR SPRIDNING AV
CORONAVIRUSET

Vid tiden för utfärdandet av denna kallelse bedömer
Folkhälsomyndigheten att risken för spridning av coronaviruset
(COVID-19) är mycket hög. För att minska den allmänna smittorisken är
den nuvarande rekommendationen från myndigheten att undvika
folksamlingar och trängsel.

Bolaget lägger stor vikt vid dess aktieägares och personals
välbefinnande samt aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter
på årsstämman. Med anledning av detta kommer bolaget att vidta
följande säkerhetsåtgärder i syfte att minska risken för spridning av
coronaviruset på årsstämman:

· Årsstämman kommer att vara så effektiv och koncis som möjligt.
· Det kommer inte vara några utställningar eller informella möten
med bolagets representanter i samband med årsstämman. Deltagandet
från bolaget (inklusive styrelseledamöter och koncernledning) kommer
att vara begränsat till ett minimum.

· Mat eller dryck kommer inte att serveras före, under eller efter
årsstämman.

· Aktieägarna ges möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman
per post.

Bolaget vill understryka att aktieägare som känner sig oroliga för
smittspridning har möjlighet att undvika att närvara vid årsstämman
personligen och i stället utöva sin rösträtt per post (se avsnittet
"Poströstning" nedan) alternativt utse ett ombud som kan rösta för
deras räkning (se avsnittet "Ombud och fullmaktsformulär" nedan).
Bolaget rekommenderar poströstning för alla som uppvisar
sjukdomssymptom eller som har varit i kontakt med personer som
uppvisar sjukdomssymptom eller som tillhör en riskgrupp.

Omfattningen av den fortsatta spridningen av coronaviruset är alltjämt
svår att bedöma och bolaget följer utvecklingen noggrant. Om
ytterligare ändringar rörande årsstämman behöver vidtas kommer
information om detta att publiceras på bolagets webbplats,
www.scandistandard.com.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i årsstämman ska:

a. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken fredagen den 8 maj 2020 (avstämningsdagen är lördagen den
9 maj 2020), och

b. anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 11
maj 2020.

Anmälan om deltagande kan göras per telefon på 08-402 90 55 vardagar
mellan kl. 09.00 och 16.00 eller på bolagets webbplats,
www.scandistandard.com. Anmälan kan även göras skriftligen till
Scandi Standard AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall,
antalet biträden (högst två).

Årsstämman hålls på svenska.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att få delta i årsstämman måste den som låtit förvaltarregistrera
sina aktier, utöver att anmäla sig, låta registrera aktierna i eget
namn så att han eller hon är registrerad i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020 (avstämningsdagen är
lördagen den 9 maj 2020). Sådan registrering kan vara tillfällig.
Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som
förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton
(ISK).

POSTRÖSTNING

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid årsstämman per post. Vid
poströstning ska aktieägare använda det formulär för poströstning och
följa bolagets anvisningar som finns tillgängliga på bolagets
webbplats, www.scandistandard.com. Observera att poströster måste
vara bolaget tillhanda på den adress som anges i
poströstningsformuläret senast måndagen den 11 maj 2020.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin
rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget
tillhanda på Scandi Standard AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box
191, 101 23 Stockholm senast måndagen den 11 maj 2020. Observera att
särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även
om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud.
Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets webbplats,
www.scandistandard.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av styrelsearvoden
10. Val av styrelse
Valberedningens förslag till val av styrelse:
a) Per Harkjaer
b) Michael Parker
c) Karsten Slotte
d) Heléne Vibbleus
e) Öystein Engebretsen
f) Vincent Carton
g) Henrik Hjalmarsson

Valberedningens förslag till val av styrelseordförande:

h. Per Harkjaer

11. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av revisorsarvoden
13. Val av revisionsbolag eller revisorer
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om:

a. långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2020)
b. bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna
aktier

c. överlåtelse av egna aktier
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier

17. Beslut om ändringar i instruktionen för valberedningen
18. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Björn Svensson väljs som
ordförande vid stämman.

Punkt 7 b): Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att vinstutdelning inte ska utgå och att
utdelningsbara medel ska överföras i ny räkning.

Punkt 8: Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som väljs av
årsstämman ska vara sju utan suppleanter.

Punkt 9: Fastställande av styrelsearvoden

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelseledamöterna för
tiden fram till nästa årsstämma.

Arvodet till styrelsens ordförande ska uppgå till 700 000 kronor (690
000 kronor) och det individuella arvodet som ska utgå till övriga
icke anställda styrelseledamöter som har valts av årsstämman ska
uppgå till 360 000 kronor (345 000 kronor).

Valberedningen föreslår att arvodet till ledamöterna i styrelsens
utskott, för tiden fram till nästa årsstämma, ska utgå med högst 420
000 kronor. Detta innefattar ett individuellt årligt arvode om 150
000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor
till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet
samt 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 30 000
kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i
ersättningsutskottet.

Punkt 10: Val av styrelse

Valberedningen föreslår att följande personer väljs för tiden fram
till slutet av nästa årsstämma:

Styrelseledamöter:

a. Per Harkjaer (omval)
b. Michael Parker (omval)
c. Karsten Slotte (omval)
d. Heléne Vibbleus (omval)
e. Öystein Engebretsen (omval)
f. Vincent Carton (omval)
g. Henrik Hjalmarsson (nyval)

Styrelseordförande:

h. Per Harkjaer (omval)

Information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive en presentation av de
föreslagna styrelseledamöterna och en bedömning av deras oberoende i
förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare,
finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.scandistandard.com.

Punkt 11: Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan
revisorssuppleant.

Punkt 12: Fastställande av revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

Punkt 13: Val av revisionsbolag eller revisorer

Valberedningen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs
till revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Punkt 14: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för ersättning till
bolagets ledande befattningshavare ska tillämpas på ersättningar som
bolaget avtalar om efter årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte
ersättningar som bolagsstämman beslutar om.

Generella principer för ersättningar och andra villkor

Med ledande befattningshavare avses i dessa riktlinjer verkställande
direktören för bolaget samt de vid var tid till verkställande
direktören eller CFO rapporterande cheferna i bolaget eller andra
koncernbolag som också ingår i koncernledningen samt
styrelseledamöter i bolaget som har ingått ett anställningsavtal
eller konsultavtal med bolaget eller ett koncernbolag.

Bolagets ersättningsprinciper och -policyer ska säkerställa
ansvarsfulla och hållbara ersättningsbeslut som stödjer bolagets och
koncernens strategi, långsiktiga intressen och hållbara
affärsmetoder. Löner och andra anställningsvillkor i bolaget och
koncernen ska vara adekvata för att bolaget och koncernen ska ha
möjlighet att behålla och rekrytera kompetenta ledande
befattningshavare till en rimlig kostnad. Ersättningar till ledande
befattningshavare ska bestå av en fast lön, rörlig lön, pension och
övriga förmåner samt vara baserade på prestation, konkurrenskraft och
skälighet.

Principer för fast ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.