Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-30

Scape Technologies A/S offentliggør aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Nasdaq First North Growth Market Denmark
Selskabsmeddelelse nr. 25/2020                                                    Odense, 30. oktober 2020

 

Scape Technologies A/S offentliggør aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer

 

Bestyrelsen i Scape Technologies A/S („Scape“ eller „Selskabet“) har i dag besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med minimum nominelt DKK 6.363.636 og op til nominelt DKK 9.197.643 fordelt på minimum 6.363.636 stk. og op til 9.197.643 stk. nye aktier a nominelt DKK 1,00 („Udbudte Aktier“) med en tegningskurs på DKK 5,50 pr. Udbudt Aktie („Tegningskursen“) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer i forholdet 3:2 („Udbuddet“).

Bruttoprovenuet ved en fuldtegnet emission forventes at udgøre DKK 50,6 mio.

Minimumsudbuddet på DKK 35,0 mio. er garanteret gennem forhånds- og garantitilsagn.

Selskabet har modtaget bindende forhåndstilsagn fra eksisterende aktionærer om tegning for i alt DKK 7.552.495,50 ved tegning af 1.373.181 stk. Udbudte Aktier. Derudover har et konsortium bestående af fem investorer garanteret, at der tegnes yderligere 4.999.997 stk. Udbudte Aktier svarende til en tegning på op til DKK 27.499.983,50.

Scape Technologies har styrket research, organisation, brugervenlighed og produktportefølje

Selskabets ledelse har siden den vellykkede børsnotering i 2018, hvor Selskabets aktier blev optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, haft fokus på at foretage de investeringer og den styrkelse af Selskabet, der var baggrund for noteringen.

Investeringsplanen, herunder for nye og mere brugervenlige versioner af SCAPE Bin-Picker produkterne, er gået planmæssigt og Selskabet står i dag i en væsentlig stærkere position ledelsesmæssigt, organisatorisk, produktmæssigt og markedsmæssigt.

Gennemførelse af investeringsplanen
Selskabet ansatte i løbet af 2019 en række nye medarbejdere i udviklingsafdelingen for at styrke bin-picking løsningernes brugervenlighed, og for at forenkle og effektivisere konfigurering og implementering af løsningerne bl.a. med brug af Artificial Intelligence i dele af software-modulerne.

Selskabet vurderer, at de produktforbedringer og produktintroduktioner, der er gennemført i 2019 og 2020, har reduceret implementeringstiden væsentligt på grund af forenklinger og forbedrede brugergrænseflader.
Dette er er en afgørende faktor for forhandlere og systemintegratorer af SCAPE Bin-Pickere, fordi det kan medvirke til øget indtjening og en styrkelse af konkurrencekraften.

Scape Technologies’ største og mest nyskabende softwarerelease blev lanceret i juni 2020 og indeholdt bl.a. nye intuitive grænseflader og semiautomatiske processer i den del af softwaren, hvor robotten trænes til at genkende og gribe emner.

Senest har Selskabet i september og oktober 2020 introduceret nye produktvarianter målrettet små- og mellemstore virksomheder således, at Selskabets markedsområder er udvidet fra det traditionelle segment i den krævende bilindustri til også at omfatte salg af enklere løsninger og potentielt større volumener.

Research og nyudvikling har udgjort en væsentlig del af udviklingsplanen og har bl.a. resulteret i lancering af en ny 3D sensor, der har åbnet for nye salgsmuligheder samt en patentansøgning på nye griberteknologier.

Den styrkede marketingindsats har bl.a. resulteret i en moderniseret visuel identitet samt større udbredelse af Selskabets solide brand og en fortsat voksende interesse for Selskabets nyheder blandt potentielle kunder og partnere.

Scape Technologies leverer således i dag én af verdens mest pålidelige automatiserede bin-picking løsninger. Det er en løsning, der integrerer gribere, sensorer, kameraer og egenudviklet software til hurtig, driftssikker og præcis opsamling, kontrol og placering af delkomponenter og emner, som leveres ustruktureret i kasser – deraf begrebet bin-picking.

