Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Scandinavian Enviro Systems: Kallelse till årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Aktieägarna i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) ("Bolaget"),
org.nr 556605-6726, kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 juni
2016 klockan 16.00 hos Svenska Mässan; Mässans gata 24, 412 51
Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 14 juni 2016; samt

(ii) senast samma dag, dvs. tisdagen den 14 juni 2016, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Scandinavian Enviro Systems AB (publ), Att. Urban Folcker, Regnbågsgatan 8C, 417 55 Göteborg eller via e-post till urban.folcker@envirosystems.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Aktieägare får ha med sig biträden till stämman endast om antalet
biträden anmäls till Bolaget i enlighet med punkten (ii) ovan.
Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen
vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 14 juni 2016, då sådan
införing senast ska vara verkställd för att aktieägare ska äga rätt
att delta i stämman.

OMBUD

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får
företrädas genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt. Om aktieägare företräds av två
eller flera ombud får varje ombud utöva den rätt som hänför sig till
en viss i fullmakten angiven andel av aktierna. Om fullmakt utfärdats
av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om
sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud finns på Bolagets hemsida www.envirosystems.se. Fullmakten i
original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse,
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning, samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning,

b) om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, samt

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt
eventuella revisorssuppleanter

11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt
eventuella revisorssuppleanter

12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Avslutande av årsstämman
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen, bestående av Staffan Gavel (utsedd av/representerandes
KL Ventures AB, tillika ordförande i valberedningen), Stig-Arne Blom
(styrelsens ordförande), Johan Berggren (utsedd av/representerandes
Hans Andersson Recycling AB) och Lennart Persson (utsedd
av/representerandes sig själv), har presenterat följande förslag till
beslut.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Stig-Arne Blom väljs till ordförande vid
stämman.

Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande
mandatperiod ska utgå med totalt 640 000 kronor, varav 160 000 kronor
till styrelsens ordförande och 80 000 kronor till var och en av de
övriga styrelseledamöterna.

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor utgår enligt
godkänd räkning för utfört arbete.

Punkt 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt
eventuella revisors-suppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter intill utgången
av nästa årsstämma ska vara sju (7) ordinarie ledamöter utan
suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat
revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Punkt 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
samt eventuella revisors-suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årsstämma ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Bengt-Göran
Andersson, Stig-Arne Blom, Anders Ilstam, Lennart Persson, Stefan
Tilk, Mikael Fryklund och Johanna Stenman. Valberedningens förslag
innebär således omval av samtliga styrelseledamöter. Valberedningen
föreslår även att Stig-Arne Blom omväljs till styrelsens ordförande.
Information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga
utbildning och arbets-livserfarenhet, uppdrag i Bolaget och andra
väsentliga uppdrag m.m. finns att finna i valberedningens motiverande
yttrande på Bolagets hemsida www.envirosystems.se.

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB
utses till revisor. Revisions-bolaget har låtit meddela att
auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer att kvarstå som
huvud-ansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b). Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt
den fastställda balans-räkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets fria egna kapital, uppgående till 140
040 451 kronor, balanseras i ny räkning och att det inte sker någon
utdelning för räkenskapsåret 2015.

Punkt 12. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga
styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission aktier. Betalning ska
kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas
med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet
sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20
procent av aktiekapitalet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
ska äga ske för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella
ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.
Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
liksom vid betalning genom apport, fastställas på marknadsmässiga
villkor.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska
äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid datumet för denna
kallelse är 46 548 117. Endast ett aktieslag finns och Bolaget har
inget innehav av egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den
verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på
bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten
omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag,
koncern-redovisningen samt sådana förhållanden beträffande
dotterföretag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigande,
redovisningshandlingar, revisions-berättelse och övriga handlingar
kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor
före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det
och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas
tillgängliga på Bolagets hemsida www.envirosystems.se. Samtliga
ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

*****

Göteborg i maj 2016

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandinavian-enviro-systems/r/kallelse-till-ar...
http://mb.cision.com/Main/9805/2013259/518317.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.