Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

Schörling & Partners AB: Schörling & Partners AB lämnar ett ovillkorat kontanterbjudande om 569 kronor per aktie till akt...

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande
av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Nedan pressmeddelande avser samma information som det pressmeddelande
som offentliggjordes kl 8.00 idag, men distribueras på nytt då dagens
tidigare utskick ej återgav pressmeddelandetexten i dess fullständiga
lydelse.

Familjen Schörling har tillsammans med Stefan Persson, Carl och Martin
Bek-Nielsen samt Mikael Ekdahl beslutat sig för att fortsatt driva
Melker Schörling AB ("MSAB" eller "Bolaget") utanför börsen. Beslutet
är en följd av att MSAB sedan Melker Schörling lämnat sin operativa
roll befinner sig i en förändrad situation.

"Med hänsyn till den nya situationen i MSAB är det vår uppfattning att
Bolaget kan drivas vidare effektivare i en privat miljö. Vi avser att
tillsammans med våra närmaste långsiktiga samarbetspartners
fortsättningsvis göra vårt yttersta för att bidra till bästa möjliga
utveckling för innehavsbolagen." säger Melker Schörling, Märta
Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg.

"Vår förhoppning är att alla aktieägare i MSAB har förståelse för
denna förändring och fortsätter sitt engagemang genom att investera
direkt i de framgångsrika börsbolag som utgör MSABs innehavsbolag.
Genomgående sedan börsnoteringen 2006 har vi använt substansvärdet
som riktmärke för värdeutvecklingen i MSAB och anser det därför
logiskt att budet nu också lämnas baserat på aktuellt substansvärde."
säger MSABs ordförande Mikael Ekdahl.

Utköpet sker genom att Goldcup 15638 AB (u.n.t. Schörling & Partners
AB) ("Schörling & Partners"), som ägs gemensamt av familjen
Schörlings ägarbolag Melker Schörling Tjänste AB ("MSTAB"), Stefan
Persson, UIE Malta Holding Ltd. (helägt dotterbolag till United
International Enterprises Ltd. som kontrolleras av Carl och Martin
Bek-Nielsen) och Mikael Ekdahl AB, lämnar ett ovillkorat
kontanterbjudande till aktieägarna i MSAB att överlåta samtliga sina
aktier i MSAB till Schörling & Partners ("Erbjudandet"). Schörling &
Partners innehar cirka 92,6 procent av aktierna och rösterna i MSAB.
Aktierna i MSAB är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Large
Cap.

· Schörling & Partners erbjuder 569 kronor kontant för varje aktie i
MSAB ("Erbjudandevederlaget").[1]
(http://file///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCa...(002).docx#_ftn1)
Erbjudandevederlaget överstiger substansvärdet i MSAB per den 13
november 2017 om 568 kronor och motsvarar den volymviktade
genomsnittliga betalkursen för MSAB-aktien på Nasdaq Stockholm under
de senaste 20 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande.[2]
(http://file///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCa...(002).docx#_ftn2)
Det sammanlagda Erbjudandevederlaget uppgår till cirka 5 005 miljoner
kronor, och Erbjudandet innebär att MSAB värderas till cirka 67 767
miljoner kronor.[3]
(http://file///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCa...(002).docx#_ftn3)

· Erbjudandevederlaget innebär en premie om:

- cirka 5,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 541,3 kronor för MSAB-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande; och

- cirka 3,9 procent jämfört med stängningskursen om 547,5 kronor för MSAB-aktien på Nasdaq Stockholm den 13 november 2017, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande.

· Bolaget har inhämtat ett värderingsutlåtande (så kallad fairness
opinion) från Ernst & Young AB enligt vilket Erbjudandet är skäligt
ur ett finansiellt perspektiv.

· Schörling & Partners är Bolagets största ägare med ett innehav om
cirka 92,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, och avser att
så snart som möjligt påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i
Bolaget.

· Schörling & Partners beräknar att kunna offentliggöra en
erbjudandehandling avseende Erbjudandet omkring den 15 november 2017.
Acceptperioden för Erbjudandet förväntas i sådant fall att löpa från
och med den 16 november 2017 till och med den 14 december 2017.

· Erbjudandet är inte förenat med något fullföljandevillkor och
utbetalning av Erbjudandevederlag till de som har accepterat
Erbjudandet kommer att ske veckovis under acceptfristen, med beräknad
första utbetalning den 24 november 2017.

· I syfte att löpande tillhandahålla likviditet för MSABs aktieägare
har Schörling & Partners för avsikt att genom Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) ("SEB") förvärva, eller ingå överenskommelser om att
förvärva, aktier i MSAB utanför Erbjudandet, varvid köporder avses
läggas i marknaden på aktier i MSAB högst till ett pris motsvarande
Erbjudandevederlaget. Observera dock att försäljning i marknaden kan
innebära en kostnad för aktieägare i form av courtage. Sådana förvärv
eller överenskommelser kommer ske i överensstämmelse med svensk lag
och Nasdaq Stockholms Takeover-regler ("Takeover-reglerna"), och
kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

MSAB grundades 1999 av Melker Schörling. Bolaget bildades som en
plattform för den fortsatta utvecklingen av Melker Schörlings
investeringar. År 2006 erbjöds investerare att ta del av Bolagets
framtida utveckling i samband med en börsnotering. MSAB-aktien
upptogs först till handel på First North i september 2006 och kort
därefter på Nasdaq Stockholm (Large Cap) i december 2006. Sedan
börsnoteringen har Bolaget utvecklats mycket väl och substansvärdet
har stigit med cirka 510 procent. Detta kan jämföras med
Stockholmsbörsen som under samma period stigit med cirka 80 procent.

