Du är här

2018-08-22

Scandi Standard: Rapport för andra kvartalet 2018

· Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 2 252 (1 622) MSEK.
Ökningen kan huvudsakligen hänföras till det irländska företaget
Manor Farm, som förvärvades den 28 augusti 2017. Netto-omsättningen
ökade med 4 procent i Sverige, 10 procent i Danmark, 5 procent i
Norge och 31

procent i Finland.
· Justerat rörelseresultat[1] ökade med 29 procent till 90 (70)
MSEK, motsvarande en marginal på 4,0 (4,3) procent. Förutom Irland,
som svarade för huvuddelen av ökningen, uppnådde Norge och Finland
förbättringar. Resultatet påverkades negativt av en sämre pris/mix,
framför allt i Sverige där resultatet försämrades. Även Danmark
visade ett lägre resultat.

· Under kvartalet togs beslut om en omstrukturering av produktionen
inom ekologisk kyckling i Sverige, som belastade rörelseresultatet
med 22 MSEK.

· Periodens resultat var oförändrat och uppgick till 33 (33) MSEK,
motsvarande 0,51 (0,56) SEK

per aktie.
· Operativt kassaflöde uppgick till 70 (-5) MSEK, positivt påverkat
av det högre resultatet och en förbättring av rörelsekapitalet.
Nettoinvesteringarna i kvartalet ökade till 138 (52) MSEK, främst
till följd av den pågående utbyggnaden av anläggningen i Farre i
Danmark.

· Den räntebärande nettoskulden ökade med 100 MSEK från den 31 mars
2018 till 2 039 (1 619) MSEK, huvudsakligen beroende på förvärvet av
den irländska verksamheten.

Proforma inklusive den nyförvärvade irländska verksamheten[2]
· Inklusive Manor Farm på proformabasis ökade nettoomsättningen med
10 procent.

· Justerat rörelseresultat1) uppgick till 90 (91) MSEK, motsvarande
en marginal på 4,0 (4,4) procent.

+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|MSEK | Kv2| Kv2| För| H1| H1| För|Rullande| 2017|
| | 2018| 2017|-ändring| 2018| 2017| -ändring| 12 m| |
| | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Nettoomsättning |2 252 | 1 622 | 39% |4 368 | 3 216 | 36% | 8 253| 7 101 |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Justerad EBITDA[1]| 159 | 124 | 28% | 307 | 237 | 30% | 629| 559 |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Justerat | 90 | 70 | 29% | 170 | 129 | 32% | 370 | 329 |
|rörelseresultat[1]| | | | | | | | |
|(EBIT) | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Jämförelsestörande| -23 | -8 | -| -23 | -9 | -| -48 | -34 |
|poster | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Rörelseresultat | 67 | 62 | 8% | 147 | 120 | 23% | 322 | 295 |
|(EBIT) | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Finansnetto | -27 | -9 | -202% | -52 | -28 | -86% | -95 | -71 |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Resultat efter | 40 | 53 | -25% | 95 | 92 | 3% | 227 | 224 |
|finansnetto | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Skatt på periodens| -7 | -20 | 65% | -18 | -29 | 38% | -45 | -56 |
|resultat | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Periodens | 33 | 33 | 0% | 77 | 63 | 22% | 182 | 168 |
|resultat | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Justerad EBITDA | 7,1% | 7,6% | -| 7,0% | 7,4% | -| 7,6% | 7,9% |
|-margina[1] | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Justerad | 4,0% | 4,3% | -| 3,9% | 4,0% | -| 4,5% | 4,6% |
|rörelsemarginal[1]| | | | | | | | |
|(EBIT) | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Resultat per | 0,51 | 0,56 | -9% | 1,18 | 1,06 | 11% | 2,83 | 2,73 |
|aktie, SEK | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Justerad |11,4% | 9,3%| -| 11,4%| 9,3%| -| 11,4%| 11,1%|
|avkastning på | | | | | | | | |
|sysselsatt | | | | | | | | |
|kapital[1] | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Avkastning på eget|14,7% | 12,3%| -| 14,7%| 12,3%| -| 14,7%| 13,8%|
|kapital | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Operativt | 70| -5 | -| 96| 0| -| 309| 213|
|kassaflöde | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Nettoskuld | -2| -1 619 | 26% | -2| -1 619 | 26% | -2 039 | -1 886 |
| | 039 | | | 039 | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
| | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Proforma, | Kv2|Kv2 2017| För| H1| H1 2017| För| Rullande| 2017|
|inklusive | 2018|Proforma|-ändring| 2018|Proforma|-ändring| 12 m|proforma|
|Irland[2] | | | | | | | proforma| |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Nettoomsättning |2 252 | 2 048 | 10% |4 368 | 4 064| 7% | 8 511| 8 207 |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Justerat | 90 | 91 | -1% | 170 | 166| 2% | 380 | 376 |
|rörelseresultat[1]| | | | | | | | |
|(EBIT) | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+
|Justerad | 4,0% | 4,4%| -| 3,9% | 4,1% | -| 4,5% | 4,6% |
|rörelsemarginal[1]| | | | | | | | |
|(EBIT) | | | | | | | | |
+------------------+------+--------+--------+------+--------+--------++--------+--------+

