Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-18

Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-juni 2020

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (455)
 • Resultat före skatt uppgick till -2 557 TSEK (-2 204)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,61 SEK (-0,64)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 745 TSEK (- 1 614)
 • Orderboken uppgick 596 TSEK vid kvartalets slut

Perioden 1 januari - 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 90 TSEK (475)
 • Resultat före skatt uppgick till -6 021 TSEK (-4 783)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,59 SEK (-1,51)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 865 TSEK (-5 147)

Viktiga händelser under kvartalet

 • ChemoTech genomförde nyemission som tillförde bolaget 11 705 TSEK efter emissionskostnader
 • Nya styrelseledamöter valdes på årsstämman den 19 maj. Den nya styrelsen består av Mohan Frick samt de nyvalda ledamöterna Lars Hedbys, Bengt Engström, Robin Sukhia och Rolf Ehrnström
 • ChemoTech tecknade sitt första europeiska distributionsavtal med Lee Imaging Ukraine LLC

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • ChemoTech startar ett nytt bolag, Vetiqure AB, för sin veterinärmedicinska verksamhet
 • ChemoTech och HCG höll i början av juli sin första globala gemensamma konferens för tumörspecifik elektroporation med deltagare från nästan 10 länder. Som ett resultat av den globala pandemin genomfördes konferensen via en online-plattform
 • ChemoTech får sin första leverans av CE-märkta behandlings-kit från sin producent

 

VD har ordet

Under det gångna kvartalet kunde bolaget säkra sitt kapital genom en mycket framgångsrik nyemission. Nyemissionen övertecknades med över 200% och tillförde bolaget, inklusive övertilldelningsemission, ca 13 MSEK före emissionskostnader. Varje unit innehöll förutom två aktier även två optioner, som gav innehavaren rätt att teckna aktier i januari 2021 för 5,25kr per styck. Utnyttjas dessa teckningsrätter till fullo kommer det att tillföra ChemoTech ytterligare ca 12,5 MSEK, vilket medför att bolaget med nuvarande kassaflöde kommer att ha kapital fram till december 2021.

Omsättning kassaflödet och den finansiella utvecklingen

Omsättningen för kvartalet påverkades som väntat av rådande COVID-19. Leveranser och installationer till både Ukraina och Nigeria fick skjutas på framtiden. Redovisad omsättning för Q2 kommer därför enbart från försäljning av engångsartiklar till våra indiska distributörer. Vi hade inga orderförluster under kvartalet, vilket gör att orderstocken är oförändrad och uppgår till 596 TSEK vid kvartalets slut. Genom snabb omställning kunde bolaget under kvartalet fortsatt minska kostnaderna, vilket därmed påverkade resultatet för kvartalet "positivt" då det uppgick till -2 557 TSEK,  jämfört med -3 464 TSEK föregående kvartal.

Affärsområdet Human Care
Efter kvartalets slut genomförde ChemoTech i samarbete med HCG gruppen (HCG Cancer Hospital i Bangalore, Indien) bolagets första internationella webinar. Eventet blev mycket lyckat där 50 läkare från omkring tio länder deltog. Läkare från HCG-gruppen i Indien och läkare från både Sverige och Filippinerna redogjorde för sina erfarenheter av att behandla patienter med IQwave™. De presenterade även för vilka nya områden de önskar genomföra studier med ChemoTechs teknologi.

" We are happy to collaborate with ChemoTech for providing electrochemotherapy services at HCG. The technology is very promising and requires further research for treating deep seated tumours and better the outcomes of current standard of care. At the HCG Translational Medicine department, we plan to conduct studies to further explore the immunomodulatory effects of chemotherapy, combinatorial approaches including potential synergism with immune check point inhibitors and radiotherapy."  - säger Dr Suhail Sayeed Mufti, direktör för Department of Translational Medicine & Therapeutics HCG. 

