Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Scandic Hotels Group AB: Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB

Aktieägarna i Scandic Hotels Group AB (556703-1702) kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 10 maj 2017 kl. 13.00 på Scandic Continental,
Vasagatan 22, 111 20 Stockholm. Inregistrering till stämman börjar
kl. 12.00.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 4 maj 2017,

· dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 4 maj 2017.
Aktieägare som är fysiska personer kan anmäla sitt deltagande på
bolagets webbplats, www.scandichotelsgroup.com, per telefon 0771-24
64 00, eller skriftligen till följande adress: Computershare AB,
"Scandic Hotels Group AB:s årsstämma", Box 610, 182 16 Danderyd.

Företrädare för juridiska personer ska anmäla sitt deltagande per
telefon 0771-24 64 00, eller skriftligen till följande adress:
Computershare AB, "Scandic Hotels Group AB:s årsstämma", Box 610, 182
16 Danderyd.

Anmälan ska ange aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. Aktieägare som
företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets webbplats
www.scandichotelsgroup.com. Om fullmakten utfärdas av juridisk person
ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre
giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.
Registreringsbevis ska utvisa de förhållanden som gäller på dagen för
årsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid
tidpunkten för årsstämman. För att underlätta inpasseringen vid
stämman bör fullmakter i original, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar skickas in till Computershare AB, "Scandic
Hotels Group AB:s årsstämma", Box 610, 182 16 Danderyd, i god tid
före stämman.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank
eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i
stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare inregistrera
sina aktier i eget namn, så att vederbörande är registrerad i
aktieboken torsdagen den 4 maj 2017. Aktieägaren bör i sådant fall
underrätta banken eller förvaltaren om detta i god tid före torsdagen
den 4 maj 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av VD, Frank Fiskers.
9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings- och revisionsutskotten.
10. Redogörelse för revisionsarbetet.
11. Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
12. Redogörelse av valberedningens ordförande.
13. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med (A) samt säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B).
18. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag (punkt 2)
Valberedningen inför årsstämman 2017 bestod av Stephan Leithner
(Sunstorm Holding AB), Joel Lindeman (Provobis genom Novobis AB),
Lars-Åke Bokenberger (AMF) samt Vagn Sørensen (styrelsens
ordförande).

Valberedningen har föreslagit att advokat Andreas Steen, Mannheimer
Swartling, väljs till stämmoordförande.

Styrelsens förslag (punkt 11 b)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning för 2016 om
3,15 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslår styrelsen fredagen
den 12 maj 2017. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas
utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 17
maj 2017.

Valberedningens förslag (punkterna 13-15)

Punkt 13 Nio styrelseledamöter och inga suppleanter. En revisor och inga suppleanter.

Punkt 14 Arvode till styrelseledamöter valda av årsstämman och som inte är anställda i bolaget (inklusive arvode för kommittéarbete) enligt följande:

· Styrelseordförande: 720 000 kronor (700 000 kronor)
· Vice styrelseordförande: 500 000 kronor (i det fall styrelsen
utser en vice ordförande)

· Övriga styrelseledamöter: 330 000 kronor (320 000 kronor)
· Ordförande i revisionsutskottet: 150 000 kronor (oförändrat)
· Ordförande i ersättningsutskottet: 100 000 kronor (oförändrat)
· Ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet: 50 000
kronor (oförändrat)

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15 Omval av Ingalill Berglund, Per G. Braathen, Grant Hearn, Lottie Knutson, Christoffer Lundström, Eva Moen Adolfsson, Vagn Sørensen och Fredrik Wirdenius som styrelseledamöter och omval av Vagn Sørensen som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Val av Martin Svalstedt som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Albert Gustafsson, Stephan Leithner och Niklas Sloutski har avböjt omval.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås omval av
PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.

Martin Svalstedt
Född: 1963
Utbildning: Civilekonomexamen från Karlstad Universitet.
Huvudsaklig sysselsättning: Vd och koncernchef för Stena Adactum AB
och Stena Sessan AB.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Ballingslöv International, Gunnebo
och Stena Renewable. Vice styrelseordförande i Envac. Styrelseledamot
i Svedbergs, Stena Sessan och Stena Adactum. Medlem i Stena Sphere
Coordination Group.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna samt
valberedningens motiverade yttrande finns tillgänglig på bolagets
webbplats, www.scandichotelsgroup.com.

Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i Scandic (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens
förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande
befattningshavare enligt nedanstående att gälla intill tiden för
årsstämman 2018. Med ledande befattningshavare avses i detta
sammanhang verkställande direktören för Scandic Hotels Group AB
("Scandic" eller "Bolaget") samt de vid var tid till honom
rapporterande chefer i Bolaget och tillhörande koncernbolag som också
ingår i företagets koncernledning samt styrelseledamot i Bolaget i
den mån anställnings- eller konsultavtal ingås.

Policy
Scandic ska erbjuda villkor som sammantaget är marknadsmässiga och som
ger Bolaget möjlighet att rekrytera och behålla de chefer som behövs
för att Bolaget ska nå sina mål på kort och lång sikt. Ersättningen
till ledande befattningshavare ska kunna bestå av fast lön, rörlig
lön, pension och övriga förmåner. Långsiktiga incitamentsprogram kan
erbjudas som ett komplement till ovan och föreläggs i så fall
bolagsstämman för godkännande.

Fast lön
Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare ska vara marknadsmässig och avspegla de krav och
det ansvar som arbetet medför samt individuell prestation. Den fasta
lönen för den verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare revideras en gång per år.

I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets eller annat
koncernbolags räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska
konsultarvode och/eller annan ersättning för sådant arbete kunna
utgå.

Rörlig lön
Den rörliga lönen för den verkställande direktören och övriga ledande
befattningshavare ska baseras på Bolagets uppfyllelse av i förväg
uppställda kriterier. Dessa kriterier sätts i syfte att nå
Bolagets/koncernens kort- och långsiktiga mål, långsiktiga
utveckling, värdeskapande och finansiella tillväxt och ska vara
utformade så att de inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande.
Rörlig lön ska maximalt kunna uppgå till 60 % av den fasta årslönen
för den verkställande direktören respektive 35-50 % av den fasta
årslönen för övriga ledande befattningshavare. Med fast årslön menas
här fast, under året intjänad kontant lön exklusive pension, tillägg,
förmåner och liknande.

Långsiktiga incitamentsprogram
Målet med att ha långsiktiga incitamentsprogram ska vara att skapa ett
långsiktigt engagemang i Scandic, att attrahera och behålla ledande
befattningshavare och nyckelpersoner samt att säkerställa
aktieägarperspektivet.

I den mån det finns långsiktiga incitamentsprogram ska dessa utgöra
ett komplement till fast lön och rörlig lön, med deltagare som
nomineras efter bl.a. kompetens och prestation. Utfallet ska bero på
hur vissa förutbestämda kompetens- eller prestationskrav uppfylls.

Pension
Pensionsförmånerna för den verkställande direktören och de övriga
ledande befattningshavarna ska i första hand utgöras av
premiebaserade pensionsplaner, men kan även vara förmånsbestämda
enligt kollektivavtal.

Övriga förmåner och ersättningar
Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag, inklusive
ersättning för eventuell konkurrensbegränsning, ska sammantaget inte
överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 18 månader. Det
totala avgångsvederlaget ska för samtliga personer i ledningsgruppen
vara begränsat till gällande månadslön för de återstående månaderna
fram till 65 års ålder.

Övriga ersättningar kan bestå av andra sedvanliga och marknadsmässiga
förmåner, såsom exempelvis sjukvårdsförsäkring, vilka inte ska utgöra
en väsentlig del av den totala ersättningen.

Därutöver kan ytterligare ersättning utgå vid extraordinära
omständigheter, förutsatt att sådana arrangemang har till syfte att
rekrytera eller behålla ledande befattningshavare och att de avtalas
enbart i enskilda fall. Sådana extraordinära arrangemang kan till
exempel inkludera en kontant engångsutbetalning eller ett
förmånspaket i form av flyttstöd, deklarationshjälp och liknande.

Avvikelse från riktlinjerna
Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen
bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar
det.

Beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning
Bolaget har beslutat att utge en engångsersättning till en enskild
befattningshavare om 300 000 kronor för att behålla kompetens...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.