Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Scandi Standard: Rapport för tredje kvartalet 2019

Ytterligare ett kvartal med stark tillväxt och förbättrat resultat

6 november 2019

· Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2019 ökade med 12 procent
till 2 541 (2 263) MSEK. Nettoomsättningen ökade i alla segment.

· Justerat rörelseresultat[2)] ökade med 23 procent till 125 (102)
MSEK, motsvarande en marginal på 4,9 (4,5) procent.

· Periodens resultat förbättrades till 72 (52) MSEK. Resultat per
aktie steg till 1,12 (0,80) SEK. Förbättringen kan främst hänföras
till det ökade rörelseresultatet. Det fanns inga jämförelsestörande
poster i kvartalet.

· Operativt kassaflöde uppgick till 90 (18) MSEK. Förbättringen kan
hänföras till det ökade rörelseresultatet och lägre investeringar.

· Den räntebärande nettoskulden ökade med 84 MSEK från den 30 juni
2019 till 2 535 MSEK.

· 2019 är det första räkenskapsåret som IFRS 16 Leasing tillämpas.
Förändringen hanteras som en förändring i redovisningsprinciper och
jämförelsetalen har justerats. För ytterligare information, se not 1
och Scandi Standard AB:s (publ) årsredovisning för 2018, not 31.

[][][][][][][][][]
MSEK Kv 3 Kv3 För 9M 9M För Rullande 2018[1)]
2019 2018[1)] -ändring 2019 2018[1)] -ändring 12 m

Nettoomsättning 2 541 2 263 12% 7 471 6 631 13% 9 637 8 797
Justerad 207 195 6% 591 546 8% 759 714
EBITDA[2)]
Justerat 125 102 23% 350 277 27% 455 381
rörelseresultat
(EBIT)[ 2)]
Jämförelsestörande - -12 - -13 -36 - -26 -49
poster[2)]
Rörelseresultat 125 89 40% 337 241 40% 428 333
(EBIT)
Finansiella -33 -22 -49% -92 -82 -12% -109 -99
intäkter och
kostnader
Resultat efter 92 67 37% 244 159 54% 319 233
finansnetto
Skatt på periodens -20 -14 -36% -50 -32 -56% -51 -33
resultat
Periodens resultat 72 52 38% 194 127 53% 268 200
Justerad EBITDA 8,2% 8,6% - 7,9% 8,2% - 7,9% 8,1%
-marginal[2)]
Justerad 4,9% 4,5% - 4,7% 4,2% - 4,7% 4,3%
rörelsemarginal
(EBIT)[ 2)]
Resultat per 1,12 0,80 40% 3,00 1,94 55% 4,11 3,05
aktie, SEK
Justerad 10,5% 9,7% - 10,5% 9,7% - 10,5% 9,7%
avkastning på
sysselsatt
kapital[2)]
Avkastning på eget 16,1% 12,7% - 16,1% 12,7% - 16,1% 13,2%
kapital
Operativt 90 18 398% 270 124 117% 500 354
kassaflöde
Nettoskuld -2 -2 577 2% -2 -2 577 2% -2 535 -2 370
535 535

1) I förekommande fall justerat för förändrade redovisningsprinciper
enligt IFRS 16 Leasing, se not 1 och årsredovisningen för 2018, not
31.

2) Justerat för jämförelsestörande poster, se sid 13.

Koncernchefens kommentar

Jag är stolt över att kunna redovisa ytterligare ett kvartal med stark
tillväxt och förbättrat resultat. Jämfört med tredje kvartalet
föregående år ökade nettoomsättningen med 12 procent till 2 451 MSEK
och justerat rörelseresultat ökade med 23 procent till 125 MSEK
vilket motsvarar en marginal på 4,9 procent.

Efterfrågan på våra produkter fortsatte att vara stark på alla våra
hemmamarknader. Försäljningstillväxten har påverkats positivt av de
prishöjningar som genomförts som kompensation för högre råvarupriser,
men även den underliggande försäljningstillväxten är betydligt högre
än vår historiska tillväxttakt på omkring 6-7 procent per år.
Försäljningstillväxten påverkas positivt av en blandning av
marknadstillväxt, ökade marknadsandelar och ett mer fördelaktigt
produktutbud som ger högre försäljningsvärde. Det är glädjande att
även se en stark tillväxt räknat i volym på 4 procent trots att vi
höjt priserna på våra marknader.

Den starkaste tillväxten genererades inom produktkategorin
Ready-to-eat (31 procent) och inom produktkategorin Ready-to-cook
Kylda (13 procent). Vi ser fortsatt en minskning inom den mindre
lönsamma produktkategorin Ready-to-cook Frysta (-9 procent) och
export växer fortsatt långsammare än de mer lönsamma
produktkategorierna.

