Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Schörling & Partners AB: Schörling & Partners AB offentliggör erbjudandehandling

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande
av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Goldcup 15638 AB (u.n.t. Schörling & Partners AB) ("Schörling &
Partners") offentliggjorde den 14 november 2017 ett ovillkorat
offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Melker Schörling AB
("MSAB") att överlåta samtliga sina aktier i MSAB till Schörling &
Partners för 569[1]
(http://file:///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetC...(SWE)%20FINAL%20(2).DOCX#_ftn1)
kronor per aktie ("Erbjudandet"). Schörling & Partners har idag
offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet.
Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på
www.sochpartners.se och www.sebgroup.com/prospectuses.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel kommer att distribueras till
aktieägare i MSAB vars aktier var direktregistrerade hos Euroclear
Sweden AB den 14 november 2017. Tryckt erbjudandehandling och
anmälningssedel tillhandahålls kostnadsfritt på begäran. Sådan
begäran kan framställas på telefonnummer 08-639 2750.

Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 16 november 2017
till och med den 14 december 2017. Utbetalning av vederlag till de
som har accepterat Erbjudandet kommer att ske veckovis under
acceptfristen, med beräknad första utbetalning den 24 november 2017.

Schörling & Partners förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen
för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av
vederlag. Meddelande om sådan förlängning och/eller senareläggning av
utbetalning av vederlag kommer att offentliggöras av Schörling &
Partners genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och
regler.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande
den 15 november 2017, kl. 08.00.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.sochpartners.se.

Schörling & Partners i korthet

Goldcup 15638 AB (u.n.t. Schörling & Partners AB) är ett nybildat
svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559132-0402. Schörling &
Partners ägs gemensamt av MSTAB, organisationsnummer 556609-2168,
Stefan Persson, UIE Malta Holding Ltd., organisationsnummer C 57767,
och Mikael Ekdahl AB, organisationsnummer 556701-4112, och har sitt
säte i Stockholm med adress Birger Jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm.
Schörling & Partners har aldrig bedrivit och bedriver inte heller för
närvarande någon verksamhet. Bolagets enda syfte är att inneha
aktierna i MSAB, genomföra Erbjudandet och vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att finansiera och fullfölja Erbjudandet samt vara
verksamt som moderbolag åt MSAB.

Samtliga ägare i Schörling & Partners har tidigare varit direktägare i
MSAB, men har den 13 november 2017 överlåtit sina respektive
aktieinnehav i MSAB till Schörling & Partners i utbyte mot aktier i
Schörling & Partners till en emissionskurs motsvarande
Erbjudandevederlaget. Efter dessa överlåtelser, som var villkorade av
att Erbjudandet lämnades, äger MSTAB 92,9 procent av aktierna i
Schörling & Partners, Stefan Persson 5,2 procent, UIE Malta Holding
Ltd. 1,8 procent och Mikael Ekdahl AB 0,1 procent av aktierna i
Schörling & Partners. Parternas ägarandelar i Schörling & Partners
motsvarar deras tidigare inbördes relativa ägarandelar i MSAB.

MSTAB ägs direkt och indirekt av Melker Schörling, Sofia Schörling
Högberg, Märta Schörling Andreen samt Schörling-familjens
välgörenhetsstiftelse. Melker Schörling innehar, direkt och indirekt,
en majoritet av aktierna och rösterna i MSTAB. UIE Malta Holding Ltd.
är ett helägt dotterbolag till United International Enterprises Ltd.
som kontrolleras av Carl och Martin Bek-Nielsen och Mikael Ekdahl AB
kontrolleras av Mikael Ekdahl.

MSAB i korthet

MSAB är ett aktivt och långsiktigt ägarbolag noterat på Nasdaq
Stockholm (Large Cap) under kortnamnet MELK. MSABs bolag har alla en
tydlig strategi och inriktning och fortsatt stark
utvecklingspotential. De större bolagen tillhör idag de världsledande
inom sina respektive områden. MSABs innehav utgörs av de sex
börsnoterade bolagen Hexagon, HEXPOL, AAK, ASSA ABLOY, Securitas och
Loomis. MSABs största innehav är Hexagon där bolaget äger ca 26
procent av kapitalet och 47 procent av rösterna. Genom ett
långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra med en fortsatt god
utveckling av innehaven och skapa värde för MSABs aktieägare.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där
distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar
eller regler i det landet - Schörling & Partners kommer inte att
tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept
av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt
eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt
eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat
kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig
karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers
hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till
telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av
elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier
kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med
något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.
Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller
annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt
överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller
USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som
befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand
som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar
instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att
accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i
Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i
eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på
icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är
från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet
från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA. Schörling & Partners kommer inte att tillhandahålla något
vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer,
mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade
aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta
pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument,
till sådana personer.

Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess
territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska
Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna),
varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den
svenskspråkiga versionen äga företräde.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file:///C:/Users/julia.agha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetC...(SWE)%20FINAL%20(2).DOCX#_ftnref1)
Om MSAB betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till
aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning
av likvid i Erbjudandet, kommer erbjudandevederlaget att reduceras i
motsvarande mån.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Ekdahl, styrelseordförande i MSAB och kontaktperson för
Schörling & Partners

Tel: 08 - 407 36 60
E-post: mek@msaa.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/schorling---partners-ab/r/schorling---partners...
http://mb.cision.com/Main/16564/2391819/751947.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.