Du är här

2017-08-23

Scandi Standard: Rapport för andra kvartalet 2017

· Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 621,8 (1 503,5) MSEK
och med 6 procent i konstant valuta. Alla länderna bidrog till
ökningen.

· Justerat rörelseresultat* minskade till 70,0 (74,3) MSEK,
motsvarande en marginal på 4,3 (4,9) procent. Det justerade
rörelseresultatet* förbättrades i Danmark, Norge och Finland, men
minskade i Sverige. Justerad EBITDA* var oförändrad jämfört med
föregående år.

· Fågelinfluensan påverkade det justerade rörelseresultatet*
negativt i kvartalet med cirka 13 MSEK, som kan hänföras till Sverige
och Danmark.

· Periodens resultat minskade till 33,3 (38,8) MSEK och resultatet
per aktie var 0,56 (0,65) SEK.

· Operativt kassaflöde uppgick till -5,3 (33,1) MSEK negativt
påverkat av främst en sämre utveckling av rörelsekapitalet jämfört
med föregående år. Den räntebärande nettoskulden uppgick till 1 618,8
(1 486,6) MSEK.

· Den extra bolagsstämman den 15 augusti 2017 bemyndigade
nyemissionen av aktier som krävs för att fullfölja förvärvet av Manor
Farm, som förväntas slutföras den 28 augusti 2017 .

MSEK Kv2 Kv2 Förändring H1 H1 Förändring Rullande 2016
2017 2016 2017 2016 12 m
Nettoomsättning 1 621, 1 503, 8% 3 215, 2 889, 11% 6 293,1 5 967,

8 5 6 9 4
Justerad EBITDA* 123,9 123,4 0% 236,7 238,5 -1% 449,9 451,6
Av och -53,9 -48,9 10% -107,4 -96,6 11% -212,1 -201,3
nedskrivningar

Justerat 70,0 74,3 -6% 129,3 142,6 -9% 238,3 251,6
rörelseresultat*
Jämförelsestörande -7,8 - -9,0 -1,1 -21,3 -13,4
poster
Rörelseresultat 62,2 74,3 -16% 120,3 141,5 -15% 217,0 238,2
Finansiella -9,1 -24,5 -63% -28,1 -37,7 -25% -61,7 -71,3
intäkter och
kostnader
Resultat efter 53,1 49,9 6% 92,2 103,8 -11% -155,3 -166,9
finansnetto

Skatt på periodens -19,9 -11,1 79% -29,1 -22,7 28% -41,9 -35,5
resultat
Periodens resultat 33,3 38,8 -14% 63,2 81,1 -22% 113,5 131,4
Justerad EBITDA 7,6% 8,2% - 7,4% 8,3% - 7,1% 7,6%
-marginal*
Justerad 4,3% 4,9% - 4,0% 4,9% - 3,8% 4,2%
rörelsemarginal*
Resultat per 0,56 0,65 -14% 1,06 1,36 -22% 1,41 2,21
aktie, SEK
Justerad 9,1% 11,8% - 9,1% 11,8% - 9,1% 10,3%
avkastning på
sysselsatt
kapital*
Avkastning på eget 23,5% 29,1% - 23,5% 29,1% - 23,5% 33,0%
kapital
Operativt -5,3 33,1 - -0,3 68,6 - 37,4 112,7
kassaflöde
Nettoskuld 1 618, 1 486, 9% 1 618, 1 486, 9% 1 618,8 1 515,

8 6 8 6 4

*Justerat för jämförelsestörande poster, se sid 4.

Scandi Standard är den största producenten av kycklingbaserade
livsmedelsprodukter i Norden med ledande positioner i Sverige,
Danmark och Norge. Bolaget producerar, marknadsför och säljer kylda
och frysta produkter under varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte
Hane, Vestfold Fugl, Ivars, Chicky World och Naapurin Maalaiskana
samt för kunders varumärken. För mer information se
www.scandistandard.com

Koncernchefen kommenterar kvartalet
Nettoomsättningen ökade andra kvartalet med 8 procent jämfört med
samma period föregående år till totalt 1 621,8 MSEK. Alla länderna
bidrog till tillväxten.

Det är glädjande att rapportera att det justerade rörelseresultatet
visade en förbättring med 10,7 MSEK från årets första kvartal, varav
cirka hälften berodde på en mindre negativ påverkan av
fågelinfluensan. Det justerade rörelseresultatet uppgick i kvartalet
till 70,0 MSEK jämfört med 74,3 MSEK andra kvartalet föregående år
och 59,3 MSEK första kvartalet 2017. Justerad EBITDA var oförändrad
jämfört med andra kvartalet föregående år.

Det justerade rörelseresultatet för kvartalet påverkades negativt av
fågelinfluensan med cirka 13 MSEK, varav 11 MSEK i Sverige och 2 MSEK
i Danmark. Ett nytt fall av fågelinfluensa upptäcktes under andra
kvartalet i en kommersiell flock i Sverige och handelsrestriktionerna
för svenska kycklingprodukter förväntas därmed vara kvar under en tid
framöver med åtföljande negativ påverkan på rörelseresultatet. Då
restriktionerna har lyfts för danska produkter förväntar vi oss att
den negativa påverkan på koncernens resultat kommer att minska till
cirka 3-5 MSEK i tredje kvartalet och därefter minska successivt.

Förutom effekterna av fågelinfluensan påverkades det justerade
rörelseresultatet för den svenska verksamheten av en svagare
efterfrågan på kylda produkter inom detaljhandeln. Försvagningen av
efterfrågan berodde huvudsakligen på uppmärksamheten kring de
förhöjda nivåerna av campylobacter. Det justerade rörelseresultatet
för den svenska verksamheten uppgick i kvartalet till 34,2 MSEK
jämfört med 51,8 MSEK andra kvartalet föregående år. När det gäller
våra ansträngningar att reducera nivåerna av campylobakter är det
glädjande att kunna rapportera att dessa nu åter kommit ner på för
årstiden normala nivåer. Vi förväntar oss en successiv ökning av
efterfrågan på kylda produkter och en förbättring av resultatet i
Sverige.

