Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-10

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB (P...

Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ),
556528-4733, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017,
klockan 09.00 i Westmanska palatset, Holländargatan 17 i Stockholm.

Rätt att deltaga / Right to participate
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels finns
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5
maj 2017, dels har anmält sitt deltagande till bolagsstämman till
bolaget senast fredagen den 5 maj 2017 kl. 16.00 per post till adress
Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), Holländargatan
21A, 111 60 Stockholm eller per E-post:
lotta.lindstam@scandinavianbiogas.com. Vid anmälan bör uppges namn
och person- eller organisationsnummer samt adress, telefonnummer och
aktieinnehav.

Right to participate at the general meeting belong to those
shareholders who are registered in the share register held by
Euroclear Sweden AB on Friday the 5th of May 2017, and have given
notice about attendance to the general meeting to the company no
later than Friday the 5th of May 2017 at 4.00 p.m. by regular mail to
the address Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ),
Holländargatan 21A, SE-111 60 Stockholm or by e-mail to
lotta.lindstam@scandinavianbiogas.com. When giving notice about
attendance, shareholders should state their name, personal/corporate
registration number as well as postal address, telephone number and
shareholdings.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till
bolaget på ovan angivna adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
bolagets webbplats, www.scandinavianbiogas.com.

Shareholders represented by proxy shall issue a dated and signed power
of attorney for the representative. If the power of attorney is
issued on behalf of a legal person or entity, a certified copy of a
certificate of registration or similar shall be enclosed. The
original power of attorney document and, where applicable, the
certificate should be submitted to the company by mail at the above
mentioned address well in advance of the general meeting. The company
provides a form of power of attorney at request and it is also
available at the company's website, www.scandinavianbiogas.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 5 maj
2017, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Shareholders whose shares are registered with a trustee must, in order
to be entitled to attend the annual general meeting, temporarily
register the shares in their own names. A shareholder who wishes to
request such re-registration must notify its trustee well in advance
of Friday the 5th of May 2017, when such registration must be
completed.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

1. Öppnande av bolagsstämman
Opening of the general meeting
2. Val av ordförande vid stämman
Election of a chairman to conduct the meeting
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Drawing up and approval of the voting list
4. Val av en eller två justeringsmän
Election of one or two persons to sign the minutes
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Determination as to whether the meeting has been duly convened
6. Godkännande av dagordning
Approval of the agenda for the meeting
7. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning
till denna

The CEO's report and any questions in connection thereof
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Presentation of the annual statement and the audit report and the
consolidated annual statement and the consolidated audit report

9. Beslut om
Decision concerning
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
adoption of the income statement and the balance sheet and the
consolidated income statement and consolidated balance sheet

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
appropriation of the company's profit and loss according to the
adopted balance sheet

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
discharge of the directors and the CEO from liability
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Determination of the number of board members and deputy board members
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Determination of remuneration to the board of directors and the
auditors

12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och
styrelsesuppleanter

Election of board members, chairman of the board and deputy board
members

13. Val av revisor
Election of auditor
14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler

The board of director's proposed resolution to authorize the board of
directors to resolve on issues of shares, warrants and/or
convertibles

15. Avslutande av bolagsstämman
Closing of the general meeting
Beslut om resultatdisposition (punkt 9 b)
Decision regarding appropriation of the company's net profit/loss
(item 9 b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att årets resultat
balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2016.

The board of directors and the CEO propose that the net profit/loss
for the year shall be carried forward and that no dividend shall be
made for the 2016 financial year.

Förslag till beslut om antal styrelseledamöter, arvode och val av
styrelse, styrelseordförande, suppleanter och revisor (punkterna
10-13)

Proposal for resolution regarding the number of board members, fees
and election of board members, chairman of the board, deputy board
members and auditor (items 10-13)

Punkt 10 - Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex
ordinarie ledamöter (utöver arbetstagarrepresentant) utan
suppleanter.

Item 10 - The nomination committee proposes that the board of
directors shall consist of six ordinary board members (besides
employee representative) without any deputies.

Punkt 11 - Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens
ordförande skall utgå med 350 000 kronor och arvode till övriga
ordinarie ledamöter skall utgå med 50 000 kronor vardera. Arvode till
revisorerna för utfört revisionsarbete föreslås utgå med fast pris
efter genomförd revisorsupphandling. Härutöver föreslås att arvode
skall utgå till ledamöter i revisionskommittén med 25 000 kronor till
kommitténs ordförande och med 15 000 kronor till var och en av övriga
ledamöter i kommittén.

Item 11 - The nomination committee proposes that remuneration to the
chairman of the board shall be paid in an amount of SEK 350,000 and
remuneration to the other ordinary board members shall be paid in an
amount of SEK 50,000 each. Remuneration to the auditors for performed
audit work is proposed to be paid with a fixed price after
procurement of auditors. Further, it is proposed that remuneration to
members of the audit committee shall be paid in an amount of SEK
25,000 to the committee's chairman and SEK 15,000 to the other
members of the committee.

Punkt 12 - Valberedningen föreslår att de nuvarande ordinarie
ledamöterna Göran Persson, Andreas Ahlström, Sara Anderson, Anders
Bengtsson och Hans Hansson omväljs som ordinarie ledamöter samt att
David Schelin väljs som ny ordinarie ledamot. Vidare föreslås att
Göran Persson omväljs som styrelsens ordförande.

Item 12 - The nomination committee proposes that the present ordinary
board members Göran Persson, Andreas Ahlström, Sara Anderson, Anders
Bengtsson and Hans Hansson are re-elected as ordinary board members,
and to elect David Schelin as new ordinary member of the board of
directors. It is further proposed that Göran Persson is re-elected as
chairman of the board.

Punkt 13 - Valberedningen föreslår att för tiden intill slutet av
nästa årsstämma utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets
revisor, som har för avsikt att utse Leonard Daun till huvudansvarig
revisor.

Item 13 - The nomination committee proposes to, until the next annual
general meeting, elect Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB to the
company's auditor, which intends to appoint Leonard Daun as the chief
auditor.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler (punkten 14)

The board of director's proposed resolution to authorize the board of
directors to resolve on issues of shares, warrants and/or
convertibles (item 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission
av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det
totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får
motsvara sammanlagt högst 36 000 000 aktier, motsvarande sammanlagt
högst ca 40 procent av antalet aktier i bolaget, baserat på det
sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen
till årsstämman 2017. Emissionerna skall ske till marknadsmässig
teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i
förekommande fall, och betalning skall, förutom kontant betalning,
kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med
villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner skall kunna ske
för att öka bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens
handlingsutrymme, exempelvis i samband med strategiska förvärv av
bolag och verksamheter som bolaget kan komma att genomföra.

The board of directors proposes that the annual general meeting
authorize the board of directors to, within the scope of the articles
of association, with or without deviation from the shareholders'
preferential right, on one or several occasions during the period
until the next annual general meeting, resolve on issues of new
shares, warrants and/or convertibles. The total number of shares
is...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.