Ovan citat kommer ifrån en av HCG gruppens läkare, som höll föredrag vid ChemoTechs webinar. Inom HCG-gruppen, som är en börsnoterad sjukhusgrupp med huvudkontor i Bangalore, jobbar läkarna intensivt med att implementera det samarbetsavtal som signerades i början av året. Avtalet inkluderar över 20 cancersjukhus i Indien och ett antal i Asien, Mellanöstern och Kenya. ChemoTech delar naturligtvis dessa läkares entusiasm inför behandlingsstarten med IQwave™ på deras sjukhus. Det skall även bli mycket spännande att initiera nya studier tillsammans med deras forskningsavdelning ("Translational Medicine"). Denna forskningsavdelning delar vårt intresse att studera de immunoterapeutiska effekter som många läkare har noterat vid användandet av med ChemoTechs tumörspecifika elektroporation. 

Affärsområdet Animal Care
Då veterinärmarknaden skiljer sig märkbart från humanmarknaden avseende regulatoriska krav, kunder, införsäljningscykel m.m. så registrerade Bolaget i augusti 2020 det helägda dotterbolaget Vetiqure AB, som helt kommer att fokusera på den veterinärmedicinska verksamheten

Att vår maskin vetIQure™ redan har väckt stor nyfikenhet och intresse inom veterinärmedicinen är glädjande och visar på att intresset för att använda en dynamisk och tumörspecifik elektroporation är stor även för behandling av djur.  För att skapa förutsättningar för en bred internationell lansering är det bolagets plan att skapa klinisk erfarenhet och kliniska resultat i samverkan med relevanta samarbetspartners. Detta ger Animal Care förutsättningar för att ytterligare förtydliga fördelarna med en dynamisk och tumörspecifik elektroporation och påvisa dess effekter vid behandling av våra husdjur.

Vetiqure AB fokuserar i nuläget på att etablera samarbete och strategier med veterinärer och större organisationer, för att skapa goda förutsättningar för lansering även utanför Norden.

CE-märkningen
Under kvartalet har bolagets CE-märkningsprocess också påverkats till följd av COVID-19. Arbetet med att genomföra nödvändiga förändringar i dokumentation har därför gått betydligt långsammare än vad bolaget har räknat med. För att minska effekterna har bolaget under kvartalet genomfört förändringar vad gäller bemanningen i processen och bolaget har gjort allt för att fortsätta processen utan att det skall påverkas och medföra alltför stora förseningar. Då EU tidigare under våren även beslutade att skjuta upp tidpunkten för införandet av MDR (nya regelverket för certifiering av medicintekniska produkter) till maj 2021, förekommer det inte några direkta långsiktiga konsekvenser. 

Efter kvartalets utgång nådde bolaget en viktig milstolpe då första leveransen av CE-märkta behandlings-kit kunde ske. Att vi nu har kunnat säkra certifierade engångsartiklar är av stor betydelse för processen då det är den del som genom dess nålar penetrerar tumören. 

Höstens fokusområden
Våra fokusområden den kommande hösten kommer fortsatt att vara:

CE-märkningen av IQwave™

Påbörja behandlingar inom HCG gruppens sjukhus i Indien

Slutföra sista delen i Horizon SME 2020 ansökan som har senarelagts pga pandemin, nya ansökningsdatumet har flyttats till början av 2020

Påbörja kommersialiseringen av det nya bolaget Vetiqure AB

 • Övriga marknadsföringsinsatser i Sydostasien, Afrika och Ukraina (kan påbörjas först när öppning sker)

Vi står starka efter COVID-19
Trots att den aktiva marknadsföringen och utbildningar av läkare har påverkats negativt för ChemoTech under denna pandemi,  så har begräsningarna emellertid öppnat dörren för nya metoder och tekniker att kommunicera. Acceptansen för virtuella möten har visat sig fungera väl även för presentationer till stora åhörargrupper. Vi har under pandemin minskat våra kostnader samtidigt som bolaget har skapat förutsättningar för en mycket god start tillsammans med existerande och nya samarbetspartners och distributörer. 

Vi ser fram emot att snart kunna fortsätta i den positiva anda som vi startade året med.

- Mohan Frick, VD
 

Författare ChemoTech

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.