Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-20

Scandinavian Credit Fund 1: Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör förlängning av teckningstiden till den 20 december

Stockholm 20 oktober 2015 – Skandinaviska Kreditfonden AB har per den 31
augusti 2015 meddelat att dom lanserar sin första AIF-fond, Scandinavian
Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilket allmänheten och
institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån om totalt maximalt
500 MSEK i ett första steg. Prospektet godkändes och registrerades den 28
augusti 2015 av Finansinspektionen. Vinstandelslånen kommer efter genomförd
emission upptas för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av
Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Föreliggande erbjudandet i korthet

* Emissionen omfattar 5 000 stycken nya Vinstandelslån i en första stängning
1 november.
* Teckningsbelopp uppgår till 500 Mkr.
* Teckning sker till handelsposter om 100 000 kronor. (Nominellt á 100 SEK x
1000 st Vinstandelslån)
* Teckningstiden pågår från 2015-09-01 till 2015-12-20
* Vid eventuell överteckning kommer styrelsen att fatta beslut om tilldelning
med beaktande av tidpunkten för inbetalning av teckningslikviden, det antal
vinstandelslån som anmälan avser samt tidpunkten för mottagandet av korrekt
ifylld anmälningssedel.

Scandinavian Credit Fund I (publ)

Fondens affärsidé är att bedriva kortfristig direktutlåning till mindre och
medelstora företag. Fonden avser att erbjuda de investerare som är
intresserade av fondens placeringsstrategi att teckna sig för Vinstandelslån.
Investerare i Vinstandelslånen kan vara privatpersoner, företag eller
professionella investerare.

Att de flesta investeringsalternativ i marknaden är anpassade till den normala
spararens behov har lett till att flera intressanta investeringsmöjligheter i
praktiken har undantagits från marknaden för de privata investerarna, bland
annat beroende på höga krav på minsta investeringsbelopp samt
inlåsningseffekter. Fondens ambition är därför att skapa en tillgänglighet
genom att notera Vinstandelslånen på en reglerad marknad, NGM-NDX.

Fonden avser att erbjuda direktutlåning för att uppnå målet som är en hög
riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-,
obligation- och råvarumarknader. Fonden kommer att använda derivat för att
hantera oönskade marknadsrisker som kan uppkomma vid placering i olika
instrument samt för att öka fondens avkastning. Fonden avser vidare att
valutasäkra investeringarna som görs i andra valutor än den svenska kronan

Fondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för
investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-10 procent per år med låg
volatilitet.

Fonden bedömer att potentialen i produkten är stor mot bakgrund av stor
efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag samt
fortsatt försiktighet från andra aktörer när det gäller att lämna motsvarande
krediter och lån.

Efter den här första emissionen av Vinstandelslån, kommer fyra emissioner per
år att genomföras vid ingången av varje kvartal. Vid varje emissionstillfälle
kommer fonden att vara öppen för inlösen. Utöver det sker handel via
marknadsplatsen NGM-NDX genom fondens Market Maker. Fondens strategiska mål
är att öka det utlånade kapitalet till 3 000 000 000 SEK över en tre till fem
års period.

Information

Nyemitterade Vinstandellån förväntas upptas till handel på NDX under november
2015. Bolaget har anlitat Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant för
Vinstandelslånen. Fullständiga villkor för Erbjudandet framgår av det
Prospekt som har upprättats av Bolaget och som har godkänts av
Finansinspektionen per den 28 augusti 2015.

I anslutning till framtagandet av Erbjudandet har SFM Stockholm AB engagerats
som AIF-förvaltare. Mangold Fondkommission AB har anlitats som
emissionsinstitut. PG Magnusson Advokatbyrå AB har anlitats som legal
rådgivare. Förvaringsinstitut är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial.
Revisor är verksam vid PwC.

Prospekt

Prospekt och anmälningssedeln finns även tillgänglig på Bolagets hemsida:
www.kreditfonden.se

Teckningsperiod: 2015-09-01 -- 2015-12-20

Likviddag: 2015-12-29

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929
455,peter.norman@kreditfonden.se

Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75
51,fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Om Skandinaviska Kreditfonden AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende
aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien
och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är
Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler
fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har
identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.