Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

SciBase: Delårsrapport

1 januari - 31 mars 2020

Januari - Mars i siffror

· Nettoomsättningen uppgick till 2 469 (2 368) tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till -8 936 (- -8 906) tkr.
· Resultat per aktie uppgick till -0,54 (-0,54) kr.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 893 (-8
950) tkr.

· Bruttomarginalen uppgick till 54,0 (52,6)%.
· Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 8% och nådde 6
562 (6 080) stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med
6%.

Viktiga händelser under kvartalet

· Under det första kvartalet 2020 bröt Covid-19 pandemin ut och
följderna av utbrottet har från mitten av mars påverkat SciBase.
Försäljningen på bolagets huvudmarknad Tyskland minskade med 10%
medan den totala försäljningen ökade med 5%. Det finns en betydande
risk att Covid-19 kan leda till en väsentlig finansiell påverkan på
koncernen. För närvarande är dock effekterna väldigt svåra att
förutspå och situationen förändras kontinuerligt.

· Styrelsen för SciBase övervakar och utvärderar ständigt
situationen kring Covid-19-pandemin och dess påverkan på företagets
verksamhet. Styrelsen beslutade om en fullt garanterad
företrädesemission av units bestående av aktier och
teckningsoptioner, vilken godkändes på extra bolagsstämma den 29
april, 2020, i syfte att erhålla kapital för att öka
marknadspenetrationen i USA samt för utveckling av nya
applikationer. Emissionskursen för en unit är satt till SEK 1,25.
Beräknad nettolikvid är cirka 19,5 MSEK.

· Kallelse till extra bolagsstämma publicerades den 26 mars. Stämman
avhölls den 29 april.

Viktiga händelser efter kvartalet

· Vid extra bolagsstämma den 29 april godkändes styrelsens förslag
till företrädesemission av units.

· Nevisense 3.0 erhåller godkännande i USA av FDA.
· SciBase har ingått ett samarbetsavtal med Advanced Dermatology and
Cosmetic Surgery group (ADSC) den enskilt största dermatologikedjan i
USA med över150 kliniker.

· Årsredovisning för 2019 publicerades den 5 april 2020.
apr-mar
jan-mar Rullande jan-dec
KONCERNEN 2020 2019 12 mån 2019
Nettoomsättning, tkr 2 496 2 368 9 404 9 276
Bruttomarginal, % 54,0% 52,6% 54,9% 54,5%
Soliditet, % 64,8% 79,0% 74,6% 69,4%
Skuldsättningsgrad, ggr 0,54 0,27 0,34 0,44
Likvida medel, tkr 17 970 58 057 17 970 26 456
Kassaflöde från den -7 893 -8 950 -36 898 -37 956
löpande verksamheten, tkr
Resultat per aktie (före -0,54 -0,54 -2,38 -2,38
och efter utspädning) ,
kr
Eget kapital per aktie, 1,40 3,78 2,59 1,93
kr
Genomsnittligt antal 16 618 16 618 16 618 16 618
aktier, tusental
Antal utestående aktier, 16 618 16 618 16 618 16 618
tusental
Aktiekurs vid periodens 1,84 4,14 1,84 4,36
utgång, SEK
Antal sålda elektroder, 6 562 6 080 24 206 23 724
styck
Genomsnittligt antal 16 19 18 18
anställda

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 08.00 CET.

Kontaktperson: Michael Colérus, CFO. Tel +46 70 341 34 72

För mer information, vänligen kontakta:

Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: simon.grant@scibase.com

Certified Advisor:

Avanza AB
Tel: +46 8 409 421 20
E-mail: corp@avanza.se

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som
utvecklat och säljer ett unikt "point-of-care" instrument för
utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk
dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för
detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer.
Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som
ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och
inflammation. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på
Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och
i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion
av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av
metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU
(CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA
(PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk
Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att
mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på
First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på
www.scibase.com .

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scibase/r/delarsrapport,c3103592
https://mb.cision.com/Main/12371/3103592/1241448.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.