Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Scandi Standard: Rapport för första kvartalet 2019

Stark tillväxt och förbättrat resultat

9 maj 2019

· Nettoomsättningen för första kvartalet 2019 ökade med 16 procent
till 2 458 (2 116) MSEK. Nettoomsättningen ökade med 7 procent i
Sverige, 35 procent i Danmark, 11 procent i Norge, 7 procent i Irland
och 6 procent i Finland.

· Justerat rörelseresultat[2]ökade med 34 procent till 110 (82)
MSEK, motsvarande en marginal på 4,5 (3,9) procent. Det justerade
rörelseresultatet förbättrades i alla segment utom Irland.

· Periodens resultat förbättrades till 72 (42) MSEK, motsvarande
1,11 (0,64) SEK per aktie. Förbättringen kan främst hänföras till det
ökade rörelseresultatet och något lägre finansiella kostnader.

· Operativt kassaflöde uppgick till 41 (32) MSEK. Förbättringen kan
hänföras till det ökade rörelseresultat och lägre investeringar.

· Den räntebärande nettoskulden ökade med 42 MSEK från den 31
december 2018 till 2 411 MSEK.

· Första kvartalet 2019 är det första kvartalet som IFRS 16 Leasing
tillämpas. Förändringen hanteras som en förändring i
redovisningsprincip och jämförelsetalen har justerats. För
ytterligare information, se not 1 och Scandi Standard AB:s (publ)
årsredovisning för 2018, not 31.

MSEK Kv 1 Kv 1 2018 [1] För-ändring Rullande 12 m 2018 [1]
2019
Nettoomsättning 2 458 2 116 16% 9 140 8 797
Justerad EBITDA[2] 190 170 12% 739 719
Justerat 110 82 34% 409 381
rörelseresultat
(EBIT) [2]
Jämförelsestörande - - - -49 -49
poster[2]
Rörelseresultat 110 82 34% 361 333
(EBIT)
Finansiella -21 -29 27% -91 -99
intäkter och
kostnader
Resultat efter 89 53 68% 269 233
finansnetto
Skatt på periodens -17 -11 -51% -39 -33
resultat
Periodens resultat 72 42 72% 231 200
Justerad EBITDA 7,7% 8,0% - 8,1% 8,2%
-marginal[2]
Justerad 4,5% 3,9% - 4,5% 4,3%
rörelsemarginal)
(EBIT) [2]
Resultat per 1,11 0,64 72% 3,51 3,05
aktie, SEK
Justerad 9,9% 10,2% - 9,9% 9,7%
avkastning på
sysselsatt
kapital[2]
Avkastning på eget 14,1% 14,0% - 14,1% 13,2%
kapital
Operativt 41 32 29% 364 354
kassaflöde
Nettoskuld -2 -2,391 -1% -2 411 -2 370
411

[1] I förekommande fall justerat för förändrade redovisningsprinciper
enligt IFRS 16, Leasing, se not 1 och årsredovisningen för 2018, not
31.

[2] Justerat för jämförelsestörande poster, se sid 11.
Koncernchefens kommentar

Koncernen rapporterade en stark tillväxt och förbättrat resultat för
det första kvartalet 2019. Nettoomsättningen ökade med 16 procent
till 2 458 MSEK och justerat rörelseresultat ökade med 28 MSEK till
110 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år, där 9 MSEK är
hänförligt till lägre avskrivningar.

Efterfrågan på våra produkter fortsatte att vara stark under första
kvartalet. Den exceptionella försäljningstillväxten var delvis
beroende av extra leveranser inom Ready-to-eat kategorin och att
Rokkedahl Food ApS som förvärvades under tredje kvartalet förra året
nu ingår i försäljningen. Den underliggande tillväxten var trots det
betydligt högre än de 7 procent som vi redovisat i genomsnitt under
de senaste fem åren.

Kycklingprodukter blir alltmer populära hos konsumenterna tack vare
att de är välsmakande, har goda hälsoegenskaper, en bra miljöprofil
och inte minst att de är prisvärda i förhållande till alternativen.
Under de senaste åren har vi ökat marknadsandelen på våra
hemmamarknader genom att introducera nyheter samt stärka våra
varumärken och kommunikationen kring vårt hållbarhetsarbete. Jag är
övertygad om att dessa faktorer fortsatt kommer att vara till vår
fördel och skapa förutsättningar för en fortsatt uthållig långsiktig
tillväxt.

