Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-13

Scandinavian Enviro Systems: Rapport från årsstämman i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 13 juni 2014

I samband med dagens Årsstämman i Scandinavian Enviro Systems AB (SES)
lämnade VD Martin Hagbyhn i sammandrag följande information till
stämmodeltagarna:

"I produktionsanläggningen i Åsensbruk pågår slutfasen av intrimningen
för att efter semestern kunna starta produktionen av en potentiell
kontinuerlig kimröksleverans till slutkund. Positiva möten med flera
gummiindustrier har företagits. Av slutprodukterna olja och stål
pågår redan nu leveranser på kommersiell grund. Arbetet med
försäljning av anläggningar fortgår med stort intresse från marknaden
i flera länder främst i Kina, där vi har en avsiktsförklaring om köp
(Letter of Intent) från en kund, samt i Polen och England."

Stämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen för
2013 inklusive koncernredovisningen och styrelsens förslag till
resultatdisposition, samt beslutade att bevilja styrelsen och
verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

Stämman beslutade vidare att styrelsen, intill nästa årsstämma, skall
bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Samtliga
ordinarie styrelseledamöter omvaldes därefter vilket innebär att
styrelsen utgörs av:

Stig-Arne Blom, som också valdes till styrelsens ordförande,

Bengt Andersson,

Bengt-Sture Ershag,

Anders Ilstam,

Lennart Persson,

Johanna Stenman.

Detaljerad information om respektive styrelseledamot finns uppdaterad
på SES hemsida.

Till revisorer nyvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med
auktoriserade revisorn Johan Palmgren som ansvarig revisor. Inga
revisorssuppleanter valdes.

Stämman beslutade vidare enhälligt att i enlighet med styrelsens
förslag inrätta en valberedning som till nästa årsstämma skall
föreslå:

· Val av stämmoordförande.
· Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
· Beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorer.
· Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Valberedningens sammansättning kommer att meddelas genom
pressmeddelande och på bolagets hemsida så snart representanterna har
utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2015.

Årsstämman beslutade också enhälligt att ändra bolagsordningen enligt
följande:

· Som en anpassning till Koden för svensk bolagsstyrning beslöt
årsstämman att "Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio
ledamöter utan suppleanter".

· Angående revisorer beslöt årsstämman att Bolagsordningens lydelse
skall vara: "Bolaget skall ha en eller två revisorer med högst två
suppleanter, alternativt ett registrerat revisionsbolag".

· Angående ort för bolagsstämmor beslöts: "Bolagsstämma skall hållas
i Göteborg, Stockholm eller Åsensbruk."

Stämman hölls i Hans Andersson Recyclings lokaler och på stämman var
representerade strax under 54 procent av antalet röster och aktier
genom personlig närvaro och genom ombud.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Hagbyhn, VD

telefon +46 31 - 799 07 20

mobil +46 733 - 76 57 00

e-post martin.hagbyhn@envirosystems.se (martin@envirosystems.se)

Informationen lämnades för offentliggörande den 2014-06-13, kl 16.00.

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är ett svenskt företag med bas i
Göteborg. Bolaget utvecklar, bygger och säljer anläggningar

för återvinning av däck. Processen är baserad på en patenterad
pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC) - för
återvinning

av organiskt material. Scandinavian Enviro Systems helägda dotterbolag
Tyre Recycling in Sweden AB har uppfört en fullskalig

produktionsanläggning för återvinning av däck i Åsensbruk, Dalsland.
Återvinningsanläggningen är dimensionerad för 12 000 ton däck

per år vilket motsvarar cirka 15 % av insamlade däck i Sverige. Erik
Penser Bankaktiebolag är företagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scandinavian-enviro-systems/r/rapport-fran-ars...
http://mb.cision.com/Main/9805/9601388/256566.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.