Du är här

2018-09-04

ScandiDos: ÅRSSTÄMMA Scandidos AB (publ)

Aktieägarna i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927 ("Bolaget")
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 oktober 2018 klockan
18:00, hos Advokatfirman Lindahl, Vaksalagatan 10, Uppsala

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 26 september 2018
(avstämningsdagen).

Aktieägare som avser närvara vid årsstämman ombeds anmäla sitt
deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00
fredagen den 28 september 2018, under adress Uppsala Science Park,
751 83 Uppsala, med angivande av "årsstämma", per telefon 018-472 30
30 eller via e-post till investor@scandidos.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer,
aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande
fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast på avstämningsdagen,
onsdagen den 26 september 2018. Detta innebär således att aktieägare
i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till
förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till
längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till
Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.scandidos.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse
totalt 27 639 247 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 27
639 247.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt VD:s
anförande avseende verksamheten

7. Beslut i fråga om
1. fastställande av balans- och resultaträkning
2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

3. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktör för den tid redovisningen omfattar

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av
1. Styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, och
2. revisorer

11. Val av valberedning
12. Beslut om bemyndigande
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 - Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Olof Sandén utses till ordförande vid
stämman.

Punkt 7 b) - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet
balanseras i ny räkning.

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill utgången av
nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ledamöter, utan suppleanter.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt
550 000 kronor. Arvode till styrelseordförande ska utgå med 250 000
kronor. Till styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget ska
arvode utgå med 100 000 kronor. Revisorsarvode föreslås utgå enligt
löpande räkning.

Punkt 10 a) och 10 b) - Val av styrelseledamöter, eventuella
styrelsesuppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår omval av Ingemar Wiberg, Olof Sandén, Björn
Zackrisson och Yvonne Petersson. Anders Qvarnström har avböjt omval.
Diskussioner pågår med en ersättare till Anders Qvarnström. Om dessa
diskussioner faller väl ut kommer personen i fråga att presenteras på
bolagsstämman. Olof Sandén föreslås väljas till styrelsens
ordförande. Vidare föreslås omval av Bolagets revisor KPMG med Per
Hammar som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Val av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget även inför
den årsstämma som kommer att hållas 2019 ska ha en valberedning. Det
föreslås härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman
2019 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största
aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för
att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Om någon
aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den
aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren
erbjudas att utse en representant.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta
fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för
beslut:

· förslag till styrelsemedlemmar

· förslag till styrelseordförande

· förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter
med uppdelningen

mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för
utskottsarbete

· förslag till revisor

· förslag till revisorsarvode

· förslag till ordförande på årsstämman, och

· förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 137 500 kronor
(motsvarande 2 750 000 aktier, vilket betyder en utspädning på ca 10
procent) genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner
och/eller upptagande av konvertibelt lån. Styrelsen ska kunna besluta
om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse
om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för
emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att
teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet
till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse
från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med
förvärv av bolag eller verksamheter, samt kunna genomföra riktade
emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 12 (bemyndigandet) ovan förutsätter för sin
giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Dag
Hammarskjölds väg 52A, 752 37 Uppsala och Bolagets webbplats.
Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär
det och som uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna
kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, numera ersatt av Delta4
Phantom+, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och
kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med den senaste
produkten Delta4 Discover stärker ScandiDos denna position genom att
på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även under
behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i behandlingen.
ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare,
fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade
behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a.
produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA
,Kina, Frankrike och direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt
45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största
terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt
i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm
under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se
(http://www.redeye.se), anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com
(http://www.scandidos.com)

Uppsala den 4 september 2018

ScandiDos AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandidos/r/arsstamma-scandidos-ab--publ-,c260...
http://mb.cision.com/Main/9290/2607766/902528.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.