Som tidigare kommunicerats närmar vi oss full kapacitet i Sverige. Vi
fortsätter därför att överväga olika möjligheter till långsiktig
expansion, antingen vid vår huvudanläggning i Valla eller i en ny
anläggning i södra Sverige. Vi räknar med att kunna ge mer
information om detta senare i år.

Vi gjorde betydande framsteg i Danmark under kvartalet. Det justerade
rörelseresultatet ökade med 35 procent jämfört med andra kvartalet
föregående år till 29,3 MSEK. Vi har under de senaste kvartalen
initierat ett antal åtgärder för att bryta oss ur volym- och
prisdynamiken på den danska marknaden. Genom förvärvet av Sødam har
vi kunnat introducera ett nytt sortiment av både ekologisk och
frigående kyckling, som säljs under det nya varumärket De Danske
Familigårde. Omfattande marknadsföringsinsatser och en utökning av
sortimentet under tredje kvartalet 2017 kommer att bidra till att
bygga konsumentpreferenser för dessa produkter. Även om satsningen
tagits emot väl på marknaden kommer huvuddelen av våra produkter i
Danmark fortfarande att utgöras av starkt konkurrensutsatta
standardprodukter.

Verksamheten i Norge visade en fortsatt stark utveckling med en ökning
av nettoomsättningen med 6 procent. Det justerade rörelseresultatet
förbättrades med 27 procent jämfört med andra kvartalet föregående år
till 33,0 MSEK. Ökningen av nettoomsättningen uppnåddes tack vare
lyckade produktlanseringar i viktiga segment. Förbättringen av
rörelseresultatet var huvudsakligen en effekt av de omfattande
investeringar som gjorts under de senaste 12 månaderna för att uppnå
en specialisering av de två huvudanläggningar i Norge, vilket
tillsammans med överföringen av s k best practice bidragit till ökad
effektivitet.

I enlighet med den målsättning som vi kommunicerade i samband med
rapporten för årets första kvartal, lyckades vi minska förlusten i
Finland under andra kvartalet till under 10 MSEK. Flera förbättringar
uppnåddes, däribland en väsentlig ökning av förpackningskapaciteten.
Vi är fullt fokuserade på att fortsätta arbetet med att uppnå
förbättringar kvartal för kvartal.

Kassaflödet påverkades negativt i kvartalet av en ökning av
rörelsekapitalet med 68,9 MSEK, som främst berodde på situationen i
Sverige. Investeringarna var däremot väsentligt lägre än föregående
år och uppgick till 52,6 MSEK jämfört med 93,8 MSEK andra kvartalet
föregående år. Under kvartalet gjordes betalningen av utdelningen på
totalt 80,2 MSEK. Nettoupplåningen ökade under kvartalet med 98,0
MSEK till 1 618,8 MSEK.

Jag är entusiastisk över förvärvet av Manor Farm, som förväntas
slutföras den 28 augusti 2017 och som kommer att öka vår omsättning
med cirka 25 procent. Med marginaler som ligger i linje med vår
befintliga verksamhet och möjligheter till förbättringar genom utbyte
av best practice, är jag övertygad om att Manor Farm kommer att bidra
starkt till koncernen. Bolaget är välskött och har en klart ledande
ställning inom kyckling på den irländska detaljhandelsmarknaden. Med
sin skickliga och erfarna ledningsgrupp kan verksamheten drivas med
en hög grad av autonomi medan ytterligare steg, som har
identifierats, kan vidtas för att tillvarata fördelarna med best
practice. Eftersom många av våra risker är landspecifika kommer
förvärvet sannolikt att minska volatiliteten i koncernens intjäning
genom att bidra till en ökad geografisk diversifiering.

Förvärvet uppfyllde våra finansiella kriterier vad gäller förväntad
tillväxt i resultat per aktie och en attraktiv förvärvsmultipel. Den
begränsade kontanta betalningen vid tillträdet innebär att koncernens
skuldsättningsgrad i stort sett inte påverkas, vilket var ett viktigt
kriterium när det gäller möjligheterna att uppnå en konkurrenskraftig
direktavkastning framöver. Strukturen på transaktionen skapar ett
gemensamt intresse och ett tydligt incitament för Manor Farms
ledningsgrupp att vidareutveckla verksamheten. Vi ser fram emot att
bli en del av den irländska livsmedelsindustrin och att bygga vidare
på bolagets starka relationer på marknaden.

Även om koncernens rörelseresultat fortsatt kommer att påverkas
negativt av en svagare utveckling än normalt i Sverige samt av
fortsatta förluster i Finland, räknar jag med att vi sekventiellt
kommer att kunna uppnå en förbättring av rörelseresultatet och
marginalen för den befintliga verksamheten under kommande kvartal.
Manor Farm, som förväntas konsolideras fr o m den 28 augusti 2017,
kommer också att bidra positivt. Tillsammans med åtgärder för att
minska rörelsekapitalet bör detta innebära en förbättring av
kassaflödet under andra halvåret.

Leif Bergvall Hansen
VD och koncernchef

Ytterligare information
För ytterligare information kontakta:

Leif Bergvall Hansen, VD och koncernchef: +45 22 10 05 44
Anders Hägg, CFO: +46 72 402 34 90
Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR: +47 917 47 724

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Scandi Standard ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 23 augusti 2017 kl. 07.30.

---------------------...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.