Hovedvilkår for Udbuddet af Udbudte Aktier er følgende:

 • Udbuddet omfatter minimum 6.363.636 stk. (”Minimumsudbuddet”) og op til 9.197.643 stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 1,00.
 • De Udbudte Aktier udbydes med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer ("Eksisterende Aktionærer") i forholdet 3:2, hvilket indebærer, at hver Eksisterende Aktionær bliver tildelt to (2) tegningsretter for hver eksisterende aktie, de ejer på tildelingstidspunktet, 4. november 2020 kl. 18.00 (dansk tid). Der skal anvendes tre (3) tegningsretter til tegning af én (1) Udbudt Aktie.
 • De Udbudte Aktier udbydes til Tegningskursen, som er fastsat til DKK 5,50 pr. Udbudt Aktie a nominelt DKK 1,00.
 • Perioden, hvor de Udbudte Aktier kan tegnes, løber fra 5. november 2020, kl. 9.00 (dansk tid) til 18. november 2020, kl. 17.00 (dansk tid) ("Tegningsperioden").
 • Minimumsudbuddet er garanteret gennem forhånds- og garantitilsagn. Scape har modtaget forhånds- og garantitilsagn om tegning af i alt DKK 35,1 mio., svarende til 69,3% af bruttoprovenuet ved en fuldtegnet emission.
 • Bruttoprovenuet fra Udbuddet kan udgøre op til DKK 50,6 mio. svarende til et nettoprovenu på DKK 45,0 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger relateret til Udbuddet på DKK 5,6 mio.
 • Såfremt alene Minimumsudbuddet bliver tegnet, vil bruttoprovenuet fra Udbuddet udgøre i alt DKK 35 mio., svarende til et nettoprovenu på DKK 30,2 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger relateret til Minimumsudbuddet på DKK 4,8 mio.
 • Aktier, som ikke er tegnet af Eksisterende Aktionærer inden udløbet af Tegningsperioden ("Resterende Aktier"), kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer eller nye investorer, der har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier gennem forhåndstilsagn eller i henhold til tegningsblanketten på Selskabets hjemmeside inden udløbet af Tegningsperioden.
 • Det er en betingelse for gennemførelse af Udbuddet, at Minimumsudbuddet med et bruttoprovenu på DKK 35 mio. tegnes. Minimumsudbuddet er garanteret gennem bindende forhånds- og garantitilsagn.
 • Selskabets aktiekapital udgør før Udbuddet nominelt 13.796.465 aktier a nominelt DKK 1,00. Ved fuldtegning af Udbuddet vil Selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK 22.994.108 aktier og ved tegning af Minimumsudbuddet nominelt DKK 20.160.101 fordelt på aktier a nominelt DKK 1,00.

Baggrund for aktieemissionen og anvendelse af provenu

Selskabet har siden noteringen på Nasdaq First North Growth Market Denmark ultimo 2018 arbejdet med og gennemført en række tiltag i forretningsplanen og de planlagte produktforbedringer, og dette er overordnet set gået efter planen.

Fokus har været på eksekveringen af forretningsstrategien med særlig vægt på den produktudvikling, der skal højne brugervenligheden og forenkle konfigurering, salg, installation og support samt opbygning af internationale salgs- og distributionskanaler.

Sideløbende med disse fokusområder er salgspipelinen fortsat blevet udbygget og har eksempelvis resulteret i at man har fået BMW som kunde. Ligeledes er produktpaletten er blevet udvidet med en ny stationær bin-picking scanner, der allerede er solgt i flere eksemplarer, samt introduktion af SCAPE Easy-Picker og SCAPE Mini-Picker, der bl.a. henvender sig til SMV-markedet.

Scape er dog fortsat en venturevirksomhed, og da der for nuværende ikke er en positiv indtjening eller positivt cash flow i Selskabet, og fordi markedsopbygningen i Kina tager længere tid end det var forventet i 2018, er den fortsatte drift af Selskabet samt potentialet for at udnytte de konstaterede markedsmuligheder, afhængig af tilførslen af yderligere likviditet. For at Selskabet kan sikre gennemførelsen af sin forretningsplan inden for den ønskede tidshorisont, vurderer Ledelsen, at en styrkelse af Selskabets likviditetsberedskab med nettoprovenuet af emissionen på DKK 45 mio. er optimal.