Melker Schörling med familj har via direkt och indirekt ägda bolag
alltsedan MSABs börsnotering innehaft omkring 85 procent av aktierna
och rösterna i MSAB. Före de överlåtelser av aktier i MSAB till
Schörling & Partners som genomfördes den 13 november 2017 (se
"Schörling & Partners och dess ägarstruktur") uppgick
Schörling-familjens innehav i MSAB (genom ägarbolaget MSTAB) till
86,1 procent. Melker Schörlings döttrar, Sofia Schörling Högberg och
Märta Schörling Andreen, har under en längre tid, sedan 2006
respektive 2010, varit aktiva som styrelseledamöter i MSAB.
Tillsammans eller var för sig arbetar de även som styrelseledamöter i
innehavsbolagen Hexagon, Hexpol, AAK, ASSA ABLOY och Securitas. Efter
familjen Schörling har Stefan Persson och UIE Malta Holding Ltd., som
är ett helägt dotterbolag till United International Enterprises Ltd.
och som kontrolleras av Carl och Martin Bek-Nielsen, före
överlåtelserna till Schörling & Partners varit största aktieägare i
MSAB med 4,8 procent respektive 1,7 procent av aktierna i Bolaget.
MSABs styrelseordförande Mikael Ekdahl, som även varit en av Melker
Schörlings närmsta affärspartners sedan mer än 30 år tillbaka,
innehade genom Mikael Ekdahl AB 0,1 procent av aktierna i MSAB.
Stefan Persson, Carl Bek-Nielsen och Mikael Ekdahl har som
styrelseledamöter i MSAB tillsammans med Melker Schörling under många
år bidragit till Bolagets utveckling. Tillsammans har nu dessa parter
beslutat att gå samman i ett budgivarkonsortium och genom det
gemensamt ägda Schörling & Partners, som efter att samtliga
konsortiemedlemmar har överlåtit sina respektive innehav i MSAB till
Schörling & Partners äger 92,6 procent av aktierna i MSAB, lämna
Erbjudandet till övriga aktieägare i MSAB.

Som en följd av Bolagets förändrade situation i och med att Melker
Schörling har lämnat sin operativa roll kan Bolaget enligt
konsortiets uppfattning drivas vidare effektivare i en privat miljö,
i likhet med flera andra betydande familjedominerade ägarbolag.
Budgivarkonsortiet avser fortsättningsvis att göra sitt yttersta för
att bidra till bästa möjliga utveckling av MSABs nuvarande och
framtida innehavsbolag.

De aktieägare som i likhet med budgivarkonsortiet tror på en
långsiktig positiv utveckling för innehavsbolagen kan förvärva aktier
i dessa bolag för den likvid som erhålles i Erbjudandet. Det är
budgivarkonsortiets förhoppning att flertalet aktieägare framöver
kommer att fortsätta sitt engagemang direkt i underliggande
innehavsbolag. Budgivarkonsortiet avser därför verka för att
innehavsbolagens procentuella andel av substansvärdet kommer att
anges på MSABs hemsida under acceptfristen.

Budgivarkonsortiet anser att Erbjudandet är finansiellt logiskt för
MSABs övriga aktieägare. Bolaget har konsekvent kommunicerat att
substansvärdet är Bolagets viktigaste nyckeltal och som
värderingsunderlag har substansvärdet löpt som en röd tråd genom
Bolagets börshistoria. Vid börsintroduktionen av MSAB år 2006 erbjöds
investerare att teckna aktier till substansvärde. Den årliga
aktieinlösen som enligt bolagsordningen hittills erbjudits alla
aktieägare i samband med årsstämman har skett till substansvärde. Vid
Bolagets enda emission 2012, riktad till United International
Enterprises Ltd. som betalning för aktier i AAK, värderades
MSAB-aktien till substansvärdet. Bolaget har även löpande dagligen
rapporterat substansvärdet på Bolagets hemsida. Budgivarkonsortiet
anser därför att det är riktigt och logiskt att Erbjudandevederlaget
baseras på substansvärdet vid tidpunkten för Erbjudandet.

MSAB har en liten organisation med endast en handfull anställda samt
ett stort nätverk som tillför ytterligare kompetens.
Budgivarkonsortiet sätter stort värde på MSABs ledning, medarbetare
och nätverk och är övertygat om att Erbjudandet kommer att skapa
tillväxt och positiva effekter för såväl Bolagets medarbetare som
övriga intressenter. Konsortiet förutser inte att Erbjudandets
genomförande kommer att medföra förändringar för MSABs anställda,
ledning, anställningsvillkor, eller för sysselsättningen och de
platser där MSAB bedriver verksamhet.

Erbjudandet

Schörling & Partners erbjuder 569 kronor kontant för varje aktie i
MSAB. Om MSAB betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring
till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före
utbetalning av Erbjudandevederlaget, kommer Erbjudandevederlaget...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.