Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

Schörling & Partners AB: Schörling & Partners AB lämnar ett ovillkorat kontanterbjudande om 569 kronor per aktie till akt...

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande
av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Familjen Schörling har tillsammans med Stefan Persson, Carl och Martin
Bek-Nielsen samt Mikael Ekdahl beslutat sig för att fortsatt driva
Melker Schörling AB ("MSAB" eller "Bolaget") utanför börsen. Beslutet
är en följd av att MSAB sedan Melker Schörling lämnat sin operativa
roll befinner sig i en förändrad situation.

"Med hänsyn till den nya situationen i MSAB är det vår uppfattning att
Bolaget kan drivas vidare effektivare i en privat miljö. Vi avser att
tillsammans med våra närmaste långsiktiga samarbetspartners
fortsättningsvis göra vårt yttersta för att bidra till bästa möjliga
utveckling för innehavsbolagen." säger Melker Schörling, Märta
Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg.

"Vår förhoppning är att alla aktieägare i MSAB har förståelse för
denna förändring och fortsätter sitt engagemang genom att investera
direkt i de framgångsrika börsbolag som utgör MSABs innehavsbolag.
Genomgående sedan börsnoteringen 2006 har vi använt substansvärdet
som riktmärke för värdeutvecklingen i MSAB och anser det därför
logiskt att budet nu också lämnas baserat på aktuellt substansvärde."
säger MSABs ordförande Mikael Ekdahl.

Utköpet sker genom att Goldcup 15638 AB (u.n.t. Schörling & Partners
AB) ("Schörling & Partners"), som ägs gemensamt av familjen
Schörlings ägarbolag Melker Schörling Tjänste AB ("MSTAB"), Stefan
Persson, UIE Malta Holding Ltd. (helägt dotterbolag till United
International Enterprises Ltd. som kontrolleras av Carl och Martin
Bek-Nielsen) och Mikael Ekdahl AB, lämnar ett ovillkorat
kontanterbjudande till aktieägarna i MSAB att överlåta samtliga sina
aktier i MSAB till Schörling & Partners ("Erbjudandet"). Schörling &
Partners innehar cirka 92,6 procent av aktierna och rösterna i MSAB.
Aktierna i MSAB är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Large
Cap.

· Schörling & Partners erbjuder 569 kronor kontant för varje aktie i
MSAB ("Erbjudandevederlaget").[1]
(http://file:///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetC...)
Erbjudandevederlaget överstiger substansvärdet i MSAB per den 13
november 2017 om 568 kronor och motsvarar den volymviktade
genomsnittliga betalkursen för MSAB-aktien på Nasdaq Stockholm under
de senaste 20 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande.[2]
(http://file:///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetC...)
Det sammanlagda Erbjudandevederlaget uppgår till cirka 5 005 miljoner
kronor, och Erbjudandet innebär att MSAB värderas till cirka 67 767
miljoner kronor.[3]
(http://file:///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetC...)

· Erbjudandevederlaget innebär en premie om:

- cirka 5,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga
betalkursen om 541,3 kronor för MSAB-aktien på Nasdaq Stockholm under
de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande; och

- cirka 3,9 procent jämfört med stängningskursen om 547,5 kronor för
MSAB-aktien på Nasdaq Stockholm den 13 november 2017, vilket var den
sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande.

· Bolaget har inhämtat ett värderingsutlåtande (så kallad fairness
opinion) från Ernst & Young AB enligt vilket Erbjudandet är skäligt
ur ett finansiellt perspektiv.

· Schörling & Partners är Bolagets största ägare med ett innehav om
cirka 92,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, och avser att
så snart som möjligt påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i
Bolaget.

· Schörling & Partners beräknar att kunna offentliggöra en
erbjudandehandling avseende Erbjudandet omkring den 15 november 2017.
Acceptperioden för Erbjudandet förväntas i sådant fall att löpa från
och med den 16 november 2017 till och med den 14 december 2017.

· Erbjudandet är inte förenat med något fullföljandevillkor och
utbetalning av Erbjudandevederlag till de som har accepterat
Erbjudandet kommer att ske veckovis under acceptfristen, med beräknad
första utbetalning den 24 november 2017.

· I syfte att löpande tillhandahålla likviditet för MSABs aktieägare
har Schörling & Partners för avsikt att genom Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) ("SEB") förvärva, eller ingå överenskommelser om att
förvärva, aktier i MSAB utanför Erbjudandet, varvid köporder avses
läggas i marknaden på aktier i MSAB högst till ett pris motsvarande
Erbjudandevederlaget. Observera dock att försäljning i marknaden kan
innebära en kostnad för aktieägare i form av courtage. Sådana förvärv
eller överenskommelser kommer ske i överensstämmelse med svensk lag
och Nasdaq Stockholms Takeover-regler ("Takeover-reglerna"), och
kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file:///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetC...)
Om MSAB betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till
aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning
av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att reduceras i
motsvarande mån.

[2]
(http://file:///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetC...)
Substansvärdet i MSAB uppgick per den 13 november 2017 till 568
kronor per aktie. Budgivaren har samtidigt ansett det relevant att
beakta den regel om erbjudandepris motsvarande den volymvägda
genomsnittliga betalkursen under 20 handelsdagar före
uppköpserbjudandets offentliggörande som en budgivare under vissa
förhållanden har att iaktta i ett budpliktsbud och vars tillämpning
här ger ett vederlag om 569 kronor per aktie.

[3]
(http://file:///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetC...)
Baserat på 119 097 595 aktier, vilket är det totala antalet utgivna
aktier i MSAB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Ekdahl, styrelseordförande i MSAB och kontaktperson för
Schörling & Partners

Tel: 08 - 407 36 60
E-post: mek@msaa.se
Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.sochpartners.se

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=455809...
http://mb.cision.com/Main/16564/2390753/751228.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.