Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Scandinavian Organics AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Organics AB (publ), org. nr 556705-6741
("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma Fredagen den 3 juni 2016
kl. 16.00. Bolagsstämman kommer att hållas i Restaurang Lokanta på Hallvägen
7B i Johanneshov.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i utskriften av
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 28 maj 2016, vilket
i praktiken innebär att aktieägare ska vara införda i aktieboken fredagen den
27 maj 2016. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank
eller annan förvaltare måste i god tid före den 27 maj 2016 genom
förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för
att få rätt att delta i bolagsstämman.

Av praktiska skäl är Bolaget tacksamt om aktieägare som avser att närvara vid
bolagsstämman senast klockan 12.00 onsdagen den 1 juni 2016 anmäler sig hos
Bolaget under adress Hallgränd 7, 121 62 Johanneshov eller via
e-postinfo@scanorganics.com.Anmälan bör innehålla namn, organisationsnummer
och/eller personnummer samt aktieinnehav.

Ombud, fullmakt m.m.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med
anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven.
Fullmakten i original skall medtas till bolagsstämman. Den som företräder en
juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt
är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter
utfärdande om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär kommer att
tillhandahålls på Bolagets hemsida,www.scanorganics.com,senast två veckor
före bolagsstämman.

F
örslag
till dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av en eller två protokolljusterare
5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6 Godkännande av dagordning
7 Beslut om riktade nyemissioner
8 Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
9 Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om riktade nyemissioner

Emission 1

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en riktad nyemission av
högst 81 818 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 15
694,87 kronor.

Rätt att teckna aktierna tillkommer Nils Wetterlind Holding AB. Skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att reglera den fordran som
den teckningsberättigade har på bolaget och därigenom minska bolagets
skuldsättning och stärka bolagets balansräkning.

Teckningskursen för de nyemitterade aktierna ska vara 11 kronor per aktie och
betalning ska ske genom kvittning. Grunden för teckningskursens bestämmande
har varit en beräkning av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för
bolagets aktie på NGM Nordic MTF under en period om tio handelsdagar med
sista dag den 12 maj 2016 med ett tillägg på 23%. Teckning ska ske på
teckningslista senast två veckor från beslutet. Kvittning sker genom
underskrift av teckningslistan inom den tid som anges ovan. Styrelsen äger
rätt att förlänga tiden för teckning och kvittning. Vinstutdelning för de nya
aktierna utgår på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens
registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman krävs att det biträtts av aktieägare som
representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda på stämman

Emission 2

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en riktad nyemission av
högst 144 670 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 27
751,55 kronor.

Rätt att teckna aktierna tillkommer Kouokai Pty. Limited. Skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att reglera den fordran som
den teckningsberättigade har på bolaget och därigenom minska bolagets
skuldsättning och stärka bolagets balansräkning.

Teckningskursen för de nyemitterade aktierna ska vara 8,50 kronor per aktie
och betalning ska ske genom kvittning. Grunden för teckningskursens
bestämmande har varit en beräkning av den volymviktade genomsnittliga
betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under en period om tio
handelsdagar, med sista dag den 12 maj 2016, med en rabatt om 5%.

Teckning ska ske på teckningslista senast två veckor från beslutet. Kvittning
sker genom underskrift av teckningslistan inom den tid som anges ovan.
Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och kvittning.
Vinstutdelning för de nya aktierna utgår på den avstämningsdag för utdelning
som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken.

Punkt 8 Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av
aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att,
under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier,
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet omfattar
sammanlagt högst en utspädning av det antal aktier som vid tiden för det
första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande motsvarar tjugo (20)
procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Beslut får
innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller
konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt
tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första
stycket 6 eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Ö
v
r
i
g
t

Antalet aktier och röster i Bolaget är 6 307 309. Styrelsens fullständiga
förslag till beslut och övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen (ABL)
kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets
hemsida,www.scanorganics.com,senast två veckor före stämman. Handlingarna
sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna
erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § ABL.

Stockholm i maj 2016

Scandinavian Organics AB (publ)

Styrelsen

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.