Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-september 2021

" Det är en intressant tid som vi har framför oss där det blir allt tydligare att vår satsning på veterinärmedicin var helt rätt." - Mohan Frick, VD

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 KSEK (41)
 • Resultat före skatt uppgick till -5 732 KSEK (-2 851)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,65 SEK (-0,47)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 014 KSEK (-2 836)

Perioden 1 januari - 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 39 KSEK (131)
 • Resultat före skatt uppgick till -12 313 KSEK (-8 872)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,48 SEK (-1,95)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13 428 KSEK (-8 701)
 • Orderboken uppgick till 1 100 KSEK (527) vid kvartalets slut

Viktiga händelser under kvartalet

 • Vetiqure AB tecknar avtal med Diversified Consultant Group LLC i USA
 • ChemoTech genomför två riktade nyemissioner som tillför Bolaget cirka 19 MSEK efter transaktionskostnader

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Vetiqure AB skriver avtal med Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg
 • ChemoTechs COO avslutar sitt interimsuppdrag i Bolaget
 • ChemoTech säkrar CE-märkta elektroder för djupt sittande tumörer
 • Preliminärt resultat av första TSE-behandlingen på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg pekar på ett resultat som är bättre än förväntat

VD har ordet

Vi har nu lämnat årets tredje kvartal bakom oss. Ett kvartal som på många sätt kan anses som ett av Bolagets starkaste och som för första gången inneburit att vi har kunnat marknadsföra IQwave™ som en CE-märkt teknologi. Förutom att vi genom certifieringen kunnat accelerera utvärderings-processerna på nya marknader har vi även kunnat se ett markant ökat intresse för vår tumörspecifika elektroporationsteknologi (TSE™) från både human- och veterinärmedicinsidan, där seriösa aktörer på egen hand söker upp Bolaget för att visa sitt intresse.

Vi har genomfört en betydande strategisk analys av Bolaget, i syfte att identifiera Bolagets långsiktiga möjligheter och position. Vår avsikt är att skapa en tydligare vision för ChemoTechs kliniska- och kommersiella inriktning.

Omsättning, kassaflöde och finansiell utveckling
Restriktionerna för Covid-19 har äntligen upphört i Sverige men vi ser fortsatt hur restriktioner skapar problem för vår internationella verksamhet då Sydostasien, Afrika och Östeuropa fortfarande har restriktioner som omöjliggör resor dit. Omsättningen är därför fortsatt låg. Även om intresset ökat markant från nya potentiella kunder och distributörer blev orderboken under kvartalet oförändrad och uppgick till ca 1 100 KSEK vid kvartalets slut. Detta är förväntat då utvärdering och säljprocess för en högteknologisk produkt som vår tar tid.

Under kvartalet genomförde ChemoTech sin största riktade emission som gav Bolaget 19 MSEK efter emissionskostnader. Förutom att öka Bolagets rörelsekapital nyttjades även tillskottet till att lösa de kortsiktiga krediter som Bolaget fått under början av året.

Den långsiktiga finansiella planeringen är viktig för att Bolaget ska kunna fortsätta med utvecklingsarbetet, de kliniska studier som är inplanerade samt marknadsföring av produkterna för att öka den organiska omsättningen. Det är av stor betydelse att vi satsar på omsättningsgenererande aktiviteter samtidigt som vi tittar på olika finansieringsmöjligheter för att kunna nå våra långsiktiga mål.

Den ökade marknadsaktiviteten och anpassningar i vårt kvalitetssystem, som är ett resultat av vår CE-märkning, har bidragit till ökade kostnader under kvartalet och påverkade därmed kassaflödet negativt bortsett från emissionslikviden. Kassaflödet uppgick till 13 526 KSEK (1 700 KSEK) för årets första nio månader.

Affärsområdet Human Care

Under kvartalet har vi som ett led i vår certifiering lagt betydande resurser på att uppdatera och förbättra vårt kvalitetssystem samt förberedande åtgärder för att säkerställa registreringsprocesserna i länder där vi redan idag har distributionsavtal och order.

Redan under våren påbörjade vi förberedandet av en större utvärdering av distributörer och strategiska samarbeten för klinisk utveckling. Vi har som målsättning att slutföra några av dessa förhandlingar under årets sista kvartal.

Forsknings- och utvecklingsarbetet har under året koncentrerats till att, tillsammans med vår samarbetspartner för behandlings-kit, genomföra nödvändiga anpassningar för djupt sittande tumörer. De avslutande testerna för kompatibiliteten slutfördes framgångsrikt efter kvartalets utgång. Detta medför att vi nu har CE-märkta behandlings-kit som kommer att kunna användas med både IQwave™ och vetIQure™. Vi hoppas att vi under början av nästa år skall kunna påbörja dialoger med kliniker samt de läkare i USA och EU som redan visat sitt intresse angående studier på pankreascancer och andra djupt sittande tumörer.

Affärsområdet Animal Care

Under sommaren påbörjade vi en förstudie i syfte att kartlägga Vetiqures möjligheter att lansera vår behandling för smådjur i USA. Denna utvärdering har gått bättre än förväntat och vår vetIQure™ och TSE™ behandling har fått stor uppmärksamhet från både akademin, kliniker samt större distributörer.

Kliniker i flera länder har visat intresse för TSE-teknologin även inom veterinärsegmentet. Detta segment har tidigare enbart haft tillgång till första generationens teknologi för elektrokemoterapi och ser därför mycket positivt på möjligheterna som TSE kan medföra.

Efter mer än 18 månaders pandemiska hinder har våra marknadsföringsaktiviteter återupplivats vilket känns väldigt positivt för framtiden.

Det är en intressant tid som vi har framför oss där det blir allt tydligare att vår satsning på veterinärmedicin var helt rätt. Antalet potentiella samarbetspartners med kommersiella och akademiska intressen ökar för varje vecka och vi ser att den globala lanseringen av vetIQure™ troligen kommer att överträffa våra egna förväntningar.

Det har blivit tydligt att allt fler börjar se TSE som en helt egen innovativ behandlingsmetod.

- Mohan Frick, VD
Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-02 08:30 CET.

För mer information vänligen kontakta: 

Mohan Frick, VD

Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00, E-mail: certifiedadviser@penser.se

Författare Cision