Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

SciBase: Kallelse till årsstämma i SciBase Holding AB (publ)

Aktieägarna i SciBase Holding AB (publ), org. nr 556773-4768, (nedan
"Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2017 kl. 17.00 i
Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i
Stockholm.

Anmälan

Rätt att delta vid årsstämman har aktieägare som är införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 maj 2017 och har anmält
sitt deltagande senast den 10 maj 2017, gärna före kl. 15.00. Anmälan
görs per post till SciBase Holding AB (publ), Box 3337, SE-103 67
Stockholm, per e-post till info@scibase.com eller per telefon till
08-410 620 00. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av antal
biträden gäller samma tid, adresser och formkrav i övrigt.
Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste
vara tillgängliga vid stämman, men kan med fördel skickas in till
Bolaget i samband med anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid årsstämman
(s.k. rösträttsregistrering). För att denna omregistrering ska vara
genomförd den 10 maj 2017 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare
om detta i god tid före denna dag.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud.
Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven samt får inte
vara äldre än fem år. Fullmakten i original ska medtas till stämman.
Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar
behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
Bolagets hemsida, www.scibase.com.

Förslag till dagordning

1. 1. Stämmans öppnande :
2. 2. Val av ordförande vid stämman;
3. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. 4. Godkännande av dagordning;
5. 5. Val av en eller två justeringspersoner;
6. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
8. 8. Beslut om:
1. i. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
2. ii. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;

9. 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter;
10. 10. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn;
11. 11. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare;
12. 12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor;
13. 13. Beslut om utseende av valberedning;
14. 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner om aktier, teckningsoptioner och konvertibler;
15. 15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman - punkt 2

Valberedningen föreslår att advokaten Mattias Detterfelt ska vara
ordförande vid stämman.

Disposition beträffande Bolagets resultat - punkt 8 (ii)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att årets resultat
behandlas så att 189 237 244 kronor överförs i ny räkning. Ingen
vinstutdelning till aktieägarna föreslås således.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter - punkt 9

Valberedningen föreslår att Bolagets styrelse ska bestå av sex
ordinarie ledamöter och en suppleant.

Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn -
punkt 10

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 200 000 kronor till
styrelsens ordförande och 150 000 kronor till extern styrelseledamot
som inte är anställd av större aktieägare i Bolaget.

Styrelseledamöter ska, förutsatt att skattemässiga förutsättningar
finns samt att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ges möjlighet att
fakturera styrelsearvodet.

Arvode till Bolagets revisor ska utgå i enlighet med löpande godkänd
räkning.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
ledande befattningshavare - punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till
årsstämman 2018.

Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, eventuell rörlig
lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska
vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens
prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling.

Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig
rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade
instrument i Bolaget. Eventuell rörlig kontant lön ska förutsätta
uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad i
förhållande till den fasta lönen. Långsiktig rörlig lön i form av
aktier och/eller aktierelaterade instrument i Bolaget ska kunna utgå
genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av
bolagsstämman. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen,
om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att
begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd
bedöms som rimlig.

I särskilda fall kan överenskommelser träffas om ersättning av
engångskaraktär, förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett
belopp motsvarande individens årliga fasta lön och maximala rörliga
kontanta lön, och inte utges mer än en gång per år och individ.

Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda
eller en kombination därav. För verkställande direktören och för
övriga medlemmar av koncernledningen ska pensionsåldern infalla vid
lägst 65 år.

Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid om högst
12 månader. Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman
beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl för det.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är
verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande och
revisor - punkt 12

Valberedningen föreslår val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
styrelseordförande och revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, i enlighet med följande:

Styrelseledamöter:

Tord Lendau (omval)

Thomas Taapken (nyval)

Diana Ferro (nyval)

Per Aniansson (omval)

Renee Lucander (omval)

Thomas Eklund (nyval)

Styrelseordförande:

Tord Lendau (omval)

Suppleanter:

Per Nordgren (nyval)

Revisor:

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med
Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor (nyval)

Beslut om utseende av valberedning - punkt 13

Valberedningen föreslår följande beslut för utseende av valberedning
inför årsstämman 2018:

Valberedning inför årsstämman 2018, som ska bestå av fyra ledamöter,
utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största
aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2017. Dessa ombeds att
vardera utse en ledamot som, tillsammans med styrelsens ordförande,
bildar valberedning. Valberedningens sammansättning ska
offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen,
vars mandat gäller till dess att ny valberedning konstituerat sig,
utser inom sig ordförande. Valberedningen ska inför årsstämman 2018
lämna förslag avseende val av ordförande på årsstämman, antal
styrelseledamöter och suppleanter, val av styrelseledamöter,
styrelseordförande, suppleanter och revisor, arvode till styrelsen
och revisor samt principer för utseende av valberedning inför
nästkommande års årsstämma. Valberedningens förslag ska presenteras i
kallelse till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga
rum samt på Bolagets hemsida. Skulle ledamot av valberedningen lämna
sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma ägare. Skulle ägare,
som utsett ledamot i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i
Bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek
erbjudas att utse en ledamot i valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner om
aktier, teckningsoptioner och konvertibler - punkt 14

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att bemyndiga
styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier och
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med
eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska
kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller
eljest med villkor. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av
bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av
aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid
utbyte av konvertibler, ska vara högst 820 000 (motsvarande cirka 10
procent av antalet aktier i Bolaget vid kallelsens utfärdande).

Upplysningar på stämman / Information at the Annual General Meeting

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till
annat koncernföretag.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 14 på
dagordningen krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av de vid bolagsstämman
företrädda aktierna och avgivna rösterna.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala
antalet aktier och röster i Bolaget till 8 284 768.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas
tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets hemsida
www.scibase.com senast den 25 april 2017. Kopior av nämnda handlingar
skickas även per post till de aktieägare som begär det och därvid
uppger sin postadress. Styrelsens och valbere...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.