[1]Justerat för jämförelsestörande poster, se sid 12.
[2] Proformasiffrorna har upprättats i illustrativt syfte för att visa
hur segmentet skulla ha bidragit till koncernens nettoomsättning och
rörelseresultat om det hade varit en del av koncernen under hela
2017. Proformasiffrorna har inte reviderats. Se sid 4-5.

Koncernchefen kommenterar andra kvartalet

Koncernens nettoomsättning ökade starkt i andra kvartalet tack vare
förvärvet av det irländska företaget Manor Farm, stark organisk
tillväxt och valutakurseffekter. Jämfört med andra kvartalet
föregående år ökade nettoomsättningen med 10 procent proforma till 2
252 MSEK och med 5 procent justerat för valutakurseffekter. Alla
länder bidrog till ökningen.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 90 MSEK jämfört med 91
MSEK proforma andra kvartalet föregående år, motsvarande en marginal
på 4,0 (4,4 proforma) procent. Även om både Norge och Irland
utvecklades väl och Finland uppnådde en fortsatt resultatförbättring,
påverkades marginalen negativt av en sämre pris/mix, framför allt i
Sverige samt av högre råvarukostnader och marknadsinvesteringar i
Danmark.

Andelen förädlade produkter av totala nettoomsättningen ökade
väsentligt jämfört med andra kvartalet föregående år proforma. Kylda
produkter ökade med 4 procent proforma och så kallade ready-to-eat
produkter med 16 procent proforma. Försäljningen till
dagligvaruhandeln ökade med 7 procent proforma, medan försäljningen
till restauranger och storhushåll steg med 12 procent proforma.

Nettoomsättningen i Sverige ökade med 4 procent till 661 MSEK.
Marknaden visade en återhämtning men resultatet för den svenska
verksamheten påverkades negativt av både lagerutförsäljning och lägre
produktionsvolymer under sommaren för att uppnå en mer balanserad
lagersituation. Den justerade rörelsemarginalen var 4,2 procent
jämfört med 5,2 procent andra kvartalet föregående år. Jag är
övertygad om att vi i kraft av vår affärsmodell och starka varumärke
har goda förutsättningar att på medellång sikt åter uppnå våra
historiska marginaler i Sverige. Under kvartalet tog vi beslut om en
omstrukturering av vår produktion inom premiumfåglar och hönor, som
innebär nedläggning av slakteriet i Åsljunga, vilket kommer att ha en
positiv resultatpåverkan fr.o.m. 2019. Handelsrestriktionerna till
följd av fågelinfluensan påverkade det justerade rörelseresultatet
för Sverige negativt med cirka 6 MSEK i kvartalet. Det är dock
glädjande att meddela att vi förväntar oss att utbrottet av
fågelinfluensan inte kommer att ha någon ytterligare negativ påverkan
framöver.

Nettoomsättningen i Danmark ökade med 10 procent, eller med 3 procent
i lokal valuta, till 688 MSEK. Ökningen uppnåddes främst genom en
högre försäljning till dagligvaruhandeln och av ready-to
eat-produkter. Den justerade rörelsemarginalen var 3,2 procent
jämfört med 4,5 procent andra kvartalet föregående år. Försämringen
av marginalen berodde på både högre råvarukostnader och operativa
kostnader i kombination med marknadssatsningarna på det nya
produktsortimentet under varumärket De Danske...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.