Högst tillväxt återfanns inom kategorin Ready-to-cook Kylda (15
procent) och inom kategorin Ready-to-eat (36 procent). Vi ser en
fortsatt minskning inom kategorin Ready-to-cook Frysta (-1 procent)
som har lägre lönsamhet. Även inom Export minskade försäljningen till
under 8 procent av nettoomsättningen i första kvartalet.

Känt sedan tidigare är att våra marginaler varit pressade de senaste
åren då vi drabbats av ett flertal negativa faktorer samtidigt. När
vi nu klarat oss ur denna utmanande period, så är jag stolt över att
marginaleffekten begränsats till omkring 1,5 procentenheter. Det
visar på vår förmåga till stabilitet i resultaten tack vare en
geografisk spridning, en organisation med hög kompetens och en robust
struktur och förmågan att kompensera för råvaruprisökningar. Nu när
förutsättningarna förbättrats ser jag fram mot att visa på den
intjäningsförmåga som finns i vår affärsmodell.

Scandi Standard har en unik position jämfört med våra konkurrenter på
hemmamarknaderna. Vi har en god geografisk spridning och skördar
effekterna av att dela best practice mellan våra olika marknader.

Som vi tidigare meddelat har ett flertal investeringsprojekt
identifierats i Irland efter förvärvet med syfte att öka
effektivitet, djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och kapacitet. Vi har
beslutat att genomföra ett antal av dessa investeringar under året.
För koncernen som helhet, förväntar vi oss investeringar på cirka 380
MSEK under 2019. Under första halvåret 2019 kommer vi också att
betala ut första delen av tilläggsköpeskillingen kopplad till
förvärvet av Manor Farm på cirka 125 MSEK.

Vår räntebärande nettoskuld var 2 411 vid utgången av första kvartalet
2019 jämfört med 2 391 MSEK vid utgången av samma kvartal föregående
år, en ökning med 20 MSEK. Vi avser att fortsätta återinvestera en
betydande del av vårt kassaflöde i verksamheten för att en stödja en
lönsam tillväxt. Över tid kommer ett ökat resultat att möjliggöra att
en hög direktavkastning kan upprätthållas till våra aktieägare
samtidigt som vi allokerar tillräckliga medel för att ta tillvara
våra goda tillväxtmöjligheter. Styrelsen har föreslagit en utdelning
på 2,00 SEK per aktie för 2018 motsvarande 131 MSEK.

Vi följer kontinuerligt de strukturella förändringarna i vår bransch
och bedömer att vi är väl positionerade för att delta i
konsolideringen av den europeiska kycklingmarknaden. Förvärvet av
Manor Farm är en god illustration av hur vi kan skapa värde och
stabilitet för våra aktieägare. Förvärvet har bidragit till vår
geografiska diversifiering och vi ser positivt på de många
förbättringsåtgärder som kommer fram när vi delar erfarenheter över
gränserna.

Scandi Standard har en bra position med en robust affärsmodell med
hållbart producerade och hälsosamma produkter. Baserat på de rådande
marknadsutsikterna ser jag utmärkta möjligheter till gradvis ökad
avkastning till våra aktieägare i de kommande perioderna.

Leif Bergvall Hansen
VD och koncernchef

Telefonkonferens
En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att
hållas 9 maj 2019 kl. 8.30.

Telefonnummer:
Sverige: 010 884 80 16
Storbritannien: 020 3936 2999
USA: 1 845 709 8568
Övriga länder: +44 20 3936 2999

Presentationen som används under telefonkonferensen kan laddas ner på
www.scandistandard.com under Investor Relations. En inspelning av
telefonkonferensen är tillgänglig efteråt på bolagets hemsida.

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta:
Leif Bergvall Hansen, VD och koncernchef: +45 22 10 05 44
Anders Hägg, CFO: +46 72 402 34 90
Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR: +47 917 47 724

Finansiell kalender

· Rapport för andra kvartalet 2019 21 augusti 2019
· Rapport för tredje kvartalet 2019 6 november 2019
· Rapport för fjärde kvartalet 2019 6 februari 2020

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Scandi Standard ska
offentliggöra enligt EU:s missbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 9 maj 2019 kl. 07.30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandi-standard/r/rapport-for-forsta-kvartale...
https://mb.cision.com/Main/7156/2807459/1040317.pdf
https://mb.cision.com/Public/7156/2807459/95907df3b6a89ba3.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.