Selskabets p.t. største markedsområde er bilindustrien og den igangværende omstilling, der sker fra traditionelle biler til el- og hybridbiler har medført en udskydelse af visse investeringsbeslutninger. Sammen med Covid-19 pandemien har dette påvirket regnskabsårene 2019 og 2020 i en negativ retning.  

Omvendt betyder omstillingen også, at Selskabet nu ser nye og større projekter end hidtil i bilindustrien, hvoraf en del forventes at blive realiseret i løbet af de nærmeste år. Selskabet vil derfor investere kraftigere i denne del af markedet med henblik på at opnå en stor andel af projekter, der er relateret til opbygning af de nye produktionslinjer, der følger med bilindustriens investeringer i el- og hybridbiler. Med de mange tiltag og produktforbedringer Selskabet allerede har gennemført, vil Selskabet med den planlagte kapitaltilførsel fra Udbuddet være godt rustet til at udnytte disse muligheder.

Selskabets ledelse vurderer ud fra det nuværende aktivitetsniveau, at Selskabet vil være cash flow positivt i løbet af 2023. Dette under forudsætning af en tilførsel af DKK 50,6 mio. i forbindelse med fuldtegning af Udbuddet.

Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil ved en fuldtegning udgøre i alt DKK 50,6 mio., svarende til et nettoprovenu på DKK 45,0 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger på DKK 5,6 mio. i forbindelse med Udbuddet.

Nettoprovenuet fra en fuldtegning af Udbuddet vurderes således at kunne dække kapitalbehovet frem til positivt cash flow er etableret, og det er Ledelsens mål, at de foretagne investeringer på sigt vil skabe positiv indtjening og positive pengestrømme, der muliggør yderligere investeringer til fortsat vækst og udvikling.

Anvendelsen af nettoprovenuet fra fuldtegning af Udbuddet ligger i tråd med tidligere udmeldte planer om fortsat eksekvering af Selskabets vækst- og internationaliseringsstrategi med behov for øgede investeringer i forskning, produktudvikling og udvikling af distributionskanaler:

 • Øget research inden for især 3D sensor teknologier, griberteknologier, og Artificial Intelligence/ Machine Learning i forbindelse med industrielle robotløsninger, som indgår i Selskabets løsning.
 • Fortsat produktudvikling, der skal gøre Selskabets nuværende løsning enklere at konfigurere, sælge, installere og supportere for Selskabets forhandlere.
 • Udbygning af Selskabets produktportefølje med flere hardwarekomponenter.
 • Intensiveret opbygning af internationale salgs- og distributionskanaler med henblik på en skalering, således, at størsteparten af salget af Selskabets løsning til slutkunder kan finde sted gennem et bredt distributionsnet og dermed uden en direkte salgsindsats fra Selskabets side.

Nye investeringsområder for Selskabet efter gennemførelse af Udbuddet vil desuden omfatte:

 • Intensiveret satsning på SMV-markedet med enkle og konkurrencedygtige løsninger.
 • Etablering af et nyt globalt markedsområde indenfor den hastigt voksende internethandel ved introduktion af løsninger til distributionscentre.
 • Indsalg til nye industrier som hårde hvidevarer, elektronikindustrien m.fl.
 • Investering i det kinesiske joint-venture selskab med henblik på kraftig vækst og udbygning af markedsområder på det store kinesiske marked.
 • Gradvis introduktion af Robotics-as-a-Service til dele af kundebasen for at styrke konkurrenceevnen og øge den løbende omsætning.  

Selskabet har fået stillet midlertidige kreditfaciliteter på i alt DKK 11,5 mio. til rådighed. Ved Udbuddets forventede gennemførelse har Selskabet en intention om at indfri hele eller en del af disse kreditfaciliteter. Selskabet har p.t. ikke yderligere kreditfacilit...

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.