När det gäller hållbarhet och livsmedelssäkerhet vill vi vara en
ledande aktör inom kycklingbranschen. För att säkerställa fortsatta
framsteg har vi satt ambitiösa långsiktiga mål med tydliga
milstolpar. Jag ser fram emot att berätta om våra framsteg inom detta
område framöver. Vi lägger större vikt vid att kommunicera fördelarna
med kycklingprodukter. Våra kampanjer har bland annat lyft fram
kycklingens hållbara fördelar vilket har tagits emot väl av våra
kunder, och vi ser den ökade medvetenheten bland kunder om de
hållbarhetsmässiga fördelarna med kyckling som en positiv drivkraft
för vår försäljning.

Under de senaste åren har vi ökat våra marknadsandelar på våra
hemmamarknader genom att introducera nya innovativa produkter och
genom vårt fokus på hållbarhetsarbetet. Jag är övertygad om att detta
kommer fortsätta att vara fördelaktigt för oss och möjliggöra en
fortsatt uthållig tillväxt. Scandi Standard har en unik position
jämfört med konkurrenterna på våra hemmamarknader. Vi har en god
geografisk spridning, en organisation med hög kompetens och en robust
struktur. Med utgångspunkt i de fortsatta förbättringarna som
åstadkommits under det tredje kvartalet, är det med
tillfredsställelse jag kan rapportera att vi tar ytterligare ett steg
mot att realisera den inneboende intjäningsförmågan i vår
affärsmodell.

Som tidigare kommunicerats har en betydande del av årets investeringar
varit fokuserade på Irland. Dessa investeringar är en del av det
investeringsprogram som identifierades i samband med förvärvet 2017
inriktat på ökad effektivitet, förbättrad djurvälfärd, förbättrad
livsmedelssäkerhet och bättre kapacitet. För koncernen som helhet,
förväntar vi oss investeringar på cirka 380 MSEK under 2019.

Under tredje kvartalet ökade vår räntebärande nettoskuld med 84 MSEK
till 2 535 MSEK jämfört med utgången av andra kvartalet 2019.
Ökningen var främst en konsekvens av betalningen av
tilläggsköpeskillingen kopplat till förvärvet av Manor Farm på 133
MSEK. Justerat för denna post förbättrades nettoskulden med 49 MSEK.
Operativt kassaflöde var 90 MSEK jämfört med 18 MSEK under samma
kvartal föregående år. Vi är fortsatt fast beslutna att finna en god
balans mellan att återföra medel till ägarna och återinvestera i
lönsam tillväxt.

Vi följer kontinuerligt de strukturella förändringarna i vår bransch
och bedömer att vi är väl positionerade för att delta i
konsolideringen av den europeiska kycklingmarknaden. Förvärvet av
Manor Farm är ett bra exempel på hur vi kan skapa värde och
stabilitet för våra aktieägare. Förvärvet har bidragit till vår
geografiska diversifiering och vi ser positivt på de många
förbättringsåtgärder som möjliggörs när vi delar erfarenheter över
gränserna.

Scandi Standard har en bra position med en robust affärsmodell med
hållbart producerade och hälsosamma produkter. Baserat på de rådande
marknadsutsikterna ser jag utmärkta möjligheter till gradvis ökad
avkastning till våra aktieägare i de kommande perioderna.

Leif Bergvall Hansen

VD och koncernchef

Telefonkonferens

En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att
hållas den 6 november 2019 kl. 8.30.

Telefonnummer:
Sverige: 010 884 80 16
Storbritannien: 020 3936 2999
USA: +1 646 664 1960
Övriga länder: +44 20 3936 2999

Presentationen som används under telefonkonferensen kan laddas ner på
www.scandistandard.com under Investor Relations. En inspelning av
telefonkonferensen är tillgänglig efteråt på www.scandistandard.com.

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta:

Leif Bergvall Hansen, VD och koncernchef: +45 22 10 05 44
Julia Lagerqvist, CFO: +46 72 402 84 02
Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR: +47 917 47 724

Finansiell kalender

· Rapport för fjärde kvartalet 2019 7 februari 2020
· Rapport för första kvartalet 2020 12 maj 2020

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Scandi Standard ska
offentliggöra enligt EU:s missbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 6 november 2019 kl. 07.30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandi-standard/r/rapport-for-tredje-kvartale...
https://mb.cision.com/Main/7156/2954750/1136387.pdf
https://mb.cision.com/Public/7156/2954750/be9f71a05ad6068e.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.