Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

ScandiDos: Kommuniké från extra bolagsstämma i ScandiDos AB

Extra bolagsstämma hölls den 2 maj 2019 i ScandiDos AB (publ)
("ScandiDos" eller "Bolaget") i Advokatfirman Lindahls lokaler på
Vaksalagatan 10 i Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak
följande beslut.

Antagande av ny bolagsordning

Den extra bolagsstämman beslutade att ändra lydelsen av bestämmelserna
i bolagsordningen avseende gränserna för Bolagets aktiekapital och
antal aktier (§ 4 samt § 5) enligt följande.

Föregående lydelse

§ 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

Ny lydelse

§ 4 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 300 000 kr och högst 5 200 000
kr.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 25 000 000 och högst 100
000 000.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 2
april 2019 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

Beslutet innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 690
981,15 kronor genom nyemission av högst 13 819 623 aktier på
nedanstående villkor.

Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i
Bolaget, varvid innehav av två (2) aktier berättigar till en (1)
teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en
(1) ny aktie.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan
fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat
teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra
hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i
den mån detta inte kan ske, genom lottning.

För att aktie som tillkommer genom nyteckning med stöd av
teckningsoptioner utgivna av Bolaget ska medföra rätt att delta i
nyemissionen, ska sådan nyteckning ha skett senast torsdagen den 25
april 2019.

Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara onsdagen den 8 maj
2019.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 2,50 kronor per aktie. Vid
full teckning kommer Bolaget således att tillföras 34 549 057,50
kronor (före emissionskostnader).

Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning
under tiden från och med den 13 maj 2019 till och med den 27 maj
2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och
betalningstiden.

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på
teckningslista under tiden från och med den 13 maj 2019 till och med
den 27 maj 2019. Betalning ska erläggas kontant senast fem bankdagar
efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt
att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
den av Euroclear förda aktieboken.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen samt stämmans
efterföljande godkännande.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Samtliga beslut på den extra bolagsstämman beslutades enhälligt.

Uppsala den 2 maj 2019

ScandiDos AB (publ)

Kontakt

Görgen Nilsson, VD
Telefon: +46 18 472 30 30
E-post: gorgen.nilsson@scandidos.com
www.scandidos.com

Om ScandiDos AB

ScandiDos har med sin produkt Delta4 Phantom+ tagit en ledande roll
inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi
av cancer. Med produkten Delta4Discover har ScandiDos stärkt denna
position genom att på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering
även under behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i
behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram
ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och
komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom
ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen
utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA, Malaysia och
Frankrike, direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 40 länder.
ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen
Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina
säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm
under koden SDOS. Erik Penser Bank, certifiedadviser@penser.se
Telefon: 08-463 83 00, anlitas som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 15:45 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scandidos/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma...
https://mb.cision.com/Main/9290/2802194